Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Om FMV

Vårt uppdrag

Tillsammans är vi professionella, kompetenta och effektiva. Våra olika delar blir till helheter och vårt engagemang till leveranser. Det är så vi möter det svenska försvarets behov - i fred, kris och krig.  

Rätt materiel för ett starkare försvar

FMV:s målbild omfattar vision, verksamhetsidé och fem mål. Visionen beskriver det ideal som FMV på sikt strävar efter att kunna uppnå och verksamhetsidén beskriver övergripande vad FMV gör, för vem och på vilket sätt vi arbetar mot visionen. Målen ska stödja FMV:s arbete att uppfylla målbilden.

Vår vision

Rätt materiel för ett starkare försvar.

Verksamhetsidé

Effektivt leverera försvarsmateriel och tjänster för det svenska försvarets behov – i fred, kris och krig 

Vår värdegrund

Vi skapar nytta, vi gör det möjligt och vi bygger förtroende. Det är FMV:s värdegrund. Värdegrunden ska vara en ledstjärna för oss som arbetar på FMV och det är så vi ska uppfatta varandra i det dagliga arbetet och det är så vi ska uppfattas av ägare, kunder och andra intressenter.

Vi skapar nytta

- Utgår från vad som skapar nytta för kunden i våra prioriteringar
- Är kostnadsmedvetna
- Levererar i tid, till rätt kostnad och till rätt kvalitet

Vi gör det möjligt

- Känner och förstår vår kund och dess verksamhet och behov
- Agerar för att bidra till helheten och arbeta tillsammans
- Är proaktiva och tar initiativ
- Ger möjligheter för våra medarbetare att utvecklas

Vi bygger förtroende

- Våra attityder och arbetssätt präglas av ömsesidigt förtroende
- Levererar försvarslogistik när och där den behövs
- Är en kompetent och effektiv myndighet

FMV:s fem mål

  1. FMV är efterfrågat av Försvarsmakten för vår professionalitet och vår förmåga att leverera
  2. FMV kännetecknas av framåtanda och effektivitet
  3. FMV har stolta och engagerade medarbetare
  4. FMV har en kombination av kvalificerade kompetenser som gör oss framgångsrika
  5. FMV är en attraktiv arbetsplats

Statens värdegrund

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda utgår från Sveriges lagar och förordningar. Den är sammanställd i sex principer som tillsammans anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag. Verksamheter och professioner kan skilja sig åt, men den grundläggande utgångspunkten är den samma.

De sex principerna är:

- Demokrati
- Legalitet
- Objektivitet
- Åsiktsfrihet
- Respekt för lika värde, frihet och värdighet
- Effektivitet och service