Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Amfibiebataljon 2030

Det är i området mellan sjö och land som Amfibiebataljonen opererar med många mindre enheter. Nu anskaffar FMV ny materiel som ökar bataljonens förmåga inom ledning, sensor och verkan.

Ökad rörlighet och verkan

Traditionellt har amfibieförbanden behövt kliva iland på öarna i den svenska skärgården för att därifrån kunna försvara Sverige mot landstigning av främmande makt. Nu är en förändring på gång.

Fram till 2030 ska Amfibiebataljonens förmåga att skydda kustnära områden växa genom förbättrad verkansförmåga och ökad rörligheten hos förbandens ingående komponenter. Det gör att amfibieförbanden kan öka tillgängligheten samt kraftsamla där det behövs och undvika bekämpning.

En väsentlig skillnad mellan amfibiebataljonen och de större marina plattformarna, exempelvis Visby-korvetterna, är att på Visby-korvetterna finns alla funktioner samlade på plattformen. Man har ledning, sensorer och vapen, det vill säga hela beslutskedjan hos sig själva för att nå effekt.

Hos Amfibiebataljonen som består av många mindre funktionsenheter kommer ledning, sensordata och verkanskomponenter vara fördelade på olika plattformar.

Projekt Amfbat 2030 genomför nu produktdefinitionsfaser för anskaffning av lednings-, sensors- och verkansplattformar där FMV arbetar med målsättning på en hel bataljon och inte enskilda system.

Ur systemmålsättningen kommer projektet sedan att realisera olika produkter som gör att framtidens amfibieförmågor uppfylls. Produkterna kommer bli separata anskaffningsuppdrag där det första anskaffningsuppdraget är Artilleriplattform Amfibie.

Projekt Amfbat 2030

  • Förberedelseskede, produktdefinition Amfbat 2030 under 2021 – 2023
  • Anskaffnings- och produktionsskede Amfbat 2030 under 2024-2033

Timeline artilleriplattform

  • 2021-06-15 till 2023-02-01 upphandlingfas
  • 2023-02-01 till 2024-06-20 konstruktionsfas
  • 2024 -2025 leveransfas av utbildningsmateriel, två system
  • 2025-2030 leveransfas av artilleriplattformar, tolv stycken

Artilleriplattform amfibie

Det första steget i att realisera amfibiebataljonens ökade förmåga att skydda kustnära områden sker genom anskaffning av artilleriplattformar med stabiliserad granatkastare.

Artilleriplattformen ska leverera indirekt eld med god precision under framryckning till sjöss. Artilleriplattformens egna sensorer och vapensystem ska också kunna användas för egenskydd med direktriktad eld.

Förutom de skjutande plattformarna ingår även eldledningsstödsystem och utbildningssystem för funktionen indirekt eld i den amfibiska operationsmiljön.

Illustration sjörörligt artillerisystem

Amfibiebataljonen verkar mellan sjö och land med den övergripande uppgiften att förhindra fientlig landstigning. Med det nya sjörörliga artilleriet kan eldledaren på tex en Stridsbåt 90 HSM ge den skjutande plattformen måldata för att kunna skjuta granater i hög eldhastighet under framryckning för indirekt bekämpning av olika typer av markmål.

Modifiering av befintliga produkter

För att uppnå Försvarsmaktens kravbild köper FMV på marknaden befintliga produkter som med mindre anpassningar uppfyller förmågekraven.

I kraven som FMV ställer ingår att industrin ska leverera helheten så att det tekniska systemet fungerar enligt amfibiebataljonens behov.

FMV gick den 15 oktober 2021 ut med förfrågningsunderlag till kvalificerande leverantörer på den sjörörliga artilleriplattformen, det vill säga båt med integrerad artilleripjäs. Fram till den 15 januari 2022 finns det möjlighet för dessa att lämna in anbud.

 

Anskaffningen av sjörörligt artilleri till Amfibiebataljonen omfattar:

  • Design, konstruktion och produktion av 12 sjörörliga artilleriplattformar

  • Två utbildningssystem för skarpskjutning och simulator för riktare och ammunitionshantering

  • Underhållslösningar omfattande teknisk dokumentation, utbildningar och   test-/underhållsutrustningar

  • Underhållsavtal