Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Amfibiebataljon 2030

Det är i området mellan sjö och land som Amfibiebataljonen opererar med många mindre enheter. Nu anskaffar FMV ny materiel som ökar bataljonens förmåga inom ledning, sensor och verkan.

Ökad rörlighet och verkan

Traditionellt har amfibieförbanden behövt kliva iland på öarna i den svenska skärgården för att därifrån kunna försvara Sverige mot landstigning av främmande makt. Nu är en förändring på gång.

Fram till 2030 ska Amfibiebataljonens förmåga att skydda kustnära områden växa genom förbättrad verkansförmåga och ökad rörligheten hos förbandens ingående komponenter. Det gör att amfibieförbanden kan öka tillgängligheten samt kraftsamla där det behövs och samtidigt undvika bekämpning.

En väsentlig skillnad mellan amfibiebataljonen och de större marina plattformarna, exempelvis Visby-korvetterna, är att på Visby-korvetterna finns alla funktioner samlade på plattformen. Man har ledning, sensorer och vapen, det vill säga hela beslutskedjan hos sig själva för att nå effekt.

Hos Amfibiebataljonen, som består av många mindre funktionsenheter, kommer ledning, sensordata och verkanskomponenter vara fördelade på olika plattformar.

Produktdefinition för hel bataljon

Projekt Amfbat 2030 genomför nu produktdefinitionsfaser för anskaffning av lednings-, sensors- och verkansplattformar där FMV arbetar med målsättning på en hel bataljon och inte enskilda system.

Ur systemmålsättningen kommer projektet sedan att realisera olika produkter som gör att framtidens amfibieförmågor uppfylls.

Produkterna kommer bli separata anskaffningsuppdrag där det första anskaffningsuppdraget är Artilleriplattform Amfibie.

En viktig del i det framtida amfibieförbandet är den modifierade Stridsbåt 90 HSM med den nya marina vapenstationen. 

Tidslinje Amfbat 2030

  • 2021 – 2023 Förberedelseskede och produktdefinition 
  • 2024 - 2033 Anskaffnings- och produktionsskede

Telefon: 08-7824000

E-post: kommunikation@fmv.se

Publicerad: 2021-10-14