Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Europeiska försvarsfonden

FMV har på uppdrag av regeringen inrättat ett nationellt koordineringskontor för den europeiska försvarsfonden, EDF. Kontoret är operativt sedan 1 januari 2020.

Verksamhet

Verktyg för internationellt samarbete

EU-kommissionen, KOM, presenterade 2018 ett förordningsförslag, COM/2018/476 final, om att etablera en europeisk försvarsfond, European Defence Fund, EDF, för 2021 – 2027. Syftet med EDF är att stödja konkurrenskraft, effektivitet och innovationskapacitet hos europeisk försvarsteknologisk och industriell bas inom EU, som bidrar till Unionens strategiska autonomi och handlingsfrihet. 

Förordningen och dess arbetsprogram avses att beslutas i maj/juni. EDF:s projektutlysningar, calls, för 2021, kommer av KOM sannolikt att publiceras i början av juni 2021. FMV återkommer med information kring detta i närtid. FMV planerar för ett nationellt lanseringsevent kring EDF den 18 juni från 13.00-16.30 där vi tillsammans med andra myndigheter och aktörer kommer att presentera EDF, arbetsprogram och projektutlysningar. Denna sida kommer också att uppdateras med annan information rörande det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, EDIDP.

Ett regeringsbeslut gav FMV i uppdrag att förbereda etableringen av ett nationellt koordineringskontor för EDF. EDF-kontoret är operativt sedan den 1 januari 2020.

EDF föregås av två pilotprogram. Det ena rör EDIDP, som omfattar materielutveckling, det andra rör den förebyggande åtgärden för försvarsforskning, PADR.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

2017 presenterade KOM förordningsförslaget om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, EDIDP. EDIDP syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för EU:s försvarsindustri samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga. Förordningen beslutades genom EU-förordning 2018/1092. EDIDP är tillsammans med PADR pilotprogram inför EDF.

Arbetsprogram och projektutlysningar

Med utgångspunkt från förordningen fastställdes arbetsprogrammet, vilket beskriver områden och hur mycket medel respektive område förväntas få. Projektutlysningarna, calls, finns publicerade på KOM:s hemsida. För EDIDP är projektutlysningarna dock stängda. 

Modellkontrakt och guide till sökande

KOM har utfärdat ett modellkontrakt  som ska utgöra utgångspunkten för förhandling av de kontrakt som ska tecknas mellan KOM och de konsortier som tilldelats kontrakt. Enligt förordningen ska endast en koordinator anges för respektive kontrakt, och således koordinera övriga deltagarna inom berört projekt. Vidare har KOM skrivit en praktisk guide till sökande för hur dessa ska gå till väga rörande EDIDP-ansökningar.

FMV:s godkännande av garantier för tredjelandskontrollerade företag

Genom undantag från punkt 3 i artikel 7 i EDIDP-förordningen och med förbehåll för artikel 15.2 ska ett företag som kontrolleras av ett tredjeland eller av en enhet i ett tredjeland kunna utgöra en stödmottagare eller underleverantör som deltar i projekt endast om de garantier som godkänts av den medlemsstat i vilken det är etablerat, i enlighet med dess nationella förfaranden, görs tillgängliga för KOM. Dessa garantier kan hänvisa till företagets verkställande ledning som är etablerad i unionen. Om den medlemsstat i vilken företaget är etablerat anser att det är lämpligt, kan dessa garantier även hänvisa till särskilda statliga rättigheter vad gäller kontrollen över företaget.

Eftersom garantierna behöver godkännas av FMV samt beredas med andra myndigheter och Regeringskansliet, bör framställan för FMV:s godkännande av garantier från berörda företag, vara FMV tillhanda åtminstone tre månader innan projektansökan av företaget ska skickas in till KOM. Det finns utarbetade mallar för garantier och avtal, se mall för underlag nedan.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

E-post: edf@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05