Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Myndigheten för cybersäkerhetscertifiering

Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering

Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC) ansvarar för alla samverkans- och tillsynsuppgifter som följer av det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering (cybersäkerhetsakten (EU) 2019/881).

Inspektionen för cybersäkerhets-certifiering

FMV är nationell myndighet enligt EU:s ramverk för cybersäkerhetscertifiering där Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering, ICC, bedriver samverkan och tillsyn. 

Det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering

Den 17 april 2019 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik, m.m. (cybersäkerhetsakten). Det europeiska ramverket består av cybersäkerhetsakten och olika europeiska ordningar för cybersäkerhetscertifiering som antas av kommissionen.

Ramverket syftar till att genom en harmoniserad strategi på unionsnivå skapa en väl fungerande digital inre marknad för IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer och en ökad cybersäkerhet.

Enisa utarbetar f n förslag till certifieringsordningar för IKT-produkter (EUCC) samt för molntjänster (EUCS) och 5G-systemet (EU5G). Den första certifieringsordningen som avser EUCC planeras träda i kraft under 2023.

Bli en av oss - ICC rekryterar

Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering växer och nyrekryterar. Kom och bli en av oss och få möjlighet att agera inom ett nytt spännande myndighetsområde med EU-anknytning på cybersäkerhetsområdet.

Driven verksamhetsutvecklare till nytt tillsynsområde inom cyber

Skicklig cybersäkerhetsspecialist som vill påverka framtidens cybersäkerhet

Omvärldsbevakning

ICC ansvarar för att bevaka omvärldsutvecklingen av frågor som rör cybersäkerhet och cybersäkerhetscertifiering av IKT-produkter, -tjänster och -processer.

ICC bevakar och analyserar också utvecklingen av annan EU-lagstiftning och övrig lagstiftning inom områden som berör cybersäkerhet och certifiering.

Samverkan

Det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering ställer krav på nära samarbete och samverkan mellan såväl berörda  svenska myndigheter som mellan andra nationella myndigheter och berörda organ inom Europeiska unionen, främst kommissionen och Enisa.

ICC är Sveriges representant och deltar aktivt i den europeiska gruppen för cyber-säkerhetscertifiering (ECCG). Gruppen är ett viktigt instrument för att säkerställa att det europeiska ramverket för cybersäkerhets-certifiering får en ändamålsenlig och effektiv tillämpning.

ICC samverkar även med andra nationella och utländska myndigheter och aktörer i näringslivet i frågor som rör cybersäkerhet och certifiering av IKT-produkter, - tjänster och  -processer.

Tillsyn

ICC utövar tillsyn över att bestämmelserna i det europeiska ramverket för cybersäkerhets-certifiering och kompletterande nationell lagstiftning efterlevs.

ICC ska bland annat övervaka och kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i europeiska ordningar för cybersäkerhets-certifiering samt övervaka att IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer överensstämmer med kraven i de europeiska cybersäkerhetscertifikat som utfärdats.

ICC ska även aktivt bistå och stödja Swedac med övervakning och kontroll av verksamhet som bedrivs av organen för bedömning av överensstämmelse (certifieringsorgan).

ICC får i vissa fall besluta om sanktionsavgift för den som överträder bestämmelserna.

Titel: ICC Funktionsbrevlåda

E-post: icc@fmv.se

Publicerad: 2023-02-06