Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Övrig verksamhet

Myndigheten för cybersäkerhetscertifiering

FMV är nationell myndighet enligt EU:s ramverk för cybersäkerhetscertifiering.  Myndigheten är för denna verksamhet organiserad i Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering, ICC, som bedriver samverkan och tillsyn och Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet, CSEC, som är ett oberoende certifieringsorgan.

Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering

ICC har ansvar för att utveckla verksamheten och genomföra uppgifter som följer av EU:s cybersäkerhetsakt samt lag och förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt.

Uppgifterna för Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering är bland annat:

  • tillsynsansvar över efterlevnaden av certifieringar enligt det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering
  • representera Sverige i EU-kommissionens rådgivande organ (European Cybersecurity Certification Group – ECCG)
  • omvärldsbevakning inom frågor som rör cybersäkerhet och cybersäkerhetscertifiering
  • samverkan med nationella och internationella aktörer på området

Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering är det ena benet i Myndigheten för cybersäkerhetscertifiering, det andra benet är CSEC, Sveriges certifieringsorgan för IT-säkerhet. Här nedanför finns en kort beskrivning av CSEC och länk till CSEC:s egna sidor. 

Mer om ICC

Titel: ICC Funktionsbrevlåda

E-post: icc@fmv.se

Publicerad: 2021-06-24

Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet

CSEC är sedan 2008 ackrediterat av SWEDAC och internationellt erkänt certifieringsorgan för IT-säkerhet i produkter och system.

Som nationellt certifieringsorgan för IT-säkerhet ansvarar CSEC för det svenska regelverket för granskning av IT-säkerhet i produkter och system enligt standarden ISO/IEC 15408 (Common Criteria).

CSEC licensierar företag som utför granskningar enligt dessa regler, samt övervakar dessa företags arbete. Produkter som certifierats av CSEC används av företag och myndigheter i hela världen och i Sverige bland annat av Försvarsmakten.

Telefon: FMV-Växel +46 8 782 40 00

E-post: csec@fmv.se

Publicerad: 2021-06-24

Läs mer inom cyberområdet