Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Försvarsberedningen överens om…

Huvudnavigering:

Försvarsberedningen överens om att stärka det militära försvaret

Hoppa till nyhetslistan

Peter Elmlund, senior rådgivare på FMV är expert i Försvarsberedningen.

Den rapport Försvarsberedningen presenterar idag är en analys av omvärlden och ett ställningstagande om vilket försvar Sverige behöver för att möta de hot som finns. Dessutom innehåller rapporten en bedömning av hur mycket pengar som krävs för att möjliggöra detta. Peter Elmlund från FMV har deltagit som expert.

När Försvarsberedningen idag presenterar sin rapport om försvarets dimensionering och inriktning för perioden 2021 till 2025 är partierna överens om vilka behov som finns och vad det skulle kosta. Dock kvarstår att komma överens om de ekonomiska nivåerna.

Försvarsberedningen består av representanter för alla riksdagens partier, tjänstemän från regeringskansliet och experter från Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och FMV. För första gången har FMV haft en expert med i arbetet med att ta fram rapporten. Peter Elmlund, som har lång erfarenhet från arbete med försvarsmaterielfrågor, har suttit med som expert i Försvarsberedningen.

– Det är bra att FMV är med. Det är de politiskt tillsatta ledamöterna som i slutändan beslutar om vad som ska stå i rapporten. Men jag kan bidra till att diskussionerna rör det som är angeläget, reda ut sakförhållanden och förklara tekniska sammanhang, säger Peter Elmlund.

– Även i allmänna diskussioner kan ett ingenjörsperspektiv eller en teknisk/vetenskaplig kunskap göra att man väljer rätt begrepp och kan förklara hur det hänger samman. Det gör att det även i det perspektivet finns ett värde i att ha en expert från FMV med i Försvarsberedningen.

Till skillnad från tidigare försvarsberedningar har direktivet till denna också innehållit uppgiften att kostnadsberäkna de förslag som läggs fram för att visa på ekonomiska konsekvenser och att lämnade förslag är realiserbara.

– Här har både jag och Försvarsmaktens expert haft mycket diskussioner med sekretariatet, vad som är realistiskt, vad saker kostar, hur en realistisk betalningsplan ser ut. Men också hur lång tid saker tar, att en leverans av ett visst system inte går att komprimera till ett år, att det behövs tre år och så vidare, säger Peter Elmlund

Hur har jobbet gått till?

– Arbetet har skett i huvudsak i form av sammanträden, inledningsvis i form av föredrag, sedan textförslag utifrån diskussionerna. Dessa har sedan överarbetats, delats ut och diskuterats igen. Vi har haft tre olika läsningar av varje kapitel för att konkretisera och sikta in. Sedan sker en sista fjärde slut-läsning med särskilda frågor och då är det i första hand de politiska ledamöterna som får ha synpunkter.

Vad är det speciella med Försvarsberedningen?

– Att alla politiska partier deltar i ett omfattande analysarbete för att komma fram till en gemensam syn på det nationella försvaret. Det lägger grunden till att den proposition regeringen lämnar in inför försvarsbeslutet faktiskt bygger på en bred samsyn på försvars- och säkerhetspolitiken. Vi experter och sakkunniga är där för att se till att den politiska samsynen vilar på en realistisk grund.

Vad säger du om slutsatserna i rapporten?

– I förra försvarsbeslutet, 2015, beslutades att försvaret skulle fokuseras mot att kunna möta ett väpnat angrepp. I denna rapport tas konsekvenserna av detta hela vägen med ett totalförsvar bestående av både en civil och en militär del samt en krigsorganisation som är anpassad för vad väpnat angrepp kräver.

– Det är en ganska stor utökning av anslaget som föreslås. Min förhoppning är att FMV kan leva upp till detta om förslaget omsätts i ett försvarsbeslut. Men det kommer ställa krav på FMV, både att prestera mycket på kort tid, men också att kunna göra saker inom en tilldelad kostnadsram. Anpassning av ambitionsnivå och tillgängliga medel kommer bli en viktig fråga för FMV och Försvarsmakten framöver.

Läs mer om Försvarsberedningen

Läs sammanfattning av försvarsberedningens rapport

Fakta Försvarsberedningen

  • Försvarsberedningen är ett forum där Sveriges regering och de politiska partierna i riksdagen kan samråda inom Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Syftet är att nå en bred enighet om hur Sveriges säkerhets- och försvarspolitik ska utformas.
  • Försvarsberedningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter samt ett sekretariat. Socialdemokraterna och Moderaterna har tre ledamöter och övriga partier en ledamot. Sakkunniga och/eller experter medverkar från Justitie-, Utrikes-, Försvars- och Finansdepartementen samt Försvarsmakten, FMV och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sekretariatet leds av huvudsekreteraren som till sitt stöd har fyra sekreterare.
  • Peter Elmlund är expert från FMV i Försvarsberedningen.

Fakta försvarsbeslut

Arbetet med ett försvarsbeslut inleds med att regeringen ger försvarsmyndigheterna i uppdrag att lämna beslutsunderlag inför försvarsbeslutet. Myndigheterna utarbetar en plan för hur försvaret kan utvecklas på medellång och lång sikt.

Regeringen beslutar sedan att Försvarsberedningen ska svara för samråd mellan företrädare för regeringen och företrädare för riksdagspartierna inför försvarsbeslutet. Myndigheternas planeringsunderlag och Försvarsberedningens rapporter utgör underlaget för regeringens försvarspolitiska propositioner.

I försvarsbeslutet tar riksdagen sedan ställning till vilken inriktning, samt vilka ekonomiska ramar, som försvaret ska ha under kommande period.

Ett försvarsbeslut kan bland annat innehålla:

  • Säkerhetspolitiska ställningstaganden
  • Inriktningen för det militära försvaret
  • Inriktningen för det civila försvaret
  • Inriktningen för materielanskaffning
  • Ekonomiska ramar

Efter det tar Försvarsmakten fram en försvarsmaktsplan, som grundar sig på försvarsbeslutet och regeringens instruktioner - som bland annat innehåller en plan för vilket materiel försvaret behöver anskaffa under kommande försvarsbeslutsperiod.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2019-05-14 09:57. Uppdaterad: 2019-05-14 10:26. Ansvarig: Visa e-postadress.