Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Europeiska försvarsfonden

FMV har på uppdrag av regeringen inrättat ett nationellt koordineringskontor för den europeiska försvarsfonden, EDF. Kontoret är operativt sedan 1 januari 2020.

Verksamhet

EDF - verktyg för internationellt samarbete

Medverkande vid EDF:s lanseringsevent var Göran Mårtensson, generaldirektör FMV , Jan-Olof Lind, statssekreterare Försvarsdepartementet, Micael Johansson, VD Saab, Mikael Granholm, generaldirektör Försvarsmakten, Pia Sandvik, VD Rise, med flera. Moderator: Håkan Jonsson.

Förordningen för den Europeiska försvarsfonden, EDF, regulation (EU) 2021/697, trädde i kraft den 12 maj 2021. Syftet med EDF är att stödja konkurrenskraft, effektivitet och innovationskapacitet hos europeisk försvarsteknologisk och industriell bas inom EU, som bidrar till unionens strategiska autonomi och handlingsfrihet. EDF medför att svenska utförare (företag, lärosäten, myndigheter och institut), tillsammans med sina partners i Europa, har möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt inom EDF, och därmed skapa möjligheter att erhålla EDF-medel för detta. För översiktlig information, se bildspel nedan.

EDF föregicks av två pilotprogram. Det ena rör det Europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, EDIDP, vilket omfattar materielutveckling, det andra rör den förberedande åtgärden för försvarsforskning PADR.

FMV har enligt regeringsbeslut uppdrag att bland annat stödja utförare genom det nationella koordineringskontoret för EDF på FMV. EDF-kontoret är operativt sedan 2020 och stödjer svenska aktörer enligt uppdraget i nämnt beslut.

Vad är EDF?

En myndighetsgemensam styrgrupp mellan Försvarsmakten, FMV och FOI beslutades av GD FMV den 29 november 2019. Inom ramen för styrgruppens arbete har en myndighetsgemensam EDF-målbild skrivits i samverkan med syfte att uttrycka målbild och genomförande av EDF-verksamhet, utefter befintlig styrning och inriktning från statsmakterna. Se bilagor för berörd målbild. Ett fortsatt arbete ska ske för att precisera särskilda EDF-områden som är av intresse för myndigheterna. Samverkan med utförare planeras ske.

Myndighetsgemensam målbild för arbetet med den Europeiska försvarsfonden

Bilaga 1 – myndighetsgemensam målbild för den Europeiska försvarsfonden

Arbetsprogram, projektutlysningar, ansökningsmallar, modellavtal, nya mallar för stöddokument rörande medfinansiering med mera för EDF 2022, återfinns på EU-kommissionens portal för Funding & tender opportunities Reference Documents (europa.eu). Vissa dokument saknas men kommer att publiceras av KOM i närtid.

Vidare har KOM publicerat ett dokument rörande ett indikativt flerårigt perspektiv (MAP) med planerade resultat för perioden 2021 – 2027. The European Defence Fund (EDF) (europa.eu)

Deadline för att skicka in projektansökningar för 2022 till KOM är den 24 november.

Utvecklingsprojekt

För projektansökningar inom EDF:s utvecklingsområde där svenska utförare behöver statlig medfinansiering och stöddokument (se nedan deklarationer), ska utförarna sammanställa sina behov och information kring projekten i FMV:s  rekommendationsunderlagsmall. FMV uppmuntrar utförare att delge EDF-kontoret (edf@fmv.se) ett utkast till rekommendationsunderlag senast 15 augusti. En slutlig version av underlaget ska vara EDF-kontoret tillhanda senast 27 september. Nedan återfinns en Finansierings-PM för EDF-projekt, vilken utgör stöd till utförare i dessa frågor. I PM framgår även mer ingående hur RekU-processen genomförs inom FMV i samverkan med Försvarsmakten och utförare.

Med stöddokument avses de deklarationer enligt punktsatserna nedan. Mallar återfinns på KOM:s Funding & Tender-portal enligt länk www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=EDF (se under Templates & forms - Application forms)

 • Harmonised Defence Capability Requirement Declaration. Designaktiviteter inom ett projekt måste baseras på harmoniserade försvarsförmågekrav som minst två MS/Norge gemensamt kommit överens om. Såvida projektet innehåller projekttypen studie räcker det att projektet syftar till att utveckla dylika krav. Utförare fyller i den utförarspecifika första delen av deklarationen och begär av EDF-kontoret att FMV fyller i den resterande. FMV sänder tillbaka den ifyllda deklarationen till utföraren för vidare hantering. Kraven biläggs (om möjligt, eller senare) för berört projekt.

 • Declaration on Procurement Intent and Common Technical Specifications. För systemprototyper och verksamhet på högre TRL-nivå måste minst två MS/Norge avse att upphandla den slutliga produkten eller använda tekniken på ett samordnat sätt, inklusive genom gemensam upphandling i tillämpliga fall. Verksamheten måste grundas på gemensamma tekniska specifikationer som överenskommits mellan de MS/Norge som ska medfinansiera projektet eller som avser att gemensamt upphandla den slutliga produkten eller att gemensamt använda tekniken. Såvida aktiviteten innehåller projekttypen design räcker det att åtgärden syftar till att utveckla dylika specifikationer. Utförare fyller i den utförarspecifika första delen av deklarationen och begär av EDF-kontoret att FMV fyller i den resterande. FMV sänder tillbaka den ifyllda deklarationen till utföraren för vidare hantering. Specifikationen biläggs (om möjligt, eller senare) för berört projekt.

 • Co-financing Declaration. Konsortiet ska genom deklarationen visa att de kostnader för ett projekt som inte täcks av unionsstödet täcks av annan finansiering, såsom bidrag från MS/Norge eller medfinansiering från rättsliga entiteter (utförare). Deklarationen fylls i av utförare vid egenfinansiering, eller vid begäran om statlig medfinansiering, av EDF-kontoret att FMV fyller i denna. FMV sänder i så fall den ifyllda deklarationen till utföraren för vidare hantering.

 • Ownership control declaration and Guarantee Declaration. Ägarskapskontrollsdeklarationen fylls i av utföraren. Tredjelandskontrollerade utförare inom MS/Norge ska visa upp tredjelandsgarantier godkända av aktuell MS/Norge. Garantideklarationen fylls i av utförare och sänds genom EDF-kontoret till FMV. FMV kompletterar och sänder den åter till utförare för vidare hantering. Civilrättsligt avtal upprättat av utförare och FMV, ska biläggas garantin. Avtalsmall finns på https://www.fmv.se/internationellt/europeiska-forsvarsfonden OBS! Dessa tre dokument krävs först efter kontraktstilldelning sommaren 2023.

 • Actual indirect cost methodology declaration. Krävs om utföraren vill nyttja art. 15.2 för stödberättigande indirekta kostnader. Deklarationen fylls i av utförare och sänds till EDF-kontoret på FMV. FMV kompletterar och sänder den åter till utförare för vidare hantering.

 • Galileo Public Regulated Service (PRS) Declaration.
  Deklarationen nyttjas för de projekt som behöver tillstånd för att hantera säkerhetskänsliga information i Galileo Public Regulated Service (PRS). Den allra största delen av information som rör Galileo PRS är säkerhetsskyddsklassificerat.

  Utförare kontaktar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och dess Competent PRS Authority (CPA) funktion (cpa@msb.se) för utfärdande av en Galileo PRS Declaration. MSB som behörig myndighet inom det europeiska satellitnavigeringsprogrammet Galileo lämnar nödvändigt stöd till utförare för godkännande hos Europeiska rymdbyrån (EUSPA) och utfärdar därefter deklarationen.

Forskningsprojekt

För projektansökningar inom EDF:s forskningsområde krävs inga inlämnade RekU till EDF-kontoret. Svenska utförare uppmuntras dock löpande att informera EDF-kontoret under ansökningsprocessen och därefter. För de projektansökningar där utförare efterfrågar nationella stöddokument (s.k. Letter of Support), stöddokument såsom för indirekta kostnader enligt artikel 15.2 (enligt KOM:s mall: Actual indirect cost methodology declaration) och Galileo Public Regulated Service (PRS) Declaration, ska underlag kring dessa behov inkomma till EDF-kontoret senast den 27 september (se mer information ovan). Likt för utvecklingsområdet behöver stöddokument kring tredjelandskontrollerade utförare först utarbetas efter kontraktstilldelning sommaren 2023. Mallar återfinns som nämnt ovan på KOM:s Funding & Tender-portal enligt länk www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=EDF (se under Templates & forms - Application forms)

Övrigt

För övrig information och hålltider av vikt se exempelvis tidslinjerna för EDF-ansökningar 2022 i presentationen Information om EDF nedan. För mer information kontakta: edf@fmv.se

PM finansiering av EDF-projekt 12 juli 2022

Nationell EDF-information och koordinering den 27 juni 2022

FMV bjöd in till ett nationellt informations- och koordineringsmöte den 27 juni kring bland annat EDF-utlysningstopics för 2022. Mötet genomfördes i hybridform med möjlighet att delta på plats på Garnisonen (Stora hörsalen) eller via skype. Cirka 120 personer från myndigheter, företag, universitet och högskolor samt universitet deltog.

Program (pdf)

Bilder från informations- och koordineringsdag 27 juni 2022 (pdf)

Europeiska kommissionens digitala lanseringsmöte för EDF 2022

Europeiska kommissionen genomförde ett officiellt lanseringsevent för EDF utlysningsomgång 2022. Informationsdagen ägde rum den 30 juni med efterföljande matchmaking-dag den 1 juli. Videoupptagning och bildspel från eventet läggs upp på DG DEFIS hemsida.

EDF Info day 2022 - 30 June (pdf)

För mer information om EDF, se KOMs hemsida för EDF

För att lämna in EDF-projektansökningar till KOM krävs ingen anbudsunderrättelse till ISP. Svenska projektutförare uppmanas dock att kontakta ISP så tidigt som möjligt för att informera om projektansökan så att ev. oklarheter kan adresseras.

För ett projekt som beviljats av KOM är utgångspunkten att Consortium Agreement (CA) för projektet i princip är tillståndspliktigt. Detsamma gäller Grant Agreement (GA), oavsett om en svensk utförare ingår i konsortiet som koordinator eller partner. Ansökan om tillstånd att ingå CA och GA ska skickas till ISP när avtalen bedöms vara färdigförhandlade i de delar som ISP har att beakta. Både CA och GA förhandlas ofta in i det sista och kräver därefter en snabb signeringsprocess. ISP tillåter att förhandling av avtalen fortsätter efter att tillstånd beviljats, så länge inte några bestämmelser som ISP har intresse av ändras i avtalen. Om det senare inträffar, krävs att en ny tillståndsansökan skickas till ISP.

För mer information Inspektionen för strategiska produkter – ISP

Europeiska kommissionen (KOM) söker oberoende experter som stöd till utvärderingar av EDF-ansökningar fram till och med projektutlysningar för 2027. Vänligen se här för mer information. För att godkännas som expert krävs en Personnel Security Clearance, PSC, utfärdat av nationell säkerhetsmyndighet. Om utvald expert saknar PSC, initieras en process för utfärdande av detta mellan KOM och berörd (svensk) nationell säkerhetsmyndighet.

Såvida KOM i sin bekräftelse av er ansökan som utvärderare skickar nedan meddelande (1), bör nedan standardsvar (2) skickas av utvärderaren i retur till KOM.

 

 1. As indicated in the call for experts published on our website, “In order to be selected, experts need to be in the possession of a valid personal security clearance (PSC)issued by the relevant Member State(s) authorities before the submission of the expression of interest.” The call specifies that “Expressions of interest without indication of the possession of the PSC, will be rejected”.

 

 1. According to our national legislation, the Swedish Protective and Security Act (2018:585) 14§ a security clearance cannot be issued in beforehand. It is only possible once the candidate has been selected for the position. In order to make sure that the application of the candidate gets equal and fair consideration and not get miss credited during the process, the Swedish National Security Authority assures that, upon selection the candidate will be put into our vetting scheme in order to obtain relevant security clearance. If you select the candidate to become an expert we need to know this as soon as possible so we can start the vetting process that takes four to eight weeks after SWE NSA has received all necessary documentations.

Arbetsprogram och projektutlysningar för EDF 2021

Projektutlysningen för 2021 är avslutad, varför det inte går att ansöka om medel från denna. KOM genomför för närvarande utvärdering av projekten. Sannolik kontraktstilldelning sker sommaren 2022.

Med utgångspunkt i EDF-förordningen publicerade KOM 2021 års publicering av EDF:s arbetsprogram. I denna beskrevs de projektområden som var aktuella för 2021 års projektutlysningar samt hur mycket medel som avsatts för respektive utlysning. KOM lade ut ansökningsmallar, utlysningar och EDF guide for applicants på följande länk European Defence Fund – EDF 2021 calls documentation, submission forms and guidance (europa.eu)

Deadline för att skicka in projektansökningar till KOM var den 9 december 2021 klockan 17.00. 

Länkar

Arbetsprogram och utlysningar (se rubrik More information)
The European Defence Fund (EDF) (europa.eu)

Kommissionens Funding & Tenders-portal (utlysning per topic)
Search Funding & Tenders (europa.eu)

Nationell process för EDF 2021

För projektansökningar inom EDF:s utvecklingsområde där EU efterfrågar stöddokument avseende bland annat statlig medfinansiering, gemensamma tekniska specifikationer och garantier för tredjelandskontrollerade entiteter, skulle svenska projektdeltagare lämna in rekommendationsunderlag för sina projektansökningar till EDF-kontoret på FMV senast den 20 september. Svenska potentiella projektdeltagare uppmuntrades att anmäla sitt intresse av att delta i utlysningarna till EDF-kontoret senast den 30 juli.

För projektansökningar inom EDF:s forskningsområde krävdes inga inlämnade rekommendationsunderlagsmallar till EDF-kontoret. Svenska projektdeltagare uppmuntrades dock löpande att informera EDF-kontoret under ansökningsprocessen. För de projektansökningar där garantier för tredjelandskontrollerade entiteter krävdes, skulle underlag kring detta inkomma till EDF-kontoret senast den 1 september. Såvida ett så kallat Letter of Support för en projektansökan behöver utfärdas av FMV, skulle underlag kring detta inkomma till EDF-kontoret senast den 15 oktober.

Vad avser garantimallar för tredjelandskontrollerade entiteter se nedan. 

För mer information kontakta: edf@fmv.se

EDF-tidplaner för forskning och utveckling 2021

Europeiska unionens digitala lanseringsmöte för EDF 30 juni 2021

Europeiska kommissionen genomförde ett officiellt digitalt lanseringsevent för EDF den 30 juni. Eventet och bildspelet kan ses i efterhand via länken EU Defence Fund Launch Event – 30 June 2021

Nationellt digitalt EDF-lanseringsmöte 18 juni 2021

Den 18 juni bjöd FMV in till ett digitalt informationsmöte kring den europeiska försvarsfonden, EDF. Här fick deltagarna lyssna till svenska myndigheters och EU-kommissionens syn på EDF och hur svensk försvarsförmåga, kompetens och konkurrensförmåga kan stärkas genom att delta i strategiska EU-projekt inom försvarsområdet. 

Se längst ned på sidan för en kortare sammanfattande film från informationsmötet och följande länk för filmen från mötet i sin helhet EDF-lansering FMV 18 juni - YouTube.

EDF på FMV Techday 30 mars 2021

Den 30 mars 2021 genomförde FMV/Militärt Innovationsprogram för första gången en TechDay. Fokus var teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare. Vid denna TechDay genomförde EDF-kontoret en presentation rörande de finansiella möjligheter som EDF medför, se bildspel

2017 presenterade KOM förordningsförslaget om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, EDIDP. EDIDP syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för EU:s försvarsindustri samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga. Förordningen beslutades genom EU-förordning 2018/1092. EDIDP är tillsammans med PADR pilotprogram inför EDF.

EDIDP-programmet är nu avslutat, varför det inte går att ansöka om medel från detta program.

Arbetsprogram och projektutlysningar

Med utgångspunkt från förordningen fastställdes arbetsprogrammet, vilket beskriver områden och hur mycket medel respektive område förväntades få. Projektutlysningarna, calls, finns publicerade på KOM:s hemsida. För EDIDP är projektutlysningarna dock stängda.

Kontraktstilldelningar

Kontraktstilldelning har skett för båda projektutlysningsomgångarna. Dessa finns att ta del av på KOM:s hemsida, där ett kortare faktablad går att ladda hem för respektive tilldelade projekt. 

Modellkontrakt och guide till sökande

KOM utfärdade ett modellkontrakt som skulle utgöra utgångspunkten för förhandling av de kontrakt som tecknades mellan KOM och de konsortier som tilldelades kontrakt. Enligt förordningen skulle endast en koordinator anges för respektive kontrakt, och således koordinera övriga deltagarna inom berört projekt. Vidare skrev KOM en praktisk guide till sökande för hur dessa skulle gå tillväga rörande EDIDP-ansökningar.

FMV:s godkännande av garantier för tredjelandskontrollerade entiteter

Garantierna behövde godkännas av FMV samt beredas med andra myndigheter och Regeringskansliet. FMV utarbetade mallar för dessa garantier och avtal.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

Fakta

EDF

EDF-kontorets Peter Hennel förbereder EDF-eventet tillsammans med moderatorn Håkan Jonsson och producenten Philip Morberg.

E-post: edf@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05