Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Europeiska försvarsfonden

FMV har på uppdrag av regeringen inrättat ett nationellt koordineringskontor för den europeiska försvarsfonden, EDF. Kontoret är operativt sedan 1 januari 2020.

Verksamhet

EDF - verktyg för internationellt samarbete

Medverkande vid EDF:s lanseringsevent var Göran Mårtensson, generaldirektör FMV , Jan-Olof Lind, statssekreterare Försvarsdepartementet, Micael Johansson, VD Saab, Mikael Granholm, generaldirektör Försvarsmakten, Pia Sandvik, VD Rise, med flera. Moderator: Håkan Jonsson.

Förordningen för den Europeiska försvarsfonden, EDF, regulation (EU) 2021/697, trädde i kraft den 12 maj 2021. Syftet med EDF är att stödja konkurrenskraft, effektivitet och innovationskapacitet hos europeisk försvarsteknologisk och industriell bas inom EU, som bidrar till unionens strategiska autonomi och handlingsfrihet. EDF medför att svenska utförare (företag, lärosäten, myndigheter och institut), tillsammans med sina partners i Europa, har möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt inom EDF, och därmed skapa möjligheter att erhålla EDF-medel för detta. För översiktlig information, se bildspel nedan.

EDF föregicks av två pilotprogram. Det ena rör det Europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, EDIDP, vilket omfattar materielutveckling, det andra rör den förberedande åtgärden för försvarsforskning PADR.

FMV har enligt regeringsbeslut uppdrag att bland annat stödja utförare genom det nationella koordineringskontoret för EDF på FMV. EDF-kontoret är operativt sedan 2020 och stödjer svenska aktörer enligt uppdraget i nämnt beslut.

Vad är EDF?

För mer information om EDF, se KOMs hemsida för EDF

KOM planerar att besluta arbetsprogrammet för 2022 i slutet av maj, varvid projektutlysningarna för 2022 kort därefter kommer att följa. FMV kommer därefter att publicera berörd information här.

Information om tidplaner och behov av information kommer att publiceras här i närtid. I princip kommer motsvarande process som för EDF 2021 att appliceras för EDF 2022.

Arbetsprogram och projektutlysningar för EDF 2021

Projektutlysningen för 2021 är avslutad, varför det inte går att ansöka om medel från denna. KOM genomför för närvarande utvärdering av projekten. Sannolik kontraktstilldelning sker sommaren 2022.

Med utgångspunkt i EDF-förordningen publicerade KOM 2021 års publicering av EDF:s arbetsprogram. I denna beskrevs de projektområden som var aktuella för 2021 års projektutlysningar samt hur mycket medel som avsatts för respektive utlysning. KOM lade ut ansökningsmallar, utlysningar och EDF guide for applicants på följande länk European Defence Fund – EDF 2021 calls documentation, submission forms and guidance (europa.eu)

Deadline för att skicka in projektansökningar till KOM var den 9 december 2021 klockan 17.00. 

Länkar

Arbetsprogram och utlysningar (se rubrik More information)
The European Defence Fund (EDF) (europa.eu)

Kommissionens Funding & Tenders-portal (utlysning per topic)
Search Funding & Tenders (europa.eu)

Nationell process för EDF 2021

För projektansökningar inom EDF:s utvecklingsområde där EU efterfrågar stöddokument avseende bland annat statlig medfinansiering, gemensamma tekniska specifikationer och garantier för tredjelandskontrollerade entiteter, skulle svenska projektdeltagare lämna in underlag (se länk rekommendationsunderlagsmall) för sina projektansökningar till EDF-kontoret på FMV senast den 20 september. Svenska potentiella projektdeltagare uppmuntrades att anmäla sitt intresse av att delta i utlysningarna till EDF-kontoret senast den 30 juli.

För projektansökningar inom EDF:s forskningsområde krävdes inga inlämnade rekommendationsunderlagsmallar till EDF-kontoret. Svenska projektdeltagare uppmuntrades dock löpande att informera EDF-kontoret under ansökningsprocessen. För de projektansökningar där garantier för tredjelandskontrollerade entiteter krävdes, skulle underlag kring detta inkomma till EDF-kontoret senast den 1 september. Såvida ett så kallat Letter of Support för en projektansökan behöver utfärdas av FMV, skulle underlag kring detta inkomma till EDF-kontoret senast den 15 oktober.

Vad avser garantimallar för tredjelandskontrollerade entiteter se nedan. 

För mer information kontakta: edf@fmv.se

EDF-tidplaner för forskning och utveckling 2021

Länk

Rekommendationsunderlagsmall
Rekommendationsunderlagsmall (Word) 

Europeiska unionens digitala lanseringsmöte för EDF 30 juni 2021

Europeiska kommissionen genomförde ett officiellt digitalt lanseringsevent för EDF den 30 juni. Eventet och bildspelet kan ses i efterhand via länken EU Defence Fund Launch Event – 30 June 2021

Nationellt digitalt EDF-lanseringsmöte 18 juni 2021

Den 18 juni bjöd FMV in till ett digitalt informationsmöte kring den europeiska försvarsfonden, EDF. Här fick deltagarna lyssna till svenska myndigheters och EU-kommissionens syn på EDF och hur svensk försvarsförmåga, kompetens och konkurrensförmåga kan stärkas genom att delta i strategiska EU-projekt inom försvarsområdet. Läs mer om programmet och se presentationer från dagen här – https://lanseringedf.se/

Se längst ned på sidan för en kortare sammanfattande film från informationsmötet och följande länk för filmen från mötet i sin helhet EDF-lansering FMV 18 juni - YouTube.

EDF på FMV Techday 30 mars 2021

Den 30 mars 2021 genomförde FMV/Militärt Innovationsprogram för första gången en TechDay. Fokus var teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare. Vid denna TechDay genomförde EDF-kontoret en presentation rörande de finansiella möjligheter som EDF medför, se bildspel

2017 presenterade KOM förordningsförslaget om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, EDIDP. EDIDP syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för EU:s försvarsindustri samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga. Förordningen beslutades genom EU-förordning 2018/1092. EDIDP är tillsammans med PADR pilotprogram inför EDF.

EDIDP-programmet är nu avslutat, varför det inte går att ansöka om medel från detta program.

Arbetsprogram och projektutlysningar

Med utgångspunkt från förordningen fastställdes arbetsprogrammet, vilket beskriver områden och hur mycket medel respektive område förväntades få. Projektutlysningarna, calls, finns publicerade på KOM:s hemsida. För EDIDP är projektutlysningarna dock stängda.

Kontraktstilldelningar

Kontraktstilldelning har skett för båda projektutlysningsomgångarna. Dessa finns att ta del av på KOM:s hemsida, där ett kortare faktablad går att ladda hem för respektive tilldelade projekt. 

Modellkontrakt och guide till sökande

KOM utfärdade ett modellkontrakt som skulle utgöra utgångspunkten för förhandling av de kontrakt som tecknades mellan KOM och de konsortier som tilldelades kontrakt. Enligt förordningen skulle endast en koordinator anges för respektive kontrakt, och således koordinera övriga deltagarna inom berört projekt. Vidare skrev KOM en praktisk guide till sökande för hur dessa skulle gå tillväga rörande EDIDP-ansökningar.

FMV:s godkännande av garantier för tredjelandskontrollerade entiteter

Garantierna behövde godkännas av FMV samt beredas med andra myndigheter och Regeringskansliet. FMV utarbetade mallar för dessa garantier och avtal.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

För att lämna in EDF-projektansökningar till KOM krävs ingen anbudsunderrättelse till ISP. Svenska projektutförare uppmanas dock att kontakta ISP så tidigt som möjligt för att informera om projektansökan så att ev. oklarheter kan adresseras.

För ett projekt som beviljats av KOM är utgångspunkten att Consortium Agreement (CA) för projektet i princip är tillståndspliktigt. Detsamma gäller Grant Agreement (GA), oavsett om en svensk utförare ingår i konsortiet som koordinator eller partner. Ansökan om tillstånd att ingå CA och GA ska skickas till ISP när avtalen bedöms vara färdigförhandlade i de delar som ISP har att beakta. Både CA och GA förhandlas ofta in i det sista och kräver därefter en snabb signeringsprocess. ISP tillåter att förhandling av avtalen fortsätter efter att tillstånd beviljats, så länge inte några bestämmelser som ISP har intresse av ändras i avtalen. Om det senare inträffar, krävs att en ny tillståndsansökan skickas till ISP.

För mer information Inspektionen för strategiska produkter – ISP

KOM söker fortfarande oberoende experter som stöd till utvärdering av EDF-ansökningar fram till och med projektutlysningar för 2027. Vänligen se här för mer information. EDF-kontoret uppmuntrar till deltagande i denna process

EDF-kontorets Peter Hennel förbereder EDF-eventet tillsammans med moderatorn Håkan Jonsson och producenten Philip Morberg.

E-post: edf@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05