Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Om FMV

Vårt uppdrag

Tillsammans är vi professionella, kompetenta och effektiva. Våra olika delar blir till helheter och vårt engagemang till leveranser. Det är så vi möter det svenska försvarets behov - i fred, kris och krig.

Rätt materiel för ett starkare försvar

FMV upphandlar och utvecklar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Vare sig det handlar om stridsflygplan och ubåtar eller radarsystem och bandvagnar eller utrustning till soldater, sätter vi samman team av medarbetare med olika kompetenser som driver projekten från start till leverans.

Våra projekt sträcker sig från några månader till många år. Våra projektledare, systemingenjörer, strategiska inköpare och jurister, samt interna experter på kvalitet, riskhantering, miljö och CSR ser till att försvarsmaterielen utformas och anpassas så att den passar i Försvarsmaktens olika miljöer, och att den är säker att använda.

Innan vi lämnar över materielen till Försvarsmakten testas den vid FMV:s egna provplatser. Fordon, vapen och ledningssystem kontrolleras så att de har tekniska egenskaper och möjligheter som kravställningen säger samt att den ska gå att användas på ett sätt som gör att Försvarsmakten kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

FMV har ett samhällsuppdrag. Det handlar om att se till att svenska soldater, piloter och sjömän har rätt utrustning för att kunna öva och för att i skarpt läge kunna försvara Sverige. Vårt mål är att leverera rätt materiel, i tid och till en kostnad som gör att skattemedel används så effektivt som möjligt.

Vår vision

Rätt materiel för ett starkare försvar.

Verksamhetsidé

Effektivt leverera försvarsmateriel och tjänster för det svenska försvarets behov – i fred, kris och krig.

Våra fem mål

  1. FMV är efterfrågat av Försvarsmakten för vår professionalitet och vår förmåga att leverera
  2. FMV kännetecknas av framåtanda och effektivitet
  3. FMV har stolta och engagerade medarbetare
  4. FMV har en kombination av kvalificerade kompetenser som gör oss framgångsrika
  5. FMV är en attraktiv arbetsplats

Vår värdegrund

Vi skapar nytta, vi gör det möjligt och vi bygger förtroende. Det är FMV:s värdegrund. Värdegrunden ska vara en ledstjärna för oss som arbetar på FMV och det är så vi ska uppfatta varandra i det dagliga arbetet och det är så vi ska uppfattas av ägare, kunder och andra intressenter.

Statens värdegrund

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda utgår från Sveriges lagar och förordningar. Den är sammanställd i sex principer som tillsammans anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag. Verksamheter och professioner kan skilja sig åt, men den grundläggande utgångspunkten är densamma.

De sex principerna är:

- Demokrati
- Legalitet
- Objektivitet
- Åsiktsfrihet
- Respekt för lika värde, frihet och värdighet
- Effektivitet och service