Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Upphandling

Vad, hur och varför upphandlar FMV?

Affärsmässighet och objektivitet är alltid viktigt i FMV:s arbete. Det ska finnas med i allt från tekniskt komplexa och långsiktiga upphandlingar till enklare avrop och beställningar. Målet är att utnyttja konkurrensen på marknaden för att nå fördelar i form av kvalitet, prestanda och pris.

Så här upphandlar FMV

Från beställning till avtal

Bakom de leveranser som FMV genomför till Försvarsmakten ligger bland annat arbeten i tidiga faser som rådgivning, studier, val av upphandlingsstrategi. Här finns även tekniska kravställningar, själva upphandlingen med utvärdering av anbuden och avtalskrivning och leveransuppföljning. I alla faser finns ett affärsmässigt tänkande med.

Exempel på varor och tjänster som FMV upphandlar:

 • försvarsmateriel
 • studier av olika alternativ
 • utredningar
 • projektering
 • konstruktion
 • tillverkning
 • uppföljning
 • kvalificerade konsulttjänster
 • ramavtal med leverantörer för Försvarsmakten och andra myndigheter.

Affärsmässighet, konkurrens och objektivitet är grundläggande för vårt arbete med upphandlingar. Det innebär att vi följer regler om bland annat:

 • upphandlingsförfaranden
 • anbudsinfordran
 • sekretess
 • anbudsöppning
 • kvalificering av anbudsgivare
 • prövning av anbud

FMV ska även kontrollera att en ny leverantör är registrerad för moms och inte har skatteskulder.

När FMV upphandlar innebär det att vi i korthet:

 1. ställer samman underlag
 2. annonserar upphandlingen
 3. tar emot anbud
 4. värderar tänkbara leverantörer
 5. prövar anbuden
 6. informerar om vald leverantör
 7. sluter avtal
 8. följer upp tillämpningen av avtalen

Eftersom FMV är en offentlig upphandlare finns det regler och principer som FMV måste följa. Det huvudsakliga regelverket är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen gäller alla offentliga organisationer.

För FMV gäller även Lagen om upphandling på försvars-och säkerhetsområdet, LUFS.

EU sanktioner mot Ryssland

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina har EU beslutat om flertalet sanktionspaket mot Ryssland. Delar av dessa sanktionspaket påverkar offentlig upphandling.

Sammanfattningsvis innebär det följande för FMV och alla offentligt upphandlande organisationer i EU. Enligt artikel 1.15 rådets förordning (EU) 2022/1269 av den 21 juli 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina föreligger från och med den 11 oktober 2022 ett förbud mot att tilldela eller fullgöra offentliga kontrakt med:

 1. ryska medborgare, fysiska personer som är bosatta i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,
 2. juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50% direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i punkt 1,
 3. fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i punkt 1 eller 2, eller
 4. leverantörer som nyttjar underleverantörer eller har åberopat annat företags kapacitet till uppfyllande av kvalificeringskraven i en upphandling, under förutsättning att dessa underleverantörer eller företag träffas av punkt 1, 2 eller 3 samt står för mer än 10 % av kontraktets värde.

Som leverantör bör man vara förberedd på att upphandlande organisationer kan komma att ställa krav i upphandlingar, såsom att anbudsgivare ska intyga eller på annat sätt visa att det inte föreligger hinder för tilldelning eller fullgörande av ett offentligt kontrakt.

FMV publicerar alla upphandlingar och Request for information (RFI) genom annonseringsverktyget Kommers Annons.

Utöver publicering genom Kommers Annons annonseras även upphandlingarna på Tenders Electronic Daily (TED) för att nå den internationella marknaden. Upphandlingsunderlag publiceras alltid på engelska i de fall antagande kan göras om att en internationell leverantörsbas finns tillgänglig.

Utveckling av den goda affären och strategiskt inköp är ett av FMV:s prioriterade mål. Det kommersiella arbetet sker på strategisk nivå, i form av bland annat projektarbete och deltagande i tidiga faser av anskaffningsarbetet, samt på mer operativ nivå i form av upphandlings- och inköpsarbete. FMV genomför åtgärder för att nå ökad öppenhet. Exempelvis  information om pågående upphandlingar, seminarier och branchdagar samt arbete med kategoristyrning.

FMV uppdaterar kontinuerligt information om pågående upphandlingar på FMV:s hemsida och Tenders Electronic Daily (TED).

FMV arbetar aktivt med exempelvis RFI-förfarande och dialoger med marknaden. Men också genom att nyttja marknadens konkurrenskraft och möjligheter i så hög utsträckning som möjligt. Andelen avtal för konkurrensutsättning var 72 procent under 2020. 

Publicerad: 2020-03-05

Sidansvarig: Anja Clausin

E-post: anja.clausin@fmv.se

Relaterat

Nyheter