Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Ubåt A26

Projekt A26 ska utveckla och anskaffa två ubåtar till Marinen. FMV har tecknat ett kontrakt med huvudleverantören Saab Kockums AB för att färdigutveckla, producera, verifiera och leverera ubåtarna samt utbilda de två första besättningarna.

Flexibel undervattens-plattform

Medan tidigare ubåtstyper alltid har varit som mest relevanta när de sjösatts kommer A26, genom sin design att kunna anpassas för att möta förändrade hotmiljöer och uppdragstyper under hela sin livslängd.

Designen för A26 bygger på tidigare svenska ubåtar, men med förbättrad prestanda för att möta framtidens hotbild.

Att kunna verka dolt genom en låg och balanserad signatur och att kunna lyssna, spana och verka är grundläggande egenskaper hos en ubåt. Här kommer A26 att vara långt framme.

Dessutom är den flexibelt utformad för att i framtiden kunna uppgraderas. Den är också designad för långa intervaller mellan översyner, vilket ger hög tillgänglighet.

Dolt uppträdande

A26 kommer att ha låga och balanserade signaturegenskaper. En viktig pusselbit i detta är att kunna operera dolt under långa tider, genom luftoberoende framdrivningssystem. A26 bygger vidare på det väl beprövade och framgångsrika Stirling-konceptet, som innebär att A26 ska kunna operera under långa tider utan att behöva ladda batterier med snorkelmaskineri.

Att kunna verka längre tider till sjöss innebär också nya krav på besättningsutrymmen. Projektet jobbar för att få en bra avvägning mellan krigets krav, krav på kompakthet, regelverk och den framtida sjömannens behov.

A26 under vattnet i mörkret

A26 lossar dykare via FPL på havsbotten. Illustration Saab AB.

A26 under vattnet i mörkret med dykare

Dykare lämnar A 26 via FPL. Illustration Saab AB.

A26 under vatten

A26 under vatten. Illustration Saab AB.

Nya förmågor

En revolutionerande lösning i A26 är FPL (Flexible Payload Lock), som kan beskrivas som en torpedtub med en diameter på 1,5 meter. Här kan dykare och obemannade farkoster slussas in och ut. För att kunna hantera olika typer av obemannade farkoster har A26 även ett större lastutrymme för vapen och farkoster jämfört med befintliga ubåtar.

Sensorerna kommer vara bättre jämfört med befintliga ubåtar, både vad avser frekvensområden och sensorernas känslighet. Detta gäller både undervattens- och övervattenssensorer. A26 kommer även att ha ett mer integrerat kommunikationssystem, som ska bli både robustare och mer användarvänligt.

I stort sett samtliga system ombord är sammanknutna i olika nätverk. För att minska sårbarheten, läggs ett stort fokus på robusthet och IT-säkerhet, samtidigt som det inte får påverka användbarheten negativt.

Avancerade system - mer kunskap

Kraven på kunskaper hos de 26 personerna i besättningen kommer att öka. Det handlar bland annat om IT-system, avancerade sensorer och förmågor som kan utföras med hjälp av obemannade undervattensfarkoster typ AUV ( Autonomous Underwater Vehicle) och ROV (Remotely Operated underwater Vehicle).

För att ubåtsflottiljen ska vara väl förberedd för att ta emot A26, pågår redan idag dialog med Försvarsmakten vad gäller kompetenskrav för framtidens ubåtsbesättningar.

Tillgänglighet

A26 kommer att kunna operera world-wide, men är optimerad för grunda vatten som i Östersjön. I praktiken innebär det att A26 kan genomföra transit över större hav för att sedan ha sitt operationsområde kustnära.

Detta ställer, förutom krav på uthållighet, också krav på att kunna operera i vatten med olika temperaturer och salthalt.

För att öka tillgängligheten för A26, har designen anpassats så att intervallerna mellan översyner har ökats. Likaså har man i designarbetet eftersträvat att kunna använda så mycket utbytesenheter som möjligt, vilket förkortar ledtiden för reparationer.

Internationella samarbeten

Sveriges beslut att utveckla och bygga en ubåt nationellt har väckt stor uppmärksamhet internationellt. Genom A26 och det pågående uppgraderingsprogrammet för de befintliga ubåtarna har Sverige skapat en möjlighet för samarbete med andra nationer. Ett sådant samarbete kan omfatta enskilda teknologier eller hela ubåtssystemet.

Parallellt med utvecklingen av A26 pågår ett arbete för att identifiera och utröna möjligheter till samarbete med ett antal nationer, bland annat genom att skapa långsiktiga bilaterala överenskommelser med potentiella partner-nationer.

Rollspelet

FMV jobbar nära industrin i projektet för att säkerställa att kraven uppfylls och bidrar med kunskap om hur ubåtar opereras. Att jobba nära huvudleverantören är också en del av FMV:s arbete med att hantera risker i den här typen av stora utvecklingsprojekt utöver ordinarie uppföljning av ekonomi och tidplaner enligt kontraktet.

Konstruktionen sker huvudsakligen på Saab Kockums konstruktionsavdelning i Malmö och ubåtarna kommer att byggas på Saab Kockums varv i Karlskrona.

Ubåt A26 jämfört med Ubåt Gotland.
Värden för ubåt Gotland anges inom parentes

  • Längd: 66,1 m (60,4 m)
  • Bredd: 6,75 m (6,2 m)
  • Deplacement ytläge: 1 925 ton (1 380 ton)
  • Drift: 3 diesel- och 3 stirlingmotorer (2 diesel- och 2 stirlingmotorer)
  • Besättning: 17-26, max 35 (24-32, max 32)
  • Bestyckning: Torpeder, minor, AUV, ROV, MSF (torpeder, minor)

Telefon: 08-7824000

E-post: kommunikation@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05

Relaterat