Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Om FMV

Kontakta oss

Vad är du intresserad av?

E-post: registrator (@) fmv.se 
Telefon: 08-782 40 00
Fax: 08-667 57 99

Huvudkontor:
Försvarets materielverk, 115 88 Stockholm

Besöksadress:
Banérgatan 62, Stockholm

Godsmottagning:
Värtavägen 40, 115 53 Stockholm

Lokalkontor:

Arboga
Box 1002, 732 26 Arboga
Besöksadress: Kungsörsvägen 54
08 782 40 00 (huvudväxel)

Enköping
Box 43, 745 21 Enköping
Besöksadress: Garnisonsvägen 1
08 782 40 00 (huvudväxel)

Karlskrona (FMV finns på tre platser)

T&E Marin
Varvsgatan 1, 371 30 Karlskrona

VerkO Marin
Amiralitetstorget 3, 371 30 Karlskrona

VerkO Marin
Marinbasen
Göta Plan, by 659, 371 30 Karlskrona

08 782 40 00 (huvudväxel)

Linköping
Box 13400, 580 13 Linköping
Besöks- och godsadress: Nobymalmsvägen 5,
586 63 Linköping
08 782 40 00 (huvudväxel)

Malmö
Box 21036, 200 21 Malmö
Besöks- och godsadress: Dockplatsen 1,
211 19 Malmö
08 782 40 00 (huvudväxel)

Östersund
Box 3021, 831 03 Östersund
Besöksadress: Stockevägen 54, 832 56 Frösön
08 782 40 00 (huvudväxel)

Test och Evaluering provplatser

T&E Luft
Box 13400, 580 13 Linköping
Besöksadress och godsmottagnig: Nobymalmsvägen 5, 586 63 Linköping

T&E SystL
Box 13400, 580 13 Linköping
Besöksadress och godsmottagning: Nobymalmsvägen 5, 586 63 Linköping

T&E Marin
Box 527, 371 23 Karlskrona
Besöksadress: Amiralitetstorget 3, 371 30 Karlskrona
Godsmottagning: Marinbasen, Godsmottagningen, FMV T&E Marin, Gullbernavägen 35, 371 47 Karlskrona

T&E Mark Karlsborg
Box 8, 546 23 Karlsborg
Besöksadress och godsmottagning: Hammarnäset, 546 34 Karlsborg

T&E Mark Skövde
Box 624, 541 29 Skövde
Besöksadress och godsmottagning: Pansarvägen 1, 541 52 Skövde

T&E Led
Box 43, 745 21 Enköping
Besöksadress och godsmottagning: Garnisonsvägen 1, 749 40 Enköping

T&E VTR
Myrheden, 942 95 Vidsel
Besöksadress: Myrheden, 942 95 Vidsel
Godsmottagning: Provplats Vidsel, 942 95 Vidsel

T&E-stab/T&E MF
Banérgatan 62, 115 88 Stockholm
Godsmottagning: Värtavägen 40, 115 53 Stockholm

När du besöker oss måste personen du ska träffa anmäla dig till vår reception. Vid receptionen legitimerar du dig med id-kort, körkort eller pass.

Vi finns på Banérgatan 62 i Stockholm.

FMV:s organisationsnummer: 202100-0340

VAT: SE202100-034001

Faktureringsinformation till Försvarets materielverk

1 april 2019 började lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277) gälla. Enligt lagen måste fakturor skickas elektroniskt (e-faktura) om de utfärdas till följd av en upphandling som påbörjas efter datumet då lagen trädde i kraft. Detta gäller för all upphandling inklusive direktupphandling. Om du är leverantör till FMV på ett avtal som omfattas av lagkravet ska ni skicka e-faktura. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

E-fakturor ska skickas via PEPPOL-nätverket i formatet Peppol ID:0007:2021000340. I de fall det inte är möjligt att skicka e-fakturor via formatet Peppol är ett annat alternativ att skicka Svefaktura. Operatör för mottagande av e-fakturor: OpusCapita, FMV partsidentitet 7362021000340 (GLN-nummer).

Det är viktigt att fakturan är märkt med referenser till antingen kontrakts-/inköpsordernummer eller med beställarens LandaID vid en direktbeställning.

 • Ett nyare kontrakts-/inköpsordernummer består av sju siffror och börjar på 5*.
 • Tidigare kontrakts-/inköpsordernummer är sexsiffriga varav flertalet börjar på 8* eller 9*. Notera att det inte ska stå LB framför.
 • Beställarens LandaID består av 5 tecken.

Se följande dokument om hur fakturor ska märkas:

Instruktion hur fakturor ska märkas (pdf)

Instructions on how invoices should be labelled (pdf)

Fakturan ska även innehålla e-postadress, organisations- och momsregistreringsnummer (VAT) och betaluppgifter (bankgiro, IBAN eller andra betaluppgifter).

Pappersfakturor eller annat format

Adress för pappersfaktura:

Försvarets materielverk
ecit2021000340
Box 7018
831 07 Östersund

Adress för att mejla in PDF-faktura:

Fe228.fmv@fmv.se

OBS! Eventuella bilagor ska bifogas i samma PDF-fil och får ej skickas som separata filer.

Ofullständiga och felaktiga fakturor skickas tillbaks

FMV förbehåller sig rätten till att skicka tillbaka fakturor som är ofullständigt märkta. Det innebär att betalning uteblir eller senareläggs. Eventuella anspråk på dröjsmålsavgifter/räntor kommer att avslås.

Vem är er avtalspart? Kontrollera om det är Försvarets materielverk eller Försvarsmakten.

Försvarsmakten

Adresser för elektronisk fakturering och operatör för mottagande av e-fakturor samt adress för pappersfaktura till Försvarsmakten hittar du här:  

Försvarsmaktens faktureringsadresser

Om du vill ta del av allmänna handlingar kan du kontakta oss på registraturen via mejl, post eller besöka oss. Våra öppettider för allmänheten är klockan 9.00 till 15.00 helgfria vardagar, lunchstängt klockan 12.00-13.00. FMV Registratur finns på Tre Vapen, Banérgatan 62 i Stockholm. Anmäl i receptionen att du vill träffa registraturen. Du har möjlighet att vara anonym.

 • E-post: registrator (@) fmv.se 
 • Telefon: 08-782 40 00
 • Fax: 08-667 57 99
 • Huvudkontor: Försvarets materielverk, 115 88 Stockholm
 • Besöksadress: Banérgatan 62, Stockholm

För FMV är det viktigt att verksamheten bedrivs korrekt och ansvarsfullt. Brottsliga beteenden som mutor och förskingring är oacceptabla. FMV ser också allvarligt på andra beteenden som kan skada förtroendet för myndigheten, till exempel chefer eller företrädare för myndigheten som sätter objektivitet och saklighet åt sidan för egen vinning.

FMV uppmanar anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter som misstänker oegentligheter och missförhållanden som rör myndigheten att anmäla det. Vid misstanke om brott ska du i första hand vända dig till polisen, men du har också möjlighet att lämna dina tips direkt till myndigheten om du misstänker missförhållanden och oegentligheter. Vid misstanke om brott kan FMV göra en åtalsanmälan.

Tänk på att sådant som enbart rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden i regel inte är ett missförhållande av allmänintresse.

Tips om misstänkta missförhållanden och oegentligheter kan lämnas på flera olika sätt.

Du kan mejla till fmvtips (@) fmv.se. Tipsen tas emot av Internrevisionen och utreds sedan. 

Du kan ringa FMV:s växel 08-782 40 00 och be att få tala med någon från internrevisionen. Det går också bra att boka ett fysiskt möte för att rapportera ett missförhållande.

Du kan även skicka ett brev till:
FMV
Internrevisionen
115 88 Stockholm
(märk brevet "tips om misstänkta missförhållanden/oegentligheter")

Tänk på att FMV är en myndighet och uppgifter som kommer in till FMV betraktas som allmän handling och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Utelämna namn och personuppgifter om du vill vara helt säker på att vara anonym. Om du inte anger namn eller kontaktuppgifter kommer vi samtidigt inte kunna återkoppla till dig om hur utredningen har gått.

Vid en anmälan kommer FMV att behandla dina personuppgifter i enlighet med den information som framgår under rubriken ”Behandling av personuppgifter".

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ger ett extra starkt skydd för visselblåsare. Skyddet förutsätter att du hör till någon av följande personkategorier och rapporterar om ett missförhållande i FMV:s verksamhet som du är, har varit eller kan komma att bli verksam i.

 • arbetstagare
 • volontärer
 • praktikanter
 • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • egenföretagare
 • personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag, och
 • aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett aktiebolag

Tänk på att det här skyddet enligt lagen inte gäller om du rapporterat säkerhetsskyddsklassade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen, eller information som rör nationell säkerhet i verksamheten på FMV, där tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller. Lagens ansvarsfrihet medför inte någon rätt att lämna ut handlingar.

Det är viktigt att notera att det starkaste skyddet för att anmäla missförhållanden är genom meddelarfriheten. Du kan alltid vända dig till media och lämna uppgifter. FMV får inte efterforska vem som lämnat uppgifter (efterforskningsförbudet) och inte heller straffa den som lämnat uppgifterna (repressalieförbudet). Anskaffarfriheten gäller också i de flesta fall. Samtidigt är det viktigt att du känner till att dessa friheter inte gäller för så kallade kvalificerade tystnadsplikter, exempelvis avseende uppgifter som i vissa fall är belagda med sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater (utrikes- och försvarssekretess).

Regeringen har även beslutat om att det ska finnas externa rapporteringskanaler för vissa sektorer dit du kan vända dig med information om missförhållanden. Exempelvis är Konkurrensverket behörig myndighet på upphandlingsområdet, Ekobrottsmyndigheten när det gäller EU:s finansiella intressen avseende bedrägeribekämpning, Strålsäkerhetsmyndigheten gällande strålskydd och Arbetsmiljöverket har ett särskilt brett mandat. Läs mer på respektive myndighets webbplats.

Arbetsmiljöverket har sammanställt en lista över vilka myndigheter som ansvarar för att ta emot anmälningar av olika slag:

Och se även EU-myndigheten OLAF:s hemsida på: 

Publicerad: 2023-01-14