Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Europeiska försvarsfonden

FMV har på uppdrag av regeringen inrättat ett nationellt koordineringskontor för den europeiska försvarsfonden, EDF. Kontoret är operativt sedan 1 januari 2020.

Verksamhet

EDF - verktyg för internationellt samarbete

Medverkande vid EDF:s lanseringsevent var Göran Mårtensson, generaldirektör FMV , Jan-Olof Lind, statssekreterare Försvarsdepartementet, Micael Johansson, VD Saab, Mikael Granholm, generaldirektör Försvarsmakten, Pia Sandvik, VD Rise, med flera. Moderator: Håkan Jonsson.

EU-kommissionen, KOM, presenterade 2018 ett förordningsförslag, COM/2018/476 final, om att etablera en europeisk försvarsfond, European Defence Fund, EDF, för 2021 – 2027. Förordningen, regulation (EU) 2021/697, trädde i kraft den 12 maj 2021. Syftet med EDF är att stödja konkurrenskraft, effektivitet och innovationskapacitet hos europeisk försvarsteknologisk och industriell bas inom EU, som bidrar till unionens strategiska autonomi och handlingsfrihet. EDF-programmet är finansierat med EU-medel och omfattar forsknings- och teknikutvecklingsprojekt inom försvarsområdet. EDF medför att svenska företag, lärosäten, myndigheter och institut, tillsammans med sina partners i Europa, har möjlighet att delta i EDF-projekt, och därmed skapa möjligheter att erhålla EDF-medel för detta.

EDF föregicks av två pilotprogram. Det ena rör det Europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, EDIDP, vilket omfattar materielutveckling, det andra rör den förebyggande åtgärden för försvarsforskning, PADR.

Ett regeringsbeslut gav FMV i uppdrag att förbereda etableringen av ett nationellt koordineringskontor för EDF. EDF-kontoret är operativt sedan den 1 januari 2020 och stödjer svenska aktörer enligt uppdraget i nämnt beslut.

Vad är EDF?

Med utgångspunkt i ovannämnd förordning har 2021 års publicering av EDF:s arbetsprogram genomförts av KOM. I detta beskrivs de projektområden som är aktuella för 2021 års projektutlysningar samt hur mycket medel som avsatts för respektive utlysning. KOM har lagt ut ansökningsmallar, utlysningar och EDF guide for applicants på följande länk European Defence Fund – EDF 2021 calls documentation, submission forms and guidance (europa.eu) Klicka på zip-filen längst ned på sidan, varefter ni kan ladda hem erforderlig dokumentation. Nya versioner kan utarbetas av KOM efterhand, varför ni rekommenderas att kontinuerligt övervaka KOM:s berörda sidor för utlysningar m.m. Deadline för att skicka in projektansökningar till KOM är den 9 december 2021 klockan 17.00. Utlysningarna öppnas officiellt den 9 september 2021, men då utlysningstexterna finns tillgängliga, konsortiebildning och ansökningsarbete är tidskrävande aktiviteter, bör de som är intresserade av att delta i EDF påbörja förberedelser för detta snarast möjligt.

KOM avser att inom ramen för EDF 2021 och dess utlysningar genomföra en informationsdag och nätverksaktiviteter för intresserade aktörer den 15-17 september. EDF-kontoret rekommenderar att intresserade aktörer deltar. Se denna länk för mer information och registrering till eventet. 

KOM söker oberoende experter som stöd till utvärdering av EDF-ansökningar. Vänligen se här för mer information. EDF-kontoret uppmuntrar till deltagande i denna viktiga process.

Länkar

Arbetsprogram och utlysningar (se rubrik More information)
The European Defence Fund (EDF) (europa.eu)

Kommissionens Funding & Tenders-portal (utlysning per topic)
Search Funding & Tenders (europa.eu)

För projektansökningar inom EDF:s utvecklingsområde där EU efterfrågar stöddokument avseende bl.a. statlig medfinansiering, gemensamma tekniska specifikationer och garantier för tredjelandskontrollerade entiteter, behöver svenska projektdeltagare lämna in underlag (se länk rekommendationsunderlagsmall) för sina projektansökningar till EDF-kontoret på FMV senast den 20 september. Svenska potentiella projektdeltagare uppmuntrades att anmäla sitt intresse av att delta i utlysningarna till EDF-kontoret senast den 30 juli, bland annat för att på ett tidigt stadium kunna identifiera behov av statliga stöddokument (som FMV tillhandahåller).

För projektansökningar inom EDF:s forskningsområde krävs inga inlämnade rekommendationsunderlagsmallar till EDF-kontoret. Svenska projektdeltagare uppmuntras dock att löpande informera EDF-kontoret under ansökningsprocessen. För de projektansökningar där garantier för tredjelandskontrollerade entiteter krävs, behöver underlag kring detta inkomma till EDF-kontoret senast den 1 september. Såvida ett s.k. Letter of Support för en projektansökan behöver utfärdas av FMV, behöver underlag kring detta inkomma EDF-kontoret senast den 15 oktober.

Vad avser garantimallar för tredjelandskontrollerade entiteter avses sådana utverkas av FMV i närtid. Intresserade projektdeltagare kan till dess studera motsvarande mallar för EDIDP, vilka framgår och beskrivs längst ned på sidan om EDIDP.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

EDF-tidplaner för forskning och utveckling 2021

Länk

Rekommendationsunderlagsmall
Rekommendationsunderlagsmall (Word) 

Europeiska kommissionen genomförde ett officiellt digitalt lanseringsevent för EDF den 30 juni. Eventet kan ses i efterhand via länken EU Defence Fund Launch Event – 30 June 2021

Den 18 juni bjöd FMV in till ett digitalt informationsmöte kring den europeiska försvarsfonden, EDF. Här fick deltagarna lyssna till svenska myndigheters och EU-kommissionens syn på EDF och hur svensk försvarsförmåga, kompetens och konkurrensförmåga kan stärkas genom att delta i strategiska EU-projekt inom försvarsområdet. Läs mer om programmet och se presentationer från dagen här – https://lanseringedf.se/

Se ovan högst upp på sidan för en kortare sammanfattande film från informationsmötet och följande länk för filmen från mötet i sin helhet EDF-lansering FMV 18 juni - YouTube. Dock omfattar inte den senare kommissionens inlaga, varför FMV ber att få referera till deras presentation på landningssidan https://lanseringedf.se/

Den 30 mars 2021 genomförde FMV/Militärt Innovationsprogram för första gången en TechDay. Fokus var teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare. Vid denna TechDay genomförde EDF-kontoret en presentation rörande de finansiella möjligheter som EDF medför, se bildspel.

2017 presenterade KOM förordningsförslaget om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, EDIDP. EDIDP syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för EU:s försvarsindustri samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga. Förordningen beslutades genom EU-förordning 2018/1092. EDIDP är tillsammans med PADR pilotprogram inför EDF.

Arbetsprogram och projektutlysningar

Med utgångspunkt från förordningen fastställdes arbetsprogrammet, vilket beskriver områden och hur mycket medel respektive område förväntas få. Projektutlysningarna, calls, finns publicerade på KOM:s hemsida. För EDIDP är projektutlysningarna dock stängda.

Kontraktstilldelningar

Kontraktstilldelning har skett för båda projektutlysningsomgångarna. Dessa finns att ta del av på KOM:s hemsida, där ett kortare faktablad går att ladda hem för respektive tilldelade projekt. 

Modellkontrakt och guide till sökande

KOM har utfärdat ett modellkontrakt som ska utgöra utgångspunkten för förhandling av de kontrakt som ska tecknas mellan KOM och de konsortier som tilldelats kontrakt. Enligt förordningen ska endast en koordinator anges för respektive kontrakt, och således koordinera övriga deltagarna inom berört projekt. Vidare har KOM skrivit en praktisk guide till sökande för hur dessa ska gå till väga rörande EDIDP-ansökningar.

FMV:s godkännande av garantier för tredjelandskontrollerade entiteter

Genom undantag från punkt 3 i artikel 7 i EDIDP-förordningen och med förbehåll för artikel 15.2 ska en entitet som kontrolleras av ett tredjeland eller av en enhet i ett tredjeland kunna utgöra en stödmottagare eller underleverantör som deltar i projekt endast om de garantier som godkänts av den medlemsstat i vilken det är etablerat, i enlighet med dess nationella förfaranden, görs tillgängliga för KOM. Dessa garantier kan hänvisa till entitetens verkställande ledning som är etablerad i unionen. Om den medlemsstat i vilken entiteten är etablerat anser att det är lämpligt, kan dessa garantier även hänvisa till särskilda statliga rättigheter vad gäller kontrollen över entiteten.

Eftersom garantierna behöver godkännas av FMV samt beredas med andra myndigheter och Regeringskansliet, bör framställan för FMV:s godkännande av garantier från berörda entiteter, vara FMV tillhanda åtminstone tre månader innan projektansökan av företaget ska skickas in till KOM. Det finns utarbetade mallar för garantier och avtal, se mall för underlag nedan.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

EDF-kontorets Peter Hennel förbereder EDF-eventet tillsammans med moderatorn Håkan Jonsson och producenten Philip Morberg.

E-post: edf@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05