Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Startsida

Internationellt

En allt mer globaliserad värld påverkar hur FMV genomför och löser den svenska materielanskaffningen. Här spelar internationella samarbeten en viktig roll.

Vad är du intresserad av?

Internationell verksamhet

Internationella samarbeten är aldrig ett mål i sig, utan bör ses som ett verktyg för att effektivisera den svenska materielförsörjningen. Där är målsättningen att samarbetet ska ge:

  • ökad operativ effekt
  • förbättrad interoperabilitet
  • kostnadsdelning eller
  • tillgång till kompetens som vi inte själva har möjlighet att bygga upp eller på annat sätt kan få tillgång till

Överenskommelse med USA rörande leveranssäkerhet

Sverige och USA har ingått en överenskommelse om ömsesidigt stöd, USA-SE samarbete inom försvarsupphandlingsområdet. Ändring No. 2 SÖ 2006.32, avseende leveranssäkerhet. Med anledning av detta har ett avtal ingåtts mellan FMV och Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF. Avtalet syftar till att upprätta ett svenskt prioriterings- och tilldelningssystem som i största möjliga mån ska spegla det amerikanska Defense Priorities and Allocations System, DPAS.

Systemet gör det möjligt för både USA och Sverige att förvärva de industriella resurser som behövs för att tillgodose brådskande och kritiska försvarskrav snabbt, effektivt och på ett verkningsfullt sätt. Det innebär att svenska företag som ansluter sig till systemet ska göra allt vad de rimligen kan för att prioritera kontrakt som stöder amerikanska försvarsministerieprogram.

Inom ramen för avtalet mellan FMV och SOFF har en så kallad uppförandekod, Code of Conduct, upprättats, Överenskommelse FMV-SOFF. Sveriges regering, via FMV, bjuder in svenska företag att delta i systemet om ömsesidig leveranssäkerhet under förutsättning att de uppfyller kraven enligt Annex A i uppförandekoden.

Anmälan sker till FMV via e-post: fmv.uppfoerandekod@fmv.se

Samarbeten

I första hand genomförs samarbete med våra nordiska grannländer och i synnerhet Finland, med länderna i närområdet runt Östersjön, i det europeiska sexnationssamarbetet, LoI, samt med USA. Sverige deltar aktivt i den europeiska försvarsmaterielbyrån, EDA, och som partnerland i delar av NATO:s verksamhet. Den senare är särskilt viktigt utifrån interoperabilitetsskäl.

Sverige har bilaterala samförståndsavtal, så kallade MoU-avtal, med cirka 30 länder.

Publicerad: 2020-04-15