Försvarets M-kod 2016-09-26

M0 Material
M1 Formvaror, detaljer
M2 Energiomvandlare, apparater, motorer
M3 Mät-, kommunikations- och observationsinstrument, radio, radar, datorer, program
M4 Vapenmateriel, ammunition, målmateriel
M5 Transportmateriel
M6 Redskap, verktyg, maskiner
M7 Förvaringsmateriel, kontorsmateriel, undervisningsmateriel, möbler, kläder, sjukvårdsmateriel
M8 Utrustningar, satser
M9 Anläggningar, installationer och byggnader

M0 Material

M00 Energiformer, grundämnen och oorganiska föreningar
M01 Organiska föreningar
M02 Ursprungsmaterial. Växter, djur samt delar därav
M03 Förädlade eller bearbetade oorganiska material (ej metalliska)
M04 Förädlade eller bearbetade metalliska material
M05 Förädlade eller bearbetade organiska material (utom oljor, fetter, vaxer)
M06 Förädlade eller bearbetade organiska material bl a oljor, fetter, vaxer
M07 Förädlade material indelade efter användningsområde (utom livsmedel, apoteksvaror m m)
M08 Livsmedel, apoteksvaror m m
M09 Avfall m m

M1 Formvaror, detaljer

M10 Formvaror
M11 Fästelement m fl enkla detaljer
M12 Bärande och stödjande detaljer, upphängnings-anordningar
M13 Angöringsdon, fasthållande organ (utom lås), styrande element och organ
M14 Gängade fästelement
M15 Beslag, skyddselement och -organ, tätningselement
M16 Lås, manöverelement, element för rörelse och organ
M17 Hydrauliska, och pneumatiska element, rördelar
M18 Elkonstruktionselement
M19 Akustiska, optiska och termiska element samt element för radiostrålning

M2 Energiomvandlare, apparater, motorer

M20 Apparater och mekaniska organ för alstrande och överförande av rörelse
M21 Apparater och mekaniska organ för reglering och manöverering
M22 Motorer icke elektriska, ångmaskiner
M23 Aerodynamiska, hydrauliska och pneumatiska apparater, propellrar, pumpar
M24 Elorgan (elkomponenter)
M25 Förstärkande, omformande och transformerande elapparater och optronikkomponenter
M26 Elomvandlare (icke ljus- och ljudomvandlare)
M27 Akustiska och optiska organ eller apparater (akustiska och optiska element se M19)
M28 Termiska och kemiska apparater, värme- och kylapparater
M29 Givare, kännande apparater

M3 Mät-, kommunikations- och observationsinstrument, radio, radar, datorer, program

M30 Observationsinstrument och -don
M31 Likare, räknedon, datorer och programvaror
M32 Avstånds- och vinkelmätinstrument, rikt- och siktinstrument
M33 Positionsangivande och positionsbestämmande instrument och don
M34 Accelerations-, frekvens-, hastighets-, volym- och ytmätinstrument, don och enheter
M35 Instrument och don för mätning av övriga mekaniska storheter
M36 Instrument och don för mätning av övriga fysikaliska storheter
M37 Speciella provningsdon (Testare, instrument, apparater m fl)
M38 Don för registrering och återgivning av bild, ljud och skrift, musikinstrument
M39 Bild, ljud och skriftöverförande apparater och don

M4 Vapenmateriel, ammunition, målmateriel

M40 Kaliberbunden ammunition 0 - 99,9 mm
M41 Kaliberbunden ammunition 100 - 199,9 mm
M42 Kaliberbunden ammunition fr o m 200 mm
M43 Sjöminor, sjunkbomber, torpeder mm
M44 Robotar och raketer
M45 Flygbomber m m
M47 Tändmedel, sprängmedel, landminor, icke kaliberbunden specialammunition m m
M48 Kaliberbundna vapen, utskjutningsanordningar m m
M49 Målmateriel, röjningsmateriel (ej sprängmedel), blind ammunition, hugg och stickvapen m m

M5 Transportmateriel

M50 Cyklar, kärror, mopeder, vagnar
M51 Bilar, bussar, motorcyklar (ej stridsfordon)
M52 Stridsfordon
M53 Arbets- och bandfordon, traktorer, truckar
M54 Spårbundna fordon
M55 Linbanor, lyftinrättningar, transportörer, broar
M56 Luft- och vattenfordon utom fartyg och flygplan
M57 Fartyg
M58 Flygplan
M59 Katapulter, utskjutningsanordningar (ej för ammunition, bomber, raketer eller robotar)

M6 Redskap, verktyg, maskiner

M60 Verktygselement
M61 Fasthållande och lägesgivande verktyg: chuckar, jiggar, mallar, tänger m fl
M62 Handverktyg för plastisk formgivning och hopfogning, lyftverktyg
M63 Handverktyg för skärande formgivning
M64 Handverktyg för behandling, fördelning och påfyllning
M65 Maskiner och verktyg för hopfogning och plastisk formgivning
M66 Maskiner för skärande formgivning
M67 Maskiner och apparater för behandling, fördelning och påfyllning
M68 Automat- och kombinationsmaskiner
M69 Maskiner och redskap för markbearbetning och markbehandling (utomhusarbeten)

M7 Förvaringsmateriel, kontorsmateriel, undervisningsmateriel, möbler, kläder, sjukvårdsmateriel

M70 Förpacknings- och förvaringsmateriel
M71 Kontorsmateriel
M72 Möbler
M73 Inredningstextilier, kläder, personlig säkerhetsmateriel
M74 Husgeråd, laboratorieglas
M75 Förströelsemtrl, gymnastik- och idrottsredskap, kroppsvårdsmtrl, sanitär rengöringsmtrl
M76 Insignier, märken, skyltar
M77 Informationsbärare, dokument, läromedel, publikationer, undervisningsmtrl
M78 Sjukvårds- och veterinärmateriel
M79 Seldon och andra utrustningsföremål för djur

M8 Utrustningar, satser

M80 Uppvisnings-, prydnads-, prov- och försöksmateriel
M81 System för materielnedbrytning, strukturer
M82 Utrustningar för beklädnad, förläggning och sjukvård
M83 Utrustningar för expeditioner, mätning, provning, signalering m m
M84 Utrustningar för transport och strid
M85 Utrustningar för skydd, säkerhet och räddning
M86 Förbruknings-materielsatser, reservdelssatser
M87 Verktygs- och underhållsutrustningar
M88 Personliga utrustningar, specialutrustningar för yrkeskategorier
M89 Förbandsutrustningar

M9 Anläggningar, installationer och byggnader

M90 FM-gemensamma anläggningar och installationer
M91 Anläggningar och installationer för markmateriel
M92 Anläggningar och installationer för sjömateriel
M93 Anläggningar och installationer för flygmateriel
M94 Anläggningar och installationer för ledningsmateriel
M95 Anläggningar och installationer för dift- och underhållsmateriel
M99 Reserverad

M00 Energiformer, grundämnen och oorganiska föreningar

M000 Energi former
M001 Väte, halogener, och syresvavelgruppen med föreningar
M002 Kväve-kolgruppen och bor med föreningar, ammoniumföreningar
M003 Alkali- och jordalkalimetallers föreningar
M004 Aluminium- och titanmetallers föreningar
M005 Vanadin- och krommetallers föreningar, transuraner
M006 Mangan- och järnmetallers föreningar
M007 Platinametallers föreningar
M008 Ädel- och zinkmetallers föreningar
M009 Tenn- och blymetallers föreningar, ädelgaser

M01 Organiska föreningar

M010 Kedjeföreningar (acykliska föreningar), mättade, metangruppen
M011 Kedjeföreningar (acykliska föreningar), omättade, etylengruppen, acetylengruppen
M012 Ringföreningar, isocykliska föreningar, alicykliska, cyklohexangruppen m fl
M013 Ringföreningar, isocykliska föreningar, enkärninga aromatiska, bensengruppen
M014 Ringföreningar, isocykliska föreningar, flerkärninga aromatiska, naftalingruppen m fl
M015 Ringfören, hetrocykl föreningar, inneh fem-, fyr-, treringar o komb av dem, pyrrolgruppen m fl
M016 Ringfören, hetrocykl föreningar inneh sexringar med fler än sex atomer o komb av dem, pyridgruppen m
M018 Kolsyrederivat, cyanderivat ut, föreningar med cyan som substituent
M019 Organiska föreningar av okänd eller varierande sammansättning

M02 Ursprungsmaterial. Växter, djur samt delar därav

M020 Gasformiga och flytande ursprungsmaterial
M021 Mineral utom malmer
M022 Malmer
M023 Fasta fossilier, jordarter
M024 Bergarter
M026 Växter
M027 Växtdelar
M028 Djur
M029 Djurdelar

M03 Förädlade eller bearbetade oorganiska material (ej metalliska)

M030 Natursten, Kalksten
M031 Konststen, gips
M032 Murbruk, cement, betong
M033 Keramiska material, emalj
M034 Glas
M036 Glimmer- och asbestmaterial
M037 Kol- och karbidmaterial

M04 Förädlade eller bearbetade metalliska material

M040 Olegerat järn och kolstål
M041 Legerat stål
M042 Aluminium och magnesium med legeringar (lättmetaller)
M043 Kobolt, nickel och koppar med legeringar
M044 Titan- och vanadingruppernas metaller med legeringar
M045 Krom- och mangangruppernas metaller med legeringar
M046 Platina- och ädelmetallerna med legeringar
M047 Zink-, gallium- och bly-gruppernas metaller och legeringar
M048 Arsenik och selengruppernas metaller med legeringar
M049 Övriga metaller med legeringar

M05 Förädlade eller bearbetade organiska material (utom oljor, fetter, vaxer)

M050 Spånadsmaterial, vegetabiliskt, animaliskt, syntetiskt
M051 Trä, träfibermaterial, kork, bark
M052 Pappers- och pappmaterial
M053 Läder, horn, ben, tagel
M054 Naturhartser
M055 Gummi
M057 Plastmaterial
M059 Kompositer

M06 Förädlade eller bearbetade organiska material bl a oljor, fetter, vaxer

M060 Mineraliska oljor
M061 Pyrolysoljor
M062 Vegetabiliska oljor och fetter
M063 Animaliska oljor och fetter
M064 Syntetiska oljor och fetter
M065 Eteriska oljor
M066 Vaxer
M067 Halvfabrikat av petroleum

M07 Förädlade material indelade efter användningsområde (utom livsmedel, apoteksvaror m m)

M070 Komponenter (även katalysatorer m m)
M071 Impregneringsmedel, målningsmaterial
M072 Ytbeläggningsmedel, tätningmedel, hopfogningsmedel
M073 Rengöringsmedel m m
M074 Smörjmedel, tryckvätskor
M075 Bränslen (drivmedel), frysskyddsvätskor mm
M076 Kemiska och biologiska stridsmedel m m (ABC-stridsmedel)
M077 Skyddsmedel mot kemiska och biologiska stridsmedel m m (ABC-skyddsmedel)
M078 Bekämpningsmedel, gifter och fällor
M079 Optiska medel, ljus- och ljudkänsliga medel m m

M08 Livsmedel, apoteksvaror m m

M080 Animaliska livsmedel, mjölk och mjölkprodukter, matfett och oljor, ägg och äggprodukter
M081 Grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, nötter och produkter därav. Spannmålsprodukter. Sötningsmedel
M082 Kaffe, te, kakao, kryddor och tillsatsmedel, konfektyr, malt- och läskdrycker, livsmedelssatser
M083 Tobak, fodermedel
M084 Läkemedel
M086 Hormoner
M087 Kosmetika, toalettartiklar
M088 Biocider (t ex desinfektionsmedel)
M089 Gödselmedel, gödningsmedel

M09 Avfall m m

M090 Avgaser, rök
M091 Avfallsvätskor
M092 Fällningar, skum
M093 Träavfall
M094 Pappersavfall
M095 Textilavfall
M096 Gummiavfall
M097 Beläggningar, pannsten, slagg, glas- och porslinsavfall (glasull)
M098 Järnskrot, stålull
M099 Metallskrot

M10 Formvaror

M100 Träformvaror
M101 Pappers- och textilformvaror
M102 Gummi-, harts-, fiber-, läder- och plastformvaror (även esd-gummi och -plastformvaror)
M103 Stålformvaror
M104 Lättmetallformvaror
M105 Koppar- och mässingsformvaror
M106 Isolerade elledningar och kablar (även skärmade), fiberoptiska ledare, vågledarpipor (metervara)
M107 -
M108 Övriga organiska materialformvaror
M109 Övriga oorganiska materialformvaror

M11 Fästelement m fl enkla detaljer

M110 Enkla element
M111 Märlor, nitar, nålar, spikar, stift
M112 FINNS I BENÄMNINGSLISTA
M114 FINNS I BENÄMNINGSLISTA
M115 Klämmor, hållare, schacklar
M116 Tillslutningsdon, hakar, krokar, spännen, öglor
M117 Brickor, bussningar, ringar
M118 Fjädrar
M119 Övriga fästelement

M12 Bärande och stödjande detaljer, upphängnings-anordningar

M120 Trädetaljer med långsträckt form (kapade)
M121 Trädetaljer med skivform
M122 Trädetaljer med koncentrerad form
M123 Metalliska detaljer med långsträckt form (kapade)
M124 Metalliska detaljer med skivform
M125 Metalliska detaljer med koncentrerad form
M126 Gummi- och plastdetaljer
M127 Betongdetaljer
M129 Bärande och stödjande detaljer av annat material

M13 Angöringsdon, fasthållande organ (utom lås), styrande element och organ

M130 Angöringsdon, fasthållande organ (utom lås), styrande element
M131 Skenor
M132 Spår
M134 Kättingar, linor, tåg (kapade)
M135 Remmar, spännband, stroppar
M136 Bindslen, hållare, kättingelement, selar
M137 Drag- och lyftdon, lastkrokar, länkar
M138 Fästen

M14 Gängade fästelement

M140 Skruv med utvändigt nyckelgrepp
M141 Skruv med invändigt nyckelgrepp
M142 Spårskruv
M143 Krysspårskruv
M144 Stoppskruv
M146 Diverse skruv
M147 Träskruv och självgängande skruv
M149 Mutter

M15 Beslag, skyddselement och -organ, tätningselement

M150 Korkar, lock, proppar, skyddshattar
M151 Enkla skyddsplåtar, galler- och nätelement
M152 Packningar, tätningselement
M153 Hörnbeslag, fendrar, skoningar, skyddshylsor, tätningselement
M154 Skärm- och huvelement
M155 Luckor, spjäll
M156 Dörrar, fönster
M157 Golv, tak, väggar
M159 Skyddsräcken

M16 Lås, manöverelement, element för rörelse och organ

M160 Axlar, drivremmar, kilremmar
M161 Rullningslager
M162 Kugghjul, remskivor, trissor
M163 Däck, hjul, nav, slangar, ventiler
M165 Leder (dragkopplingar, kulleder)
M166 Gångleder
M167 Lås (nycklar och vred se M168)
M168 Manöverelement (skaft se M6118)

M17 Hydrauliska, och pneumatiska element, rördelar

M170 Rör, slangar (avkapade), rör- och slangkopplingar
M171 Rörkrökar, T-rör mm
M172 Koniska rör m fl former
M173 Flänsrör, kamrör
M174 Rör och slangar med kopplingar
M176 Munstycken, spridare och smörjkoppar
M177 Enkla filter av elementkaraktär
M178 Hydrauliska och pneumatiska aktiva element
M179 Tryckalstrande element, tryckdosor

M18 Elkonstruktionselement

M180 Isolerande och skärmande element (metervara se M10)
M181 Elledningar, fiberoptiska kablar och vågledare i givna längder (med eller utan anslutningsdon)
M182 Kontaktelement för elledningar. Kontaktdon för elledningar och rörliga kontakter
M183 Kontaktdon för skiljbara anslutningar
M184 Kopplingsplintar, jacklister m m
M185 Element med magnetiska egenskaper
M186 Detaljer för olika elektriska funktioner
M187 Detaljer för emission, styrning etc av elektroner och joner
M189 Organ för montering och fördelning, radioväxlar

M19 Akustiska, optiska och termiska element samt element för radiostrålning

M190 Värmeavgivande element
M191 Termiskt skyddande och isolerande element
M192 Element för radiostrålning, reflektorer för ljudvågor
M193 Optiskt brytande och reflekterande element (fiberoptiska kablar se M1817)
M194 Optiska filtrerande och avskärmande element
M195 Optiskt strålande element
M196 Akustiskt ledande och styrande element (megafoner se M3920)
M197 Akustiskt absorberande och avskärmande element
M198 Akustiskt alstrande element

M20 Apparater och mekaniska organ för alstrande och överförande av rörelse

M200 Fjäderverk, urverk
M202 Startapparater
M203 Manövercylindrar, enkla hydrauliska och pneumatiska motorer
M204 Övriga rörelsealstrande apparater
M205 Kopplingar
M206 Spel, linspännings- och linutlösningsdon
M208 Växlar
M209 Övriga rörelseöverförande apparater

M21 Apparater och mekaniska organ för reglering och manöverering

M210 Bromsar, stopp och rörelsehindrande apparater, stötdämpare
M211 Kammekanismer, translaterande apparater
M213 Manöverlådor, manövertavlor, övriga mekaniska regulatorer
M214 Ställdon och väljare
M215 Matande apparater
M217 Gyrostabiliserings-apparater
M218 Autopiloter, styrapparater, styrautomater
M219 Övriga manövrerande apparater

M22 Motorer icke elektriska, ångmaskiner

M220 Vatten- och vindmotorer, ångmaskiner, stirlingmotorer
M221 Luft- och ångturbiner
M222 Ottomotorer
M223 Diesel-, semidiesel- och tändkulemotor
M224 Turboaxelmotorer (gasturbiner)
M225 Turbojetmotorer
M226 Rammotorer, pulsmotorer
M228 Raketmotorer
M229 Atommotorer

M23 Aerodynamiska, hydrauliska och pneumatiska apparater, propellrar, pumpar

M230 Kranar, ventiler
M231 Filter, renare
M232 Tryckbehållare
M233 Pump- och dispenseraggregat
M234 Övriga hydrauliska apparater och regulatorer
M235 Fläktar, kompressorer, tryckackumulatorer
M236 Övriga pneumatiska regulatorer
M237 Övriga pneumatiska apparater
M238 Propellrar och rotorblad
M239 Övriga aerodynamiska apparater

M24 Elorgan (elkomponenter)

M240 Motstånd, resistansdon
M241 Induktansdon, spolar
M242 Kapacitansdon, kondensatorer
M243 Amplitudfilter, anpassare, frekvensfilter, impedansdon, styrkristaller
M245 Ingjutna kretsar, optokopplare
M246 Elektronrör, fotoceller, halvledare, jonrör
M247 Integrerade kretsar
M248 Kontaktorgan, reläer, strömställare, säkringar, åskskydd, överströmsskydd
M249 Pådrag, reglermotstånd, speciella manöverapparater

M25 Förstärkande, omformande och transformerande elapparater och optronikkomponenter

M250 Transduktorer, transformatorer
M251 Likriktare, Batteriladdare, Batterieliminatorer
M252 Likspänningsomvandlare, växelriktare, växelspänningsomvandlare, frekvensomvandlare, fasomvandlare
M253 Kraftaggregat (UPS), dynamiska omformare
M254 Detektorer, diskriminatorer, modulatorer m m
M255 Förstärkare
M256 Oscillatorer, pulserande apparater, signalgeneratorer, styrenheter
M257 Minnesorgan, logikorgan
M258 Kombinerade signalomformare
M259 Optronikkomponenter

M26 Elomvandlare (icke ljus- och ljudomvandlare)

M260 Elmagneter för kraftändamål
M261 Joniseringsapparater
M262 Elmotorer
M264 Elgeneratorer
M265 Elkraftaggregat
M266 Elgoner, resolvrar
M267 Elbatterier
M268 Bränsleceller, solceller
M269 FINNS I BENÄMNINGSLISTA

M27 Akustiska och optiska organ eller apparater (akustiska och optiska element se M19)

M270 Optiskt ledande och styrande apparater eller organ
M271 Optiskt avskärmande och filtrerande apparater eller organ (filter se M194)
M272 Bildrör m m
M273 Glödlampor, urladdningslampor m fl ljuskällor
M274 Handlampor, ljushållare, strålkastare
M275 Belysningsarmaturer
M276 Markerapparater, markerlysen, reflektorer (semaforer)
M277 FINNS I BENÄMNINGSLISTA
M278 Ljudsignalapparater
M279 Teleakustiska apparater m m

M28 Termiska och kemiska apparater, värme- och kylapparater

M280 Termiska regulatorer, hygrostatiska
M281 Tändapparater, tändstift
M282 Fotogenkök, hällar, kokplattor, spisar
M283 Uppvärmningsanordningar och -aggregat
M284 Kaminer, radiatorer
M285 Förvärmare, varmvattenberedare, värmeskåp
M286 Gasgeneratorer, ångpannor
M287 Frysboxar, kylaggregat, kylskåp
M288 Brandsläckare, framställningsapparter, kemiska apparater

M29 Givare, kännande apparater

M290 Givare för avstånds-, höjd- och längdmätning
M291 Givare för vinkelmätning
M292 Givare för lägesindikering
M293 Givare för fuktighets-, volym- och ytmätning
M294 Givare för kraft, moment och tryckmätning samt mätning av mekaniska materialegenskaper
M295 Givare för accelerations-, frekvens-, hastighets- och tidsstorheter
M296 Givare för termiska storheter
M297 Givare för mätning av effekt-, elektriska och magnetiska storheter
M298 Givare för övrig fysikalisk och kemisk mätning
M299 Givare för mätning av flera storheter

M30 Observationsinstrument och -don

M300 Don för närseende
M301 Don för fjärrseende
M302 Don för fjärrlyssnande
M303 Feldetektorer
M304 Varnare
M305 Igenkänningsinstrument och -don av observerande karaktär
M306 Telemotmedel, IR-motmedel

M31 Likare, räknedon, datorer och programvaror

M310 Likare
M311 Tabeller
M312 Diagram, kurvor, nomogram
M313 Korrektionsgivare, räkneskivor och -stickor
M315 Räknemaskiner
M316 Centralinstrument, utvärderingsapparater
M317 Räkneverk, varvräknare
M318 Programvaror
M319 Datamaskiner, databehandlings- utrustningar

M32 Avstånds- och vinkelmätinstrument, rikt- och siktinstrument

M320 Vertyg för mätning av höjd och längd
M321 Instrument och don för mätning av djup, höjd och längd
M322 Optroniska apparater
M324 Instrument och don för mätning av vinklar (allmänt)
M325 Instrument och don för mätning av lutningsvinkel
M326 Instrument och don för mätning av kurs och bäring (jordmagnetisk ref)
M327 Instrument och don för mätning av kurs och bäring (annan ref)
M328 Riktkäppar m m
M329 Rikt-och siktinstrument och rikt-och siktdon

M33 Positionsangivande och positionsbestämmande instrument och don

M330 Riknings- och positionsgivande apparater
M331 Riknings- och positionsgivande fyrar (radarfyrar se M335)
M332 IR-utrustningar
M333 Positions-bestämmande instrument (radarstationer)
M334 Positions-bestämmande instrument utom radar ("ground position instruments")
M335 Radar- och radioapparater för navigering (utom radiopejl)
M336 Fotogrammetriska karteringsinstrument m m
M337 Indikatorer för manöverorgan
M338 Indikatorer för lägesbestämning

M34 Accelerations-, frekvens-, hastighets-, volym- och ytmätinstrument, don och enheter

M340 Instrument och don för mätning av ytor
M341 Instrument och don för återgivning av kombinerade fysiska storheter
M342 Instrument och don för mätning av volymer och nivåer
M344 Instrument och don för mätning av tid
M345 Instrument och don för mätning av hastighet
M346 Instrument och don för mätning av vinkelhastighet
M347 Instrument och don för mätning av frekvens (ej elektrisk)
M349 Instrument och don för mätning av acceleration, retardation och vinkelacceleration

M35 Instrument och don för mätning av övriga mekaniska storheter

M350 Instrument och don för mätning av kraft
M351 Instrument och don för mätning av moment
M352 Instrument och don för mätning av massa
M353 Instrument och don för mätning av tryck (Tryckmätare)
M354 Instrument och don för mätning av fuktighet och specifik vikt
M356 Instrument och don för mätning av massflöde
M357 Instrument och don för mätning av mek arbete och mek effekt

M36 Instrument och don för mätning av övriga fysikaliska storheter

M360 Instrument och don för mätning av termiska storheter
M361 Instrument och don för mätning av elektrisk effekt, energi, laddning, spänning och ström
M362 Instrument och don för mätning av impedansstorheter
M363 Instrument och don för mätning av övriga elektriska kvotstorheter
M364 Omvandlare
M365 Bryggor, förloppsavbildande instrument
M366 Instrument och don för mätning av magnetiska storheter
M367 Instrument och don för mätning av aukustiska och optiska storheter
M368 Instrument och don för mätning av kemisk och bakteriologiska sammansättning m m
M369 Instrument för mätning av radioaktiv strålning

M37 Speciella provningsdon (Testare, instrument, apparater m fl)

M370 Don för provning av materialegenskaper, markundersökningsdon
M371 Don för provning av utseende, hållbarhet etc hos apparater m m
M372 Don för provning av mekaniska förlopp hos apparater m m
M373 Don för provning av hydrauliska, pneumatiska etc förlopp hos apparater m m
M374 Don för provning av elektriska förlopp (ej strålningsförlopp) hos apparater m m
M375 Don för provning av termiska förlopp hos apparater m m
M376 Don för provning av akustiska, optiska, elektromagn stråln förlopp o IR-strålning hos apparater m m
M377 Don för provning av kombinerade förlopp hos apparater m m
M378 Don för provning av anläggningstekniska förlopp

M38 Don för registrering och återgivning av bild, ljud och skrift, musikinstrument

M380 Projektionsdukar
M381 Projektionsapparater
M382 Fotografiska kopieringsapparater
M383 Kameror för fotografisk film och digitalkameror samt tillbehör
M384 Röntgenapparater
M385 Dupliceringsapparater, skriftregistrerande apparater
M386 Tryckerimaskiner
M387 Stämplingsapparater och maskiner
M388 App för upptagn och återgivn av bild och ljud (elektromagn och elektro-optisk registrering)
M389 Musikinstrument

M39 Bild, ljud och skriftöverförande apparater och don

M391 Trafikförmedlande organ
M392 Telefoniapparater, konferensutrustningar
M393 Telegrafiapparater
M394 Bild- och textöverföringsapparater
M395 Radio-kommunikations- apparater
M396 Förloppsrapporterande apparater (fjärrmätanläggningar)
M397 Transmissionsapparater (ljudvågor)
M398 Bärfrekvens apparater (mellan och ändutrustningar)
M399 Transmissionsapparater (övrigt)

M40 Kaliberbunden ammunition 0 - 99,9 mm

M400 Kaliberbunden ammunition 0 - 9,9 mm
M401 Kaliberbunden ammunition 10 - 19,9 mm
M402 Kaliberbunden ammunition 20 - 29,9 mm
M403 Kaliberbunden ammunition 30 - 39,9 mm
M404 Kaliberbunden ammunition 40 - 49,9 mm
M405 Kaliberbunden ammunition 50 - 59,9 mm
M406 Kaliberbunden ammunition 60 - 69,9 mm
M407 Kaliberbunden ammunition 70 - 79,9 mm
M408 Kaliberbunden ammunition 80 - 89,9 mm
M409 Kaliberbunden ammunition 90 - 99,9 mm

M41 Kaliberbunden ammunition 100 - 199,9 mm

M410 Kaliberbunden ammunition 100 - 109,9 mm
M411 Kaliberbunden ammunition 110 - 119,9 mm
M412 Kaliberbunden ammunition 120 - 129,9 mm
M413 Kaliberbunden ammunition 130 - 139,9 mm
M414 Kaliberbunden ammunition 140 - 149,9 mm
M415 Kaliberbunden ammunition 150 - 159,9 mm
M416 Kaliberbunden ammunition 160 - 169,9 mm
M417 Kaliberbunden ammunition 170 - 179,9 mm
M418 Kaliberbunden ammunition 180 - 189,9 mm
M419 Kaliberbunden ammunition 190 - 199,9 mm

M42 Kaliberbunden ammunition fr o m 200 mm

M420 Kaliberbunden ammunition 200 - 209,9 mm
M421 Kaliberbunden ammunition 210 - 219,9 mm
M422 Kaliberbunden ammunition 220 - 229,9 mm
M423 Kaliberbunden ammunition 230 - 239,9 mm
M424 Kaliberbunden ammunition 240 - 249,9 mm
M425 Kaliberbunden ammunition 250 - 259,9 mm
M426 Kaliberbunden ammunition 260 - 269,9 mm
M427 Kaliberbunden ammunition 270 - 279,9 mm
M428 Kaliberbunden ammunition 280 - 289,9 mm
M429 Kaliberbunden ammunition fr o m 290 mm

M43 Sjöminor, sjunkbomber, torpeder mm

M430 Ammunition till undervattensvapen
M431 Sjöminor, sjunkbomber, mineringar
M434 Torpeder och delar därav

M44 Robotar och raketer

M440 Robotar
M441 Raketer

M45 Flygbomber m m

M450 Flygburna minbomber
M451 Flygburna sprängbomber
M452 Flygburna brandbomber
M453 Flygburna lysbomber
M454 Flygburna fotobomber
M455 Flygburna övningsbomber
M458 Flygburna bombkapslar

M47 Tändmedel, sprängmedel, landminor, icke kaliberbunden specialammunition m m

M470 Tändmedel, spårljus m m
M471 Tänd- och sprängämnen, krut och pyrotekniska hjälp- och effektsatser m m
M472 Sprängmedel
M473 Landminor m m
M474 Pansarskott, shgr och icke kaliberbunden rök-, brand-, signal-, lys- och gasammunition
M479 Övriga specialammunition

M48 Kaliberbundna vapen, utskjutningsanordningar m m

M480 Kaliberbundna vapen 0 - 99,9 mm
M481 Kaliberbundna vapen 100 - 199,9 mm
M482 Kaliberbundna vapen fr o m 200 mm
M483 Utskjutninsanordningar m m för M43
M484 Utskjutninsanordningar m m för M44
M485 Utskjutninsanordningar m m för M45
M487 Utskjutninsanordningar m m för M47

M49 Målmateriel, röjningsmateriel (ej sprängmedel), blind ammunition, hugg och stickvapen m m

M490 Hugg-, slag- och stickvapen
M491 Målmateriel
M495 Blindammunition
M496 Transportblindammunition
M497 Åskådningsammunition
M498 Blindammunition för mät- och teständamål
M499 Röjningsmateriel

M50 Cyklar, kärror, mopeder, vagnar

M501 Medfordon, skidor
M502 Cyklar, mopeder
M503 Cykel- och handkärror, lyft- och staplingsvagnar, transportörer
M504 Fordons- och hästdragna kärror
M505 Fordons- och hästdragna vagnar
M506 Påhängfordon
M507 Arbets- och monteringsvagnar
M508 Släpfordon för lösa lastbärare (se publ. M7751-714051)

M51 Bilar, bussar, motorcyklar (ej stridsfordon)

M510 Chassier
M511 Motorcyklar
M512 Bussar, personbilar, sjukbilar
M513 Lastbilar, skåpbilar, tankbilar
M514 Lastbilar för lösa lastbärare, (se även Handbok M7751-714051)
M515 Dragbilar samt specialfordon för lösa lastbärare
M516 Service- och verkstadsbilar
M517 Brand- och bärgningsbilar
M518 Radar- och radiobilar
M519 Speciella bilar

M52 Stridsfordon

M520 Chassier
M521 Pansarbilar
M523 Stridsvagnar
M524 Kanon- och granatkastarvagnar för markstrid
M525 Kanonvagnar för luftvärn
M526 Robotvagnar
M527 Pansarbandvagnar
M528 Speciella stridsfordon

M53 Arbets- och bandfordon, traktorer, truckar

M530 Reserverat för kommande chassier
M531 Truckar
M533 Hjultraktorer
M535 Hjulgående arbetsfordon
M536 Bandgående arbetsfordon
M537 Bandgående terrängfordon
M539 Speciella arbetsfordon

M54 Spårbundna fordon

M540 Dekåvillfordon, dressiner, trallor

M55 Linbanor, lyftinrättningar, transportörer, broar

M550 Vändskivor
M551 Lyftarmar
M552 Kranar, stationära
M553 Bil- och vagnkranar
M554 Kranar, spårbundna
M555 Telfrar, traverser, hissar
M556 Broar m m, monterbara
M557 Linbanor, transportörer
M558 Lösa lastbärare, (se även Handbok M7751-714051)
M559 Transportutrustning för dykare

M56 Luft- och vattenfordon utom fartyg och flygplan

M560 Flottar, flytande redskap, pontoner, pråmar
M561 Båtar utan motor och segel-, livbåtar
M562 Segelbåtar, segelfartyg
M563 Motorbåtar, sjöslädar, bärplansbåtar, markeffektfarkoster
M564 Obemannade luft- och vattenfarkoster
M565 Aerostater: ballonger, luftskepp
M567 Aerodyner: drakar, fallskärmar
M568 Aerodyner: glid- och segelflygplan, svävare
M569 Övriga aerodyner

M57 Fartyg

M570 Kryssare
M571 Jagare och fregatter
M572 Fregatter och korvetter
M573 Torpedbåtar
M574 Ubåtar
M575 Minfartyg och minutläggare
M576 Minsvepare
M577 Kanonbåtar och patrullfartyg
M578 Hjälpfartyg m fl
M579 Trängfartyg och övriga fartyg

M58 Flygplan

M580 Flygplan, helikoptrar
M581 Fpl feluppföljningsstruktur
M582 Fpl-struktur
M583 Ritningsstrukturer i Boris
M587 Hkp- och Fpl- struktur
M588 Fpl-struktur
M589 Fpl-struktur

M59 Katapulter, utskjutningsanordningar (ej för ammunition, bomber, raketer eller robotar)

M593 Stolutskjutnings- anordningar, katapultstolar

M60 Verktygselement

M600 Verktygselement för plastisk formgivning
M601 Verktygselement för stansning och sågning
M602 Verktygselement för hyvling, klippning m m
M603 Verktygselement för borrning, fräsning, svarvning m m
M604 Räddningsverktyg
M605 Verktygselement för gängning (gängverktygssatser se M6369)
M606 Verktygselement för polering, slipning m m (filar se M607 polerstål se M6381)
M607 Verktygselement för filning (filar med skaft se M637)
M608 Renblåsningsmunstycken, renblåsningspistoler
M609 Verktyg för mutter- och skruvdragare

M61 Fasthållande och lägesgivande verktyg: chuckar, jiggar, mallar, tänger m fl

M610 Mallar, schabloner, styrverktyg m m (ritmallar se M3243)
M611 Chuckar, fixturer, jiggar, sågbågar, verktygsskaft (dubbar se M6187)
M612 Stativ, stegar, underlag
M613 Nycklar (dörr- och lådnycklar se M1682)
M614 Skruvmejslar
M615 Borrskaft, låsverktyg, vevar
M616 Tänger
M617 Gripare, pincetter
M618 Filkolvar, skruvstycken, tvingar
M619 Ankare, båtshakar, draggar, flöten

M62 Handverktyg för plastisk formgivning och hopfogning, lyftverktyg

M620 Redskap för gjutning
M621 Hammare, klubbor, släggor
M622 Dornar, körnare, stampar
M623 Verktyg för falsning, krympning och sickning
M624 Hoptryckare, inpressningsverktyg
M627 Redskap och verktyg för splitsning, sömnad, omspolning, vävnad m m
M628 FINNS I BENÄMNINGSLISTA
M629 Avdragare, lyftverktyg, öppningsverktyg

M63 Handverktyg för skärande formgivning

M630 Saxar, röravskärare m m
M631 Knivar, mejslar, yxor
M632 Håltagningsverktyg: huggpipor, hålstampar, hålstansar
M633 Sågar (handsågar) (issågar se M6916)
M634 Hyvlar, kratsar, prylar
M635 Borrar, brotschar (bröstborrskaft se M6153 spiralborrar se M6031)
M636 Gängverktyg (gängtappchuckar se M6110)
M637 Filar med skaft (hållare för pansarfilar se M6119, filer utan skaft se M607)
M638 Brynen, skrapor (slipskivor och slipstenar se M606)

M64 Handverktyg för behandling, fördelning och påfyllning

M640 Putslappar, svampar, torkdukar
M641 Borstviskare, rensnålar
M642 Borstar, kardor, kvastar, penslar
M643 Skedar, slevar, spacklar
M644 Siktar, silar, såll
M645 Fettsprutor, smörjkannor
M646 Övriga påfyllnadsanordningar: trattar, tvålautomater
M648 Lödkolvar, strykjärn
M649 Blåslampor, lödlampor

M65 Maskiner och verktyg för hopfogning och plastisk formgivning

M650 Maskiner för krossning och pressning (bergborrmaskiner se M693)
M651 Maskiner för bockning, riktning, rundning m m
M652 Maskiner för falsning, kragning och krympning
M654 Maskiner och verktyg för dragning och vridning
M656 Maskiner för mekanisk hopfogning
M657 Lödapparater, svetsapparater
M658 Maskiner för spolning, sömnad, vävnad m m

M66 Maskiner för skärande formgivning

M660 Maskiner för klippning, skärning och stansning
M661 Maskiner för hyvling, nibbling och sågning
M662 Borrmaskiner
M663 Brotschmaskiner
M664 Fräsmaskiner
M665 Svarvar
M666 Filningsmaskiner
M667 Gängmaskiner
M668 Slipmaskiner
M669 Maskiner för bryning, polering, putsning m m

M67 Maskiner och apparater för behandling, fördelning och påfyllning

M670 Maskiner och apparater för ytbehandling samt tvättning av maskindelar (ej kar)
M671 Kar
M672 Maskiner och apparater för värmebehandling (ej ugnar), befuktningsapparater, torkapparater
M673 Ugnar
M674 Blandare och vibratorer
M675 Separatorer (filter se M2311)
M676 Avmagnetiserings- och magnetiseringsapparater
M677 Siktmaskiner, skakmaskiner (krossar se M6509)
M678 Maskiner och apparater för påfyllning, rengöring och tömning
M679 Maskiner för fördelning av gaser, fasta och flytande ämnen

M68 Automat- och kombinationsmaskiner

M686 Specialmaskiner
M687 Kombinationsmaskiner för träbearbetning
M688 Kombinationsmaskiner för metallbearbetning

M69 Maskiner och redskap för markbearbetning och markbehandling (utomhusarbeten)

M690 Hackor, korpar, spett (släggor se M6214)
M691 Skovlar, skyfflar, spadar
M692 Krattor, räfsor
M693 Mark- och bergborrmaskiner, motorsågar
M694 Harvar, jordbruksvältar, plogar, skrapor
M695 Grävmaskiner, länspumpar, pålkranar
M696 Vägbehandlings- och vägbyggnadsmaskiner m m
M697 Maskiner och redskap för behandling av gröda (krattor och räfsor se M692)
M698 FINNS I BENÄMNINGSLISTA
M699 Övriga utomhusarbetsmaskiner

M70 Förpacknings- och förvaringsmateriel

M701 Kapell, kurar, presenningar, tält
M702 Buremballage, ställ, vindor
M703 Lådor
M704 Askar, burkar, dosor
M705 Hylsor, kapslar, tuber
M706 Damejeanner, dunkar, flaskor, hinkar
M707 Behållare, fat, tankar, tunnor
M708 Fodral, höljen, kontar, korgar, säckar, väskor
M709 Hållare, hängare, ramar m m

M71 Kontorsmateriel

M710 Blanketter, block, skrivpapper
M711 Film, fotografiska papper, plåtar
M712 Blyertsstift, bläck, tusch
M713 Färgkritor, pennor, stämplar
M714 Dragstift, ritbestick
M715 Apparater och stativ för ritbräden, karthållare, planeringstavlor m m
M716 Rader- och retuschermateriel
M717 Häftstift, klisterremsor, kontorslim, märlor
M718 Speciella kontorsapparater och -maskiner (hålkortstansmaskiner se M3877)
M719 Kuvert, papperskorgar, pärmar

M72 Möbler

M720 Fotöljer, stolar
M721 Bänkar, soffor
M722 Kojer, sängar
M723 Bord, pulpeter (ritbord, ljusbord och ritbräden se M7155)
M724 Hyllor, förrådsinredningar
M725 Byråer, kistor, skåp
M726 Ställ
M727 Möbler på hjul
M728 Butiksdiskar, diskbänkar
M729 Golv- och väggspeglar

M73 Inredningstextilier, kläder, personlig säkerhetsmateriel

M730 Draperier, dukar, gardiner, markiser, mattor
M731 Dynor, lakan, madrasser, sovsäckar, täcken
M732 Sovkläder, underkläder
M733 Hand- och fotbeklädnader
M734 Ansiktsskydd, halsskydd, huvudbonader, ögonskydd
M735 Klänningar, kostymer, uniformer
M736 Kappor, pälsar, rockar
M737 Arbets- och överdragskläder, regnkläder
M738 Personlig säkerhetsmateriel
M739 Hängslen, remmar mm

M74 Husgeråd, laboratorieglas

M740 Brickor, fat m m
M741 Bägare, dricksglas, laboratorieglas, tillbringare, vaser
M742 Baljor, bunkar, tråg
M743 Skopor, skrapor, slevar, hushållsmaskiner
M744 Arbetsunderlag
M745 Knivar, skalare, skivare, rivjärn
M746 Klubbor, kvarnar, mortlar, pressar
M747 Kok och stek redskap
M748 Konservöppnare, korkskruvar
M749 Matbestick, serviser

M75 Förströelsemtrl, gymnastik- och idrottsredskap, kroppsvårdsmtrl, sanitär rengöringsmtrl

M751 Handukar, näsdukar, servetter
M752 Artiklar för personvård
M753 Artiklar för vård av kläder, tvätt- och strykdon
M754 Artiklar för vård av möbler och bostäder
M755 Badkar, toalettkärl
M757 Gymnastik- och idrottsredskap
M758 Förströelsemateriel

M76 Insignier, märken, skyltar

M760 Märkskyltar
M761 Anslag, skyltar
M762 Trafikmärken
M763 Markeringsmateriel
M767 Förtjänsttecken, gradbeteckningar, märken, ordnar
M768 Övriga symboliska föremål (flaggor)
M769 Prydnadsföremål m m

M77 Informationsbärare, dokument, läromedel, publikationer, undervisningsmtrl

M770 Informationsbärare för bild och ljud samt data i kodad form
M771 Kartor, sjökort
M772 Dokument utgörande ifyllda blankett (köpeavtals- och redovisningsblanketter), utredn, rapporter
M773 Läromedel för undervisning, ordlistor, ordböcker. Stabspublikationer.
M774 Hänvisning till M7739. Stabspubl. avs. förbandens org., krigsplanläggning, mobilisering samt op. och
M775 Hänvisning till M7739. Stabspublikationer avseende förbandens förvaltnings-, underhålls-, transport
M776 Publikationer av förvaltningskaraktär, lagar och förordningar
M777 Publ m informativt o identifierande inneh avseende förnödenh o anläggn, utrustningsverkets dok
M778 Publikationer med direktivt innehåll avseende förnödenheter och anläggningar, standarer
M779 Undervisningsmateriel

M78 Sjukvårds- och veterinärmateriel

M780 Förbandsmateriel
M781 Sjuktransportmateriel
M782 Vårdmateriel, specifik
M783 Medicinsktekniska apparater
M784 Kirurgiska instrument
M785 Laboratoriemateriel
M786 Övrig sjukvårdsmateriel
M787 Operationsmateriel
M788 Tandvårdsmateriel
M789 Veterinärmateriel

M79 Seldon och andra utrustningsföremål för djur

M795 Djurmateriel
M797 Bekämpningsmateriel
M799 Charkuterimateriel

M80 Uppvisnings-, prydnads-, prov- och försöksmateriel

M801 Uppvisnings- och prydnadsförnödenheter
M802 Försöks- och speciell övningsmateriel

M81 System för materielnedbrytning, strukturer

M810 System knutna till M0-materiel
M811 System knutna till M1-materiel
M812 System knutna till M2-materiel
M813 System knutna till M3-materiel
M814 System knutna till M4-materiel
M815 System knutna till M5-materiel
M816 System knutna till M6-materiel
M817 System knutna till M7-materiel
M818 System knutna till flera M-kodgrupper
M819 Försvarsgemensamma system

M82 Utrustningar för beklädnad, förläggning och sjukvård

M820 Utrustningar för beklädnad
M821 Utrustningar för förplägnad
M822 Utrustningar för förläggning
M823 Utrustningar för rengöring och avfuktning
M824 Utrustningar för vatten, avlopp och ventilation
M825 Utrustningar för belysning, kraft och tankning
M828 Utrustningar för sjukvård

M83 Utrustningar för expeditioner, mätning, provning, signalering m m

M830 Postala utrustningar, utrustningar för expeditioner
M831 Rekognoscerings-utrustningar
M832 Signalutrustningar
M833 Navigerings-utrustningar
M834 Fotoutrustningar
M835 Datorutrustningar
M836 Mätutrustningar, meteorologiska
M837 Mätutrustningar, aukustiska, elmagnetiska (utom radar) o optiska (vinkel- o avståndsmätning)
M838 Trafiklednings-utrustningar
M839 Mät- och provningsutrustningar

M84 Utrustningar för transport och strid

M840 Allmänna utrustningar för fältarbeten och transport
M841 Monteringssatser
M843 Strids- och eldledningsutrustningar
M844 Skjututrustningar
M845 Minerings- och sprängutrustningar
M848 Skjututbildnings-utrustningar
M849 Tränings- och utbildningsanordningar

M85 Utrustningar för skydd, säkerhet och räddning

M850 Nöd- och säkerhetsutrustningar
M851 Nöd- och säkerhetsutrustningar för fartyg
M852 Nöd- och säkerhetsutrustningar för flygplan
M853 Bärgnings- och räddningsutrustningar
M855 Skydds- och säkerhetsutrustningar
M856 Gasskyddsutrustningar
M857 Utrustningar mot beskjutning
M858 Undsättningsutrustningar
M859 Skydds- och säkerhetsutrustningar för anläggningar och områden, maskeringsutrustningar

M86 Förbruknings-materielsatser, reservdelssatser

M860 Förbruknings-materielsatser
M861 Materielvårdsatser, standarddetaljer
M862 Reservdelssatser för materiel tillhörande M2
M863 Reservdelssatser för materiel tillhörande M3
M864 Reservdelssatser för materiel tillhörande M4
M865 Reservdelssatser för materiel tillhörande M5
M866 Reservdelssatser för materiel tillhörande M6
M867 Reservdelssatser för materiel tillhörande M7
M868 Reservdelssatser enligt särskild förteckning

M87 Verktygs- och underhållsutrustningar

M870 Verktygs- och underhållssatser för mekanisk materiel, allmänna verktygssatser
M871 Verktygs- och underhållssatser för elmateriel (utom telemateriel)
M872 Verktygs- och underhållssatser för instrument, foto och telemateriel
M873 Verktygs- och underhållssatser för vapen
M874 Verktygs- och underhållssatser för fordon och bromateriel
M875 Verktygs- och underhållssatser för fartyg
M876 Verktygs- och underhållssatser för flygplan
M877 Verktygs- och underhållssatser för materiel tillhörande M7
M878 Övriga verktygs- och underhållssatser
M879 Verktygs- och underhållssatser för fältarbete och fältarbetsmateriel

M88 Personliga utrustningar, specialutrustningar för yrkeskategorier

M880 Specialutrustningar för stridspersonal
M881 Specialutrustningar för flygande personal
M882 Specialutrustningar för trafikledar- och väderlekspersonal
M883 Specialutrustningar för foto-, laboratorie- och signalpersonal
M884 Specialutrustningar för förråds-, motorfordons-, dykar- och räddningspersonal
M885 Specialutrustningar för reparations-, service- och underhållspersonal
M886 Specialutrustningar för förläggnings-, förplägnads- och vaktpersonal
M887 Specialutrustningar för expeditions-, förvaltnings- och stabspersonal
M888 Specialutrustningar för lärar-, musik- och sjukvårdspersonal samt präster
M889 Specialutrustningar för övriga kategorier

M89 Förbandsutrustningar

M891 Utrustningar för lägre förbandstyper
M892 Utrustningar för högre förbandstyper
M893 Utrustningar för staber
M894 Utrustningar för skolor
M895 Utrustningar för förvaltningsavdelningar
M896 Utrustningar för centrala verkstäder och förråd
M897 Installationssatser
M899 Utrustningar för administrativ personal

M90 FM-gemensamma anläggningar och installationer

M901 KOMBINERADE ANLÄGGNINGAR OCH INSTALLATIONER

M92 Anläggningar och installationer för sjömateriel

M920 Kombinerade anläggningar och installationer

M93 Anläggningar och installationer för flygmateriel

M930 Kombinerade anläggningar och installationer

M95 Anläggningar och installationer för dift- och underhållsmateriel

M950 Kombinerade anläggningar och installationer

M99 Reserverad

M994 För Klassifikatörer utan Mkod-regelverk
M995 För Klassifikatörer utan Mkod-regelverk
M996 För Klassifikatörer utan Mkod-regelverk
M999 Reserverad

M001 Väte, halogener, och syresvavelgruppen med föreningar

M0010 Väte (H)
M0011 Fluor (F)
M0012 Klor (Cl)
M0013 Brom (Br)
M0014 Jod (I) Astatium (at)
M0015 Syre (O)
M0016 Svavel (S)
M0017 Selen (Se)
M0018 Tellur (Te)
M0019 Polonium (Po)

M002 Kväve-kolgruppen och bor med föreningar, ammoniumföreningar

M0020 Kväve (N) - Benämningar
M0021 Fosfor (P)
M0022 Arsenik (As)
M0023 Antimon (Sb)
M0024 Kol (C)
M0025 Kisel (Si)
M0026 Germanium (Ge)
M0027 Bor (B)
M0029 Ammonium (NH4)

M003 Alkali- och jordalkalimetallers föreningar

M0030 Litium (Li)
M0031 Natrium (Na)
M0032 Kalium (K)
M0033 Rubidium (Rb) francium (Fa) cesium (Cs)
M0034 Beryllium (Be)
M0035 Magnesium
M0036 Kalcium (Ca)
M0037 Strontium (Sr)
M0038 Barium (Ba)
M0039 Radium (Ra)

M004 Aluminium- och titanmetallers föreningar

M0040 Aluminium (Al)
M0041 Scandium (Sc)
M0042 Yttrium (Y)
M0043 Sällsynta jordartsmetaller (15 st)
M0044 Aktinium (Ac)
M0045 Titan (Ti)
M0046 Zirkon (Zr)
M0047 Hafnium (Hf)
M0048 Torium (Th)

M005 Vanadin- och krommetallers föreningar, transuraner

M0050 Vanadin (V)
M0051 Niob (Nb)
M0052 Tantal (Ta)
M0053 Protaktinium (Pa)
M0054 Krom (Cr)
M0055 Molybden (Mo)
M0056 Holfram (W)
M0057 Uran (U)
M0058 Transuraner (Np, Pu, Am, Cm, Berkelium, Californium)

M006 Mangan- och järnmetallers föreningar

M0061 Mangan (Mn)
M0062 Technetium (Tc)
M0063 Renium (Re)
M0064 Järn (Te)
M0065 Kobolt (Co)
M0066 Nickel (ni)

M007 Platinametallers föreningar

M0070 Rutenium (Ru)
M0071 Rodium (Rh)
M0072 Palladium (Pd)
M0073 Osmium (Os)
M0074 Iridium (Jr)
M0075 Platina (Pt)

M008 Ädel- och zinkmetallers föreningar

M0080 Koppar (Cu)
M0081 Silver (Ag)
M0082 Guld (Au)
M0083 Zink (Zn)
M0084 Kadmium (Cd)
M0085 Kvicksilver (Hg)
M0086 Gallium (Ga)
M0087 Indium (In)
M0088 Tallium (Tl)

M009 Tenn- och blymetallers föreningar, ädelgaser

M0090 Tenn (Sn)
M0091 Bly (Pb)
M0093 Vismut (Bi)
M0099 Ädelgaser (He, Ne, Ar, Kr, Xs, Rn)

M010 Kedjeföreningar (acykliska föreningar), mättade, metangruppen

M0100 Föreningar med raka kolkedjor och deras envärda substitutionsprodukter
M0101 Föreningar med raka kolkedjor, flervärda substitutionsprodukter
M0102 Föreningar med förgrenade kolkedjor och deras envärda substitutionsprodukter
M0103 Föreningar med förgrenade kolkedjor, flervärda substitutionsprodukter

M011 Kedjeföreningar (acykliska föreningar), omättade, etylengruppen, acetylengruppen

M0110 Föreningar med raka kolkedjor och deras envärda substitutionsprodukter
M0111 Föreningar med raka kolkedjor, flervärda substitutionsprodukter
M0112 Föreningar med förgrenade kolkedjor och deras envärda substitutionsprodukter
M0113 Föreningar med förgrenade kolkedjor, flervärda substitutionsprodukter

M012 Ringföreningar, isocykliska föreningar, alicykliska, cyklohexangruppen m fl

M0120 Föreningar innehållande fem-, fyr-, treringaroch kombinerade cyklopentangr m fl
M0121 Föreningar innehållande sexringar, cyklohexangruppen
M0122 Föreningar innehållande sexringar, cyklohexengruppen
M0123 Föreningar innehållande sexringar, cyklohexadiengruppen
M0124 Terpener, även acykliska och polycykliska
M0128 Föreningar innehållande sjuringar, ringar m fl än sju atomer och komb cyklehept m fl

M013 Ringföreningar, isocykliska föreningar, enkärninga aromatiska, bensengruppen

M0130 Föreningar utan sidokedja och deras envärda substitutionsprodukt
M0131 Föreningar utan sidokedja, flervärda substitutionsprodukter
M0132 Föreningar med sidokedja och deras envärda substitutionsprodukt i kärnan
M0133 Föreningar med sidokedja, envärda substitutionsprodukt i sidokedjan
M0134 Föreningar med sidokedja, flervärda, substituerade i kärnan
M0135 Föreningar med sidokedja, flervärda, substituerade i sidokedjan
M0136 Föreningar med sidokedja, flervärda, substituerade i såväl kärna som sidokedjan
M0137 Föreningar med kononstruktur

M014 Ringföreningar, isocykliska föreningar, flerkärninga aromatiska, naftalingruppen m fl

M0140 Flerkärninga system med direkt bundna ringar,difenylgruppen
M0141 Flerkärninga system med indirekt bundna ringar, difenylmetangruppen
M0142 Tvåkärniga kondenserade system, naftalingruppen
M0143 Tvåkärniga kondenserade system, indengruppen
M0144 Tvåkärniga kondenserade system, antracengruppen
M0145 Tvåkärniga kondenserade system, fenantrengruppen
M0146 Tvåkärniga kondenserade system, flourengruppen, acenaftengruppen m fl
M0147 Kondenserade system med fyra eller flera kärnor

M015 Ringfören, hetrocykl föreningar, inneh fem-, fyr-, treringar o komb av dem, pyrrolgruppen m fl

M0150 Syre som heteroatom, furangruppen
M0151 Kondensrade system i furangruppen
M0152 Svavel eller svavel och syre som heteroatomer, tiofengruppen
M0153 Kondenserade system i tiofengruppen
M0154 Kväve el kväve o svavel eller kväve, svavel o syre el syre som heteroatomer, pyrrolgruppen
M0155 Kondenserande system i pyrrolgruppen
M0156 Föreningar med andra heteroatomer än syre, svavel och kväve
M0157 Heterocykliska föreningar med fyr-, treringar och kombinationer av dem
M0158 Flerkärninga, icke kondenserade heterocykliska föreningar

M016 Ringfören, hetrocykl föreningar inneh sexringar med fler än sex atomer o komb av dem, pyridgruppen m fl

M0160 Syre som heteroatom, pyrangruppen
M0161 Kondenserande system i pyrangruppen
M0162 Svavel el svavel och syre som heteroatomer, pentiofengruppen
M0163 Kondenserande system i pentiofengruppen
M0164 Kväve el kväve o svavel el kväve, svavel o syre el syre som heteroatomer, pyridingruppen
M0165 Kondenserande system i pyridingruppen
M0166 Föreningar med andra heteroatomer än syre, svavel och kväve
M0167 Heterocykliska föreningar innehållande ringarmed fler än sex atomer
M0168 Flerkärninga, icke kondenserade heterocykliska föreningar

M018 Kolsyrederivat, cyanderivat ut, föreningar med cyan som substituent

M0180 Kolsyrederivat
M0181 Cyanderivat

M019 Organiska föreningar av okänd eller varierande sammansättning

M0190 Kolhydrater. Glykosider - Benämningar
M0191 Steriner. Gallämnnen
M0192 Cerebrosider. Fosfatider
M0193 Alkaloider
M0194 Proteiner
M0195 Naturfärgämnen. Garvämnen. Bitterämnen
M0196 Huminsyror. Lignin

M020 Gasformiga och flytande ursprungsmaterial

M0200 Vätskor

M028 Djur

M0280 Hästar
M0282 Hundar

M030 Natursten, Kalksten

M0300 Kalciumkarbonat (För filtrering), Utfyllnadsmaterial - Benämningar

M031 Konststen, gips

M0310 Gips, talk

M032 Murbruk, cement, betong

M0320 Snabbcement

M033 Keramiska material, emalj

M0330 KERAMIKKULOR

M036 Glimmer- och asbestmaterial

M0365 Asbest

M037 Kol- och karbidmaterial

M0370 Smideskol

M040 Olegerat järn och kolstål

M0400 C 0 - 0,10 %
M0401 C (0,10) - 0,20 %
M0402 C (0,20) - 0,30 %
M0403 C (0,30) - 0,40 %
M0404 C (0,40) - 0,50 %
M0405 C (0,50) - 0,80 %
M0406 C (0,80) - 1,40 %
M0407 C (1,40) -
M0409 Aducergods gjut- och tackjärn

M041 Legerat stål

M0410 Kisellegerat järn och stål
M0411 Manganlegerat järn och stål
M0412 Kromlegerat järn och stål, Cr 0 - 10 %
M0413 Kromlegerat järn och stål, Cr 10 - %
M0414 Nickellegerat järn och stål
M0415 Molybdenlegerat järn och stål
M0416 Wolframlegerat järn och stål
M0418 Övriga järn- och stållegeringar

M042 Aluminium och magnesium med legeringar (lättmetaller)

M0420 Aluminium
M0421 Kopparlegerad aluminium
M0422 Zinklegerad aluminium
M0423 Magnesiumlegerad aluminium
M0424 Kisellegerad aluminium
M0425 Manganlegerad aluminium
M0426 Övriga aluminiumlegeringar
M0427 Magnesium med legeringar

M043 Kobolt, nickel och koppar med legeringar

M0430 Kobolt
M0431 Nickel
M0432 Koppar (ej legeringar)
M0433 Mässing
M0436 Tennbrons
M0437 Aluminiumbrons
M0438 Blybrons
M0439 Övriga kopparlegeringar

M044 Titan- och vanadingruppernas metaller med legeringar

M0440 Titan
M0444 Zirkon. Hafnium. Torium
M0446 Vanadin. Niob
M0448 Tantal. Protaktinium

M045 Krom- och mangangruppernas metaller med legeringar

M0450 Krom
M0451 Molybden
M0452 Wolfram
M0453 Uran
M0455 Mangan
M0456 Technetium
M0457 Renium

M046 Platina- och ädelmetallerna med legeringar

M0460 Rutenium
M0461 Rodium
M0462 Palladium
M0463 Osmium
M0464 Iridium
M0465 Platina
M0466 Silver
M0467 Guld

M047 Zink-, gallium- och bly-gruppernas metaller och legeringar

M0470 Zink
M0471 Kadmium
M0472 Kvicksilver
M0473 Gallium
M0474 Indium
M0475 Tallium
M0476 Germanium
M0477 Tenn
M0478 Bly

M048 Arsenik och selengruppernas metaller med legeringar

M0480 Arsenik
M0481 Antimon
M0482 Vismut
M0483 Selen
M0484 Tellur
M0485 Polonium

M049 Övriga metaller med legeringar

M0490 Alkalimetallerna (Ld, Na, K, Rb, Cs, Fa)
M0492 Jordalkalimetallerna (Be, Ca, Sr, Ba, Ra)
M0494 Jordartsmetallerna (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ac)

M050 Spånadsmaterial, vegetabiliskt, animaliskt, syntetiskt

M0500 Vegetabiliskt
M0501 Animaliskt
M0502 Syntetiskt

M051 Trä, träfibermaterial, kork, bark

M0511 Kork

M053 Läder, horn, ben, tagel

M0530 Läder, skinn

M055 Gummi

M0551 Naturgummi.
M0552 Butylgummi. Bromerat butylgummi
M0553 Nitrilgummi. Karboxytgummi
M0554 Kloroprengummi
M0555 Polysulfitgummi. Uretangummihypolen
M0557 Kiselgummi. Vinylpyridingummi
M0558 Vyram. Poly-FAB. Akrylgummi

M057 Plastmaterial

M0570 Polyuretan

M060 Mineraliska oljor

M0600 MINERALOLJOR - Benämningar

M062 Vegetabiliska oljor och fetter

M0620 Linolja, Tallolja - Benämningar
M0621 Gängpasta

M063 Animaliska oljor och fetter

M0630 Nöttalg, Ullfett

M064 Syntetiska oljor och fetter

M0640 SYNTETISK OLJA OCH FETT - Benämningar

M066 Vaxer

M0660 Vaxer

M067 Halvfabrikat av petroleum

M0674 Flytande halvfabrikat
M0679 Övriga halvfabrikat av petroliumtyp

M070 Komponenter (även katalysatorer m m)

M0700 Katalysator, accelerator, indikator, reagensmedel, inhibitorer, elektrolyter
M0701 Bindmedel (stombildande medel) -
Benämningar
M0702 Lösningsmedel - Benämningar
M0703 Mjukningsmedel
M0704 Spädmedel
M0705 Utdrygningsmedel, fyllmedel
M0706 Ytaktiva medel
M0707 Indikeringsmedel mot mekaniska effekter
M0708 Färgämnen och färgpigment, färgämneslösningar
M0709 Övriga ytbeläggnings- och tillsatsmedel

M071 Impregneringsmedel, målningsmaterial

M0710 Impregneringsmedel
M0713 Appreturmedel
M0714 Betmedel (för textilier)
M0715 Grundfärger
M0716 Täckfärger (torkmedel se M0759)
M0717 Täckfärger
M0718 Täckfärger -
Benämningar
M0719 Täckfärger (icke normerade)

M072 Ytbeläggningsmedel, tätningmedel, hopfogningsmedel

M0720 Ytbehandlingsmedel - Benämningar
M0722 Korrosionsskyddsmedel, temporära - Benämningar
M0723 Medel för elektrolytisk behandling
M0724 Lim. Klister - Benämningar
M0726 Tillsatsmedel för svetsning och lödning (flussmedel m m se M0734) - Benämningar
M0728 Tätningsmedel. Gjutmassa - Benämningar
M0729 Övriga ytbeläggningsmedel och tillsatsmedel - Benämningar

M073 Rengöringsmedel m m

M0730 Tvätt- och diskmedel - Benämningar
M0731 Färgborttagningsmedel
M0732 Medel för borttagning av vatten, is m m - Benämningar
M0733 Medel för borttagning av rost, ärg m m
M0734 Flussmedel - Benämningar
M0735 Avhärdningsmedel
M0736 Övriga rengöringsmedel - Benämningar
M0737 Slipmedel
M0738 Polermedel

M074 Smörjmedel, tryckvätskor

M0741 Smörjoljor - Benämningar
M0743 Smörjfetter (oljebaserade) - Benämningar
M0744 Smörjmedel fasta - Benämningar
M0746 Transformatorolja
M0747 Tryckvätskor - Benämningar

M075 Bränslen (drivmedel), frysskyddsvätskor mm

M0750 Fasta bränslen
M0754 Flytande bränslen -
Benämningar
M0756 Gasformiga bränslen
M0758 Kylmedel (värmeupptagande och värmeöverförande medium), frysskyddsvätskor - Benämningar
M0759 Torkmedel, torkpatroner

M076 Kemiska och biologiska stridsmedel m m (ABC-stridsmedel)

M0763 Pyrotekniska ämnen, brandämnen och rökämnen - Benämningar
M0766 Stridsgaser
M0767 Radioaktiva och biologiska stridsmedel

M077 Skyddsmedel mot kemiska och biologiska stridsmedel m m (ABC-skyddsmedel)

M0770 Brandskyddsmedel
M0771 Brandindikeringsmedel
M0772 Brandsläckningsmedel
M0773 Skyddsmedel mot biologiska stridsmedel
M0774 Gasskyddsmedel
M0775 Gasindikeringsmedel -
Benämningar
M0776 Sanering- och avgasningsmedel
M0777 Indikerpapper
M0778 Indikeringsmedel för radioaktiv strålning. Saneringsmedel mot radioaktiv strålning - Benämningar
M0779 ABC-skyddsmedel

M078 Bekämpningsmedel, gifter och fällor

M0780 Allmänna bekämpningsmedel
M0782 Fällor, betesfällor -
Benämningar

M079 Optiska medel, ljus- och ljudkänsliga medel m m

M0790 Ljuskänsliga medel
M0791 Ljudkänsliga medel
M0795 Framkallningsmateriel (pulver och lösningar)

M080 Animaliska livsmedel, mjölk och mjölkprodukter, matfett och oljor, ägg och äggprodukter

M0800 Nötkött och produkter därav
M0801 Kalvkött och produkter därav
M0802 Fläsk och produkter därav
M0803 Övrigt kött och produkter därav -
Benämningar
M0804 Charkuterivaror
M0805 Fågel, vilt och produkter därav - Benämningar
M0806 Fisk, skaldjur och produkter därav - Benämningar
M0807 Mjölk och mjölkprodukter
M0808 Matfett och oljor
M0809 Ägg och äggprodukter

M081 Grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, nötter och produkter därav. Spannmålsprodukter. Sötningsmedel

M0813 Grönsaker, baljväxter, svamp och rodukter därav
M0814 Potatis, rotfrukter och produkter därav
M0815 Frukt, bär, nötter och produkter därav
M0816 Spannmålsprodukter
M0817 Sötningsmedel

M082 Kaffe, te, kakao, kryddor och tillsatsmedel, konfektyr, malt- och läskdrycker, livsmedelssatser

M0820 Kaffe, te och kakao
M0821 Salt, kryddor och tillsatsmedel
M0823 Choklad och konfektyr
M0824 Malt- och läskedrycker -
Benämningar
M0827 Reservlivsmedel (satser se M8) - Benämningar

M083 Tobak, fodermedel

M0830 Tobaksvaror
M0833 Fodermedel

M084 Läkemedel

M0841 Medicin enligt läkemedelsförordningen - Benämningar
M0842 Kemisk tekniska preparat - Benämningar
M0843 Reagens
M0844 Droger och kemikalier
M0846 Substrat

M087 Kosmetika, toalettartiklar

M0870 Toalettartiklar, kosmetika - Benämningar
M0871 Kroppsvårdande produkter - Benämningar

M088 Biocider (t ex desinfektionsmedel)

M0880 Mygg-, sanerings-, desinfektionsmedel

M093 Träavfall

M0930 Sågspån
M0932 Hyvelspån, kutterspån
M0935 Träull
M0939 Bark

M094 Pappersavfall

M0940 Pappersavfall

M095 Textilavfall

M0952 Trassel, torkvadd, torkstoff - Benämningar
M0959 Putstrasor, trasor

M098 Järnskrot, stålull

M0980 Stålull

M099 Metallskrot

M0990 Mässings-, koppar-, bly-, aluminium-, stålskrot

M100 Träformvaror

M1000 Stockar, timmer
M1001 Stolpvirke
M1002 Bjälkvirke -
Benämningar
M1003 Plankor - Benämningar
M1004 Bräder - Benämningar
M1005 Läkt, ribbor - Benämningar
M1006 Halv-, kvart- och rundstav
M1007 Träprofiler - Benämningar
M1008 Faner, kryssfaner, lamellskivor och skivor m fl - Benämningar
M1009 Hårdträ

M101 Pappers- och textilformvaror

M1010 Fiber, trådar - Benämningar
M1011 Garner - Benämningar
M1012 Rep, snören - Benämningar
M1014 Linor, tågvirkeskablar - Benämningar
M1015 Band (sadelgjord) - Benämningar
M1016 Tyger, vävar - Benämningar
M1017 Textilmattor - Benämningar
M1018 Filtväv - Benämningar
M1019 Slangar m fl former - Benämningar

M102 Gummi-, harts-, fiber-, läder- och plastformvaror (även esd-gummi och -plastformvaror)

M1020 Trådar - Benämningar
M1021 Linor - Benämningar
M1022 Belagda vävar, tråddukar - Benämningar
M1023 Band (sadelgjord) - Benämningar
M1024 Ark. Dukar. Folier. Plattor (även ESD) - Benämningar
M1025 Stänger (fyrkant, platt, rund m fl former) - Benämningar
M1026 Profiler, Lister (tätningslister, gummisnören se M1021) - Benämningar
M1027 Slangar - Benämningar
M1028 Rör - Benämningar

M103 Stålformvaror

M1030 Trådar - Benämningar
M1031 Linor, vajrar, vajerhöljen och ytterkablar - Benämningar
M1032 Tråddukar - Benämningar
M1033 Band - Benämningar
M1034 Plattor, plåtar, skivor - Benämningar
M1035 Stänger (fyrkant, platt, rund m fl former) - Benämningar
M1036 Profilstänger - Benämningar
M1037 Rör, slangar - Benämningar
M1038 Kedjor, kättingar, spiraler - Benämningar

M104 Lättmetallformvaror

M1040 Trådar - Benämningar
M1041 Linor - Benämningar
M1042 Tråddukar
M1043 Band - Benämningar
M1044 Folier. Plattor. Plåtar. Skivor - Benämningar
M1045 Stänger (fyrkant, platt, rund m fl former) - Benämningar
M1046 Profilstänger - Benämningar
M1047 Rör. Slangar - Benämningar
M1048 Kedjor. Spiraler

M105 Koppar- och mässingsformvaror

M1050 Trådar - Benämningar
M1051 Linor - Benämningar
M1052 Tråddukar - Benämningar
M1053 Band - Benämningar
M1054 Folier. Plattor. Plåtar. Skivor - Benämningar
M1055 Stänger (fyrkant, platt, rund m fl former) - Benämningar
M1056 Profilstänger - Benämningar
M1057 Rör. - Benämningar
M1058 Kedjor. Kättingar. Spiraler - Benämningar

M106 Isolerade elledningar och kablar (även skärmade), fiberoptiska ledare, vågledarpipor (metervara)

M1060 Entrådiga enledare - Benämningar
M1061 Entrådiga flerledare - Benämningar
M1062 Flertrådiga enledare - Benämningar
M1063 Flertrådiga flerledare < 10 mm2 - Benämningar
M1064 Flertrådiga flerledare => 10 mm2 - Benämningar
M1065 Kablar med blandade areor (specialkablar) - Benämningar
M1066 Hf-kablar. Koaxial- och elledning i kombination - Benämningar
M1067 Vågledarpipor (Vågledare se M1816) - Benämningar
M1068 Fiberoptiska kablar, komb el- och fiberoptiska ledare (se även M1817) - Benämningar

M107 -

M1073 FINNS I BENÄMNINGSLISTA - Benämningar

M108 Övriga organiska materialformvaror

M1080 Formvaror av bark och kork - Benämningar
M1081 Formvaror av träfibrer - Benämningar
M1082 Formvaror av papp och papper - Benämningar
M1083 Formvaror av läder - Benämningar
M1084 Formvaror av ben och horn

M109 Övriga oorganiska materialformvaror

M1090 Formvaror av konst- och natursten
M1091 Formvaror av betong och cement -
Benämningar
M1092 Formvaror av tegel - Benämningar
M1093 Formvaror av porslin
M1094 Formvaror av glas - Benämningar
M1095 Formvaror av mineralull, glasull osv - Benämningar
M1096 Formvaror av övriga mineraliska material (asbest, glimmer mm) - Benämningar
M1097 Formvaror av bly, tenn och zink - Benämningar
M1099 Formvaror av övriga metalliska material - Benämningar

M110 Enkla element

M1100 Plomber - Benämningar
M1101 Plattor, kilar, kuber m fl enkla skivelement - Benämningar
M1102 Klackar, klossar, kutsar, pluggar, vibrationsdämpare - Benämningar
M1104 Kulor och sfäriska formelement, nållagerrullar - Benämningar
M1105 Cylindriska bultar - Benämningar
M1106 FINNS I BENÄMNINGSLISTA - Benämningar
M1107 Cylindriska och koniska pinnar, räffelpinnar - Benämningar
M1108 Fjädrande rörpinnar, saxpinnar, brytpinnar, brytstift - Benämningar

M111 Märlor, nitar, nålar, spikar, stift

M1110 Spikar, stift - Benämningar
M1111 Märlor, nålar - Benämningar
M1114 FINNS I BENÄMNINGSLISTA - Benämningar
M1115 Nitar - Benämningar
M1116 Nitar - Benämningar

M112 FINNS I BENÄMNINGSLISTA

M1129 FINNS I BENÄMNINGSLISTA - Benämningar

M114 FINNS I BENÄMNINGSLISTA

M1144 Stängd för nyregistrering. Se M1150
M1147 Stängd för nyregistrering. Se M1174
M1149 Stängd för nyregistrering. Se M1675

M115 Klämmor, hållare, schacklar

M1150 Klämmor, hållare, förskruvningar, övergångar, buntband, bakkåpor - Benämningar
M1152 Kabelgenomföring - Benämningar
M1157 Schaklar, lekare - Benämningar

M116 Tillslutningsdon, hakar, krokar, spännen, öglor

M1160 Hyskor, häktor - Benämningar
M1161 Krokar - Benämningar
M1162 Hakar, haspar - Benämningar
M1163 Ringar, öglor, kauser - Benämningar
M1165 Spännen, söljor - Benämningar
M1166 Knappar - Benämningar
M1167 Blixtlås, kardborrband - Benämningar
M1168 Karbinhakar, syskonhakar - Benämningar
M1169 Knappar - Benämningar

M117 Brickor, bussningar, ringar

M1170 Brickor (underläggs-) - Benämningar
M1171 Låsbrickor - Benämningar
M1172 Låsringar, stoppringar - Benämningar
M1174 Gänginsatser (Heli-Coil) - Benämningar
M1175 Stängd för nyregistrering. Se M1506 - Benämningar
M1176 Bussningar, foder, konor - Benämningar
M1177 Distansbrickor, distanshylsor - Benämningar
M1178 Övriga brickor och ringar - Benämningar

M118 Fjädrar

M1180 Tryckfjädrar, cylindriska - Benämningar
M1181 Dragfjädrar, cylindriska - Benämningar
M1182 Övriga fjädrar - Benämningar

M119 Övriga fästelement

M1190 Låsbultar, låssprintar - Benämningar
M1196 FINNS I BENÄMNINGSLISTA - Benämningar
M1199 Stängd för nyregistrering

M120 Trädetaljer med långsträckt form (kapade)

M1200 Bräder, spont - Benämningar
M1201 Lister, reglar - Benämningar
M1203 Plankor - Benämningar
M1204 Bjälkar, syllar - Benämningar
M1206 Ben, bommar, diagonaler,strävor, vertikaler
M1207 Master, pelare, pålar, stolpar - Benämningar

M121 Trädetaljer med skivform

M1210 Skivor
M1211 Plattor -
Benämningar
M1213 Sulor
M1215 Lämmar
M1216 Bryggor, landgångar - Benämningar
M1217 Plattformar, upplag

M122 Trädetaljer med koncentrerad form

M1220 Förstärknings-, skarv- och toppdetaljer
M1221 Kammar, sadlar
M1222 Konsoler, utliggare
M1223 Bockar, stativ -
Benämningar
M1226 Fackverkselement

M123 Metalliska detaljer med långsträckt form (kapade)

M1230 Band, stänger, bearbetningsämnen - Benämningar
M1231 Lister, reglar, skenor - Benämningar
M1232 Stag, vanter - Benämningar
M1234 Balkar, profilstänger, bearbetningsämnen - Benämningar
M1236 Ben, bommar, diagonaler, strävor, vertikaler - Benämningar
M1237 Master. Pelare. Pålar. Stolpar - Benämningar

M124 Metalliska detaljer med skivform

M1240 Plåtar - Benämningar
M1241 Plattor, bearbetningsämnen - Benämningar
M1242 Stängd för nyregistrering
M1243 Sulor - Benämningar
M1245 Lämmar, durkar - Benämningar
M1247 Plattformar, upplag

M125 Metalliska detaljer med koncentrerad form

M1250 Förstärknings-, skarv- och toppdetaljer - Benämningar
M1251 Kammar, sadlar
M1252 Antennstöd, konsoler, utliggare - Benämningar
M1253 Bockar, bäddar, stativ (elektronikstativ se M1893) - Benämningar
M1254 Byglar - Benämningar
M1256 Fackverkselement - Benämningar
M1259 Barlaster - Benämningar

M126 Gummi- och plastdetaljer

M1260 Duk, skivor - Benämningar
M1261 Lister
M1262 Hållare, konsoler, utliggare
M1263 Torkarblad

M127 Betongdetaljer

M1271 Balkar - Benämningar
M1272 Pålar
M1274 Plattor - Benämningar
M1277 Bockar
M1279 Barlaster

M129 Bärande och stödjande detaljer av annat material

M1290 Band - Benämningar
M1291 Balkar, lister, reglar
M1292 Pelare
M1293 Skivor
M1294 Plattor
M1295 Lämmar - Benämningar
M1297 Bockar

M130 Angöringsdon, fasthållande organ (utom lås), styrande element

M1300 Gejdrar. Lagertappar
M1301 Övriga styrelement -
Benämningar
M1303 Begränsningselement. Säkerhetsstöd - Benämningar
M1304 Skarvelement

M131 Skenor

M1310 Glidskenor. Räler. Skenor

M132 Spår

M1320 Spårelement
M1321 Dekåvillspår
M1327 Glidbanor

M134 Kättingar, linor, tåg (kapade)

M1343 Ankarkättningar
M1344 Drag- och lyftkättingar, m fl -
Benämningar
M1345 Linor - Benämningar
M1346 Fästlinor. Fästrep. Räddningslinor - Benämningar
M1347 Bogser- och draglinor - Benämningar
M1348 Övriga linor - Benämningar

M135 Remmar, spännband, stroppar

M1350 Bärremmar. Fästremmar - Benämningar
M1351 Lyftverktyg - Benämningar
M1352 Slejfar. Spännband. Stroppar - Benämningar
M1353 Vapenremmar
M1356 Stängd för nyregistrering. Se M1351

M136 Bindslen, hållare, kättingelement, selar

M1360 Selar. Seldon
M1361 Bindslen. Björnbindslen
M1364 Kättingelement. Snökedjor -
Benämningar
M1367 Antennhållare. Skidhållare. Takräcken - Benämningar

M137 Drag- och lyftdon, lastkrokar, länkar

M1370 Länkar, linsträckare - Benämningar
M1372 Balkhandskar
M1374 Dragöglor - Benämningar
M1375 Drag- och lastkrokar - Benämningar
M1376 Lyftdon (beslag, byglar, fästen och öglor) - Benämningar

M138 Fästen

M1380 Fästen - Benämningar

M140 Skruv med utvändigt nyckelgrepp

M1400 Skruv, metrisk grovgänga - Benämningar
M1401 Skruv, metrisk fingänga - Benämningar
M1403 Skruv, BA-gänga - Benämningar
M1404 Skruv, Whitworth grovgänga - Benämningar
M1405 Skruv, Whitworth fingänga - Benämningar
M1406 Skruv, UNC-gänga - Benämningar
M1407 Skruv, UNF-gänga - Benämningar
M1409 Skruv, övriga gängor - Benämningar

M141 Skruv med invändigt nyckelgrepp

M1410 Skruv, metrisk grovgänga - Benämningar
M1411 Skruv, metrisk fingänga - Benämningar
M1413 Skruv, BA-gänga - Benämningar
M1414 Skruv, Whitworth grovgänga - Benämningar
M1415 Skruv, Whitworth fingänga - Benämningar
M1416 Skruv, UNC-gänga - Benämningar
M1417 Skruv, UNF-gänga - Benämningar
M1419 Skruv, övriga gängor - Benämningar

M142 Spårskruv

M1420 Skruv, metrisk grovgänga - Benämningar
M1421 Skruv, metrisk fingänga
M1423 Skruv, BA-gänga - Benämningar
M1424 Skruv, Whitworth grovgänga - Benämningar
M1425 Skruv, Whitworth fingänga - Benämningar
M1426 Skruv, UNC-gänga - Benämningar
M1427 Skruv, UNF-gänga - Benämningar
M1429 Skruv, övriga gängor - Benämningar

M143 Krysspårskruv

M1430 Skruv, metrisk grovgänga - Benämningar
M1431 Skruv, metrisk fingänga
M1433 KRYSSPÅRSKRUV M BA-GÄNGA - Benämningar
M1435 KRYSSPÅRSKRUV M WITHWORTH-GÄNGA - Benämningar
M1436 Skruv, UNC-gänga - Benämningar
M1437 Skruv, UNF-gänga - Benämningar

M144 Stoppskruv

M1440 Skruv, metrisk grovgänga - Benämningar
M1441 Skruv, metrisk fingänga - Benämningar
M1443 Skruv, BA-gänga - Benämningar
M1444 Skruv, Whitworth grovgänga - Benämningar
M1445 Skruv, Whitworth fingänga - Benämningar
M1446 Skruv, UNC-gänga - Benämningar
M1447 Skruv, UNF-gänga - Benämningar
M1449 Skruv, övriga gängor

M146 Diverse skruv

M1460 Skruv, metrisk grovgänga - Benämningar
M1461 Skruv, metrisk fingänga - Benämningar
M1463 Skruv, BA-gänga - Benämningar
M1464 Skruv, Whitworth grovgänga - Benämningar
M1465 Skruv, Whitworth fingänga - Benämningar
M1466 Skruv, UNC-gänga - Benämningar
M1467 Skruv, UNF-gänga - Benämningar
M1469 Skruv, övriga gängor - Benämningar

M147 Träskruv och självgängande skruv

M1470 Stängd för nyregistrering. Se M1430 - Benämningar
M1476 Stängd för nyregistrering. Se M1479 - Benämningar
M1479 Skruv, specialgängor - Benämningar

M149 Mutter

M1490 Mutter, metrisk grovgänga - Benämningar
M1491 Mutter, metrisk fingänga - Benämningar
M1493 Mutter, BA-gänga - Benämningar
M1494 Mutter, Whitworth grovgänga - Benämningar
M1495 Mutter, Whitworth fingänga - Benämningar
M1496 Mutter, UNC-gänga - Benämningar
M1497 Mutter, UNF-gänga - Benämningar
M1499 Mutter, övriga gängor - Benämningar

M150 Korkar, lock, proppar, skyddshattar

M1500 Korkar - Benämningar
M1501 Mynningsskydd, pluggar, proppar - Benämningar
M1502 Rörhattar, skyddshattar och skyddshylsor - Benämningar
M1503 Lock - Benämningar
M1504 Decklar
M1506 Flänsar för elmateriel - Benämningar
M1508 Läcktätningsdon - Benämningar
M1509 FINNS I BENÄMNINGSLISTA - Benämningar

M151 Enkla skyddsplåtar, galler- och nätelement

M1510 Enkla skyddsplåtar - Benämningar
M1513 Gallerelement - Benämningar
M1514 Maskeringsdukar, maskeringsnät, nätelement - Benämningar
M1515 Synglas - Benämningar

M152 Packningar, tätningselement

M1520 Fiberbrickor - Benämningar
M1521 Packningar, ringpackningar - Benämningar

M153 Hörnbeslag, fendrar, skoningar, skyddshylsor, tätningselement

M1530 Hörn- och låsbeslag - Benämningar
M1531 Skoningar, öljetter - Benämningar
M1532 Skyddshylsor, skyddsbälgar - Benämningar
M1533 Fendrar, skyddskuddar - Benämningar
M1534 Tätningselement
M1535 Skyddslister och tätningslister av gummi och plast - Benämningar
M1536 Tätningselement standard - Benämningar
M1537 Tätningselement special - Benämningar
M1538 O-ringar - Benämningar
M1539 Kolvringar m m - Benämningar

M154 Skärm- och huvelement

M1540 Skärmar - Benämningar
M1541 Huvar, kåpor, rör- och skyddsdetaljer - Benämningar
M1542 Boxar - Benämningar
M1543 Gavlar och frontplåtar - Benämningar
M1544 Skyddshus - Benämningar
M1549 Kylarskydd

M155 Luckor, spjäll

M1550 Luckor - Benämningar
M1551 Spjäll och ventiler för luftventilation - Benämningar
M1557 Skyddsluckor - Benämningar

M156 Dörrar, fönster

M1560 Fönster - Benämningar
M1567 Dörrar och skyddsdörrar - Benämningar

M157 Golv, tak, väggar

M1570 Väggar - Benämningar
M1571 Golv, tak - Benämningar

M159 Skyddsräcken

M1590 Skyddsräcken, avstängningsanordningar - Benämningar
M1595 Hinder, undervattenshinder - Benämningar

M160 Axlar, drivremmar, kilremmar

M1600 Axlar - Benämningar
M1601 Böjliga axlar
M1603 Stötstänger
M1605 Drivremmar - Benämningar
M1606 Kilremmar - Benämningar
M1607 Drivkedjor - Benämningar
M1609 Lagerelement (självsmörjande) - Benämningar

M161 Rullningslager

M1610 Spårkullager - Benämningar
M1611 Sfäriska kullager - Benämningar
M1612 Vinkelkontaktkullager - Benämningar
M1613 Sfäriska rullager - Benämningar
M1614 Cylindriska rullager - Benämningar
M1615 Koniska rullager - Benämningar
M1616 Axialkullager, axialrullager - Benämningar
M1617 Nållager - Benämningar
M1618 Speciella lager - Benämningar
M1619 Tillbehör till rullningslager - Benämningar

M162 Kugghjul, remskivor, trissor

M1620 Hjul, länkrullar - Benämningar
M1621 Remskivor - Benämningar
M1622 Block, kastblock, rullblock - Benämningar
M1623 Kedjehjul, kugghjul - Benämningar

M163 Däck, hjul, nav, slangar, ventiler

M1630 Nav - Benämningar
M1631 Fälgar, hjulskivor - Benämningar
M1632 Däck - Benämningar
M1633 Fälgband, slangar, ventilsats, ventilhatt - Benämningar
M1636 Järnvägshjul
M1637 Gummihjul (massiva och halvmassiva) - Benämningar
M1638 Reservhjul - Benämningar

M165 Leder (dragkopplingar, kulleder)

M1650 Kulleder, axelkopplingar - Benämningar
M1651 Dragkopplingar - Benämningar

M166 Gångleder

M1660 Gångleder, (gångjärn) - Benämningar

M167 Lås (nycklar och vred se M168)

M1670 Riglar (reglar) snäppare - Benämningar
M1671 Hänglås - Benämningar
M1672 Övriga nyckellås - Benämningar
M1673 Klosettlås
M1675 Linlås - Benämningar
M1676 Excenterlås - Benämningar
M1678 Speciallås - Benämningar

M168 Manöverelement (skaft se M6118)

M1681 Armar, avfyringslinor, manöverdon, manöverhandtag - Benämningar