Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Våra miljökrav

Försvarssektorns kriteriedokument

Ett verktyg för försvarssektorn

Försvarssektorns kriteriedokument är ett verktyg för försvarssektorn att ställa miljö- och hälsokrav vid upphandling och inköp av kemiska produkter samt även tjänster i tillämpliga delar. Kraven begränsar vilka kemiska ämnen som får ingå i varor som används i verksamheten och i de kemiska produkter som används för drift och underhåll. Genom att ställa dessa krav bidrar försvarssektorn till att minska påverkan på miljön och människors hälsa.

Det är viktigt att observera att efterlevnad av kriteriedokumentet inte fråntar leverantören från skyldigheten att ha tillräcklig kompetens om och ansvar för ämnen i sina kemiska produkter och/eller varor. Leverantören är ansvarig att följa såväl svensk lagstiftning som de av EU beslutade lagar, direktiv och andra rättsregler som den kemiska produkten och/eller varan berörs av.

Nedan finner du Försvarssektorns kriteriedokument. Om du behöver få tillgång till äldre versioner av dokumentet, kontakta FMV Kemi kemi.fmv@fmv.se

Undantag från kraven

Undantag från kraven i kriteriedokumentet kan medges av försvarssektorn när det i dagsläget inte anses vara tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att undvika vissa kemiska produkter eller vissa kemiska ämnen i varor. Generella undantag preciseras i kriteriedokumentet, tabell 4. Om ett generellt undantag tillämpas ska information om detta lämnas till aktuell myndighet inom försvarssektorn. Om ämnet eller den kemiska produkten inte finns specificerad i listan över undantag, och om synnerliga skäl föreligger och godtagbart substitut inte finns att tillgå, kan leverantören själv ansöka om undantag.

Exempel på synnerliga skäl är exempelvis att ämnet krävs för att uppnå en viss kritisk funktion eller att arbetets art kräver användning av detta ämne. En förutsättning för att söka undantag är att det inte finns hinder för detta i gällande lagstiftning, till exempel begränsningar eller förbud för användning av ämnet.

I ansökan om undantag ska hanteringen vara väl motiverad och riskbedömd av leverantören. Undantagsansökan regleras i särskild ordning av respektive myndighet inom försvarssektorn och ska göras på särskild blankett. Blanketten finns på både svenska och engelska. För kemisk produkt ska ett säkerhetsdatablad bifogas ansökan.

E-post: kemi.fmv@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05