Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Våra miljökrav

Krav på leverantören

FMV kan ställa en rad krav på leverantörerna. Det kan exempelvis vara krav på ett systematiskt miljöarbete, en miljöplan och krav på revisioner hos leverantörer och underleverantörer.

Syftet med detta krav är att säkerställa att leverantören har kapacitet att uppfylla legala krav, interna krav och FMV:s miljökrav.

Vi kan också ställa krav på att leverantören ska ta fram en miljöplan som visar hur miljöarbete eller miljöledning tillämpas i det aktuella projektet. Miljöplanen ska också beskriva vilken verksamhet som genomförs för att säkerställa och styrka att legala krav, interna krav och FMV:s miljökrav uppfylls. Ett stöddokument finns för att underlätta för leverantören att ta fram en miljöplan.

Andra krav som vi kan ställa är exempelvis att vi ska kunna genomföra revisioner hos leverantörer och underleverantörer.

Leverantören kan visa att denne uppfyller kravet genom till exempel ISO 14001-certifiering, EMAS-registrering (Eco Management and Audit Scheme) eller genom att redogöra för FMV att kraven för ett miljöledningssystem uppfylls utan certifiering.

Vid vissa upphandlingar ställer FMV krav på att leverantören ska ta fram en återvinningsmanual för upphandlingsobjektet. Syftet med återvinningsmanualen är att ge information om hur man kan skrota och avveckla upphandlingsobjektet på ett miljöanpassat sätt.

Återvinningsmanualen ger bland annat information om ingående material, demonteringsinstruktioner och sanering av förekommande miljö- och hälsofarliga ämnen. Vid ny upphandling gäller version 2.0 av återvinningsmanualen. Den gamla versionen kan vara aktuell för äldre materiel.

Publicerad: 2020-03-05