Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Kommunikationsplattform

Uppdrag, vision och övergripande mål

FMV:s uppdrag är att leverera materiel och tjänster till det svenska försvaret och sammanfattas i vår verksamhetsidé ”Effektivt leverera försvarsmateriel och tjänster för det svenska försvarets behov – i fred, kris och krig”.

Vad är du intresserad av?

Vår vision ”Rätt materiel för ett starkare försvar” beskriver på ett enkelt sätt vår komplexa uppgift som upphandlande myndighet i försvarssektorn. FMV:s fem övergripande mål är gemensamma för hela myndigheten och handlar om våra leveranser, vår kompetens och vad som ska känneteckna FMV i dag och i framtiden.

Vi beskriver det så här: "Tillsammans ska vi vara professionella, kompetenta och effektiva. Våra olika delar blir till helheter och vårt engagemang blir till leveranser. Det är så vi på FMV möter det svenska försvarets behov - i fred, kris och krig."

1. FMV är efterfrågat av Försvarsmakten för vår professionalitet och vår förmåga att leverera.
FMV levererar materiel och tjänster för att bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga i samtliga beredskapsnivåer.

2. FMV kännetecknas av framåtanda och effektivitet
FMV måste hela tiden förändra sig för att fortsätta vara relevanta.

3. FMV har engagerade och stolta medarbetare
FMV:s medarbetare känner stolthet och engagemang.

4. FMV har en kombination av kvalificerade kompetenser som gör oss framgångsrika
Genom att nyttja den mångfald och bredd av kompetenser vi har tillsammans lyckas vi leverera högkvalitativa tjänster och materiel på ett affärsmässigt och hållbart sätt.

5. FMV är en attraktiv arbetsplats
FMV ska ha rätt kompetens för att lösa verksamhetens uppgifter samt vara en arbetsplats som uppfattas som attraktiv av nuvarande och framtida medarbetare.

Det finns en samlad politisk vilja om att försvarssektorn ska växa, och det rejält.

Göran Mårtensson
Generaldirektör

Värderingar

Vi skapar nytta
”Vi är kostnadsmedvetna, levererar i tid och strävar efter att ständigt bli bättre.”

Vi gör det möjligt
”Vi förstår vår kund, är proaktiva och tar initiativ och ger våra medarbetare möjligheter att utvecklas.

Vi bygger förtroende
”Vi är en kompetent och effektiv myndighet där våra attityder och arbetssätt präglas av ömsesidigt förtroende."

Den gemensamma statliga värdegrunden slår fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det innebär att vi i myndighetens kommunikation speglar samhället och väljer ämne, motiv och människor så att alla människor, oavsett kön, könsidentitet, hudfärg, religion, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder kan känna igen sig. Vi försöker spegla den mångfasetterade myndigheten vi vill vara. Vi har ett kritiskt förhållningssätt vad gäller genus och normer och tvekar inte att ifrågasätta och utmana för att bli en mer jämställd och jämlik myndighet.

Målgrupper

Vi kommunicerar utifrån olika roller, som myndighet, som experter och som arbetsgivare. Våra målgrupper är därför flera och komplexa.

Våra målgrupper är:

Medarbetare

Potentiella medarbetare

Försvarsmakten och andra kunder

Leverantörer

Beslutsfattare

Media och opinionsbildare

Allmänheten