Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Europeiska försvarsfonden

FMV har på uppdrag av regeringen inrättat ett nationellt koordineringskontor för den europeiska försvarsfonden, EDF. Kontoret är operativt sedan 1 januari 2020.

Verksamhet

Verktyg för internationellt samarbete

EU-kommissionen, KOM, presenterade 2018 ett förordningsförslag, COM/2018/476 final, om att etablera en europeisk försvarsfond, European Defence Fund, EDF, för 2021 – 2027. Förordningen, regulation (EU) 2021/697, trädde i kraft den 12 maj 2021. Syftet med EDF är att stödja konkurrenskraft, effektivitet och innovationskapacitet hos europeisk försvarsteknologisk och industriell bas inom EU, som bidrar till Unionens strategiska autonomi och handlingsfrihet. 

EDF omfattar forsknings- och teknikutvecklingsprojekt finansierade med EU-medel och avser att förbättra innovationskapaciteten hos europeiska företag, lärosäten och institut, stärka försvarsförmåga och europeiskt samarbete. 

Nu finns möjligheter för svenska företag, lärosäten samt institut att vara med och driva forsknings- och teknikutvecklingsprojekt inom försvarsområdet, finansierade med EU-medel.

Bakgrunden är att den europeiska försvarsfonden, EDF, för perioden 2021 – 2027, verkar för att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för bland annat företag inom EU. Programmet innebär bland annat möjligheter för Sverige att få externa finansiella medel för att genomföra europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt och att dela på kostnader. Detta sker i samarbete med andra EU-länder och deras företag, lärosäten och institut.

Ett regeringsbeslut gav FMV i uppdrag att förbereda etableringen av ett nationellt koordineringskontor för EDF. EDF-kontoret är operativt sedan den 1 januari 2020 och stödjer svenska aktörer enligt uppdraget i nämnt beslut.

EDF föregås av två pilotprogram. Det ena rör EDIDP, som omfattar materielutveckling, det andra rör den förebyggande åtgärden för försvarsforskning, PADR.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

Arbetsprogram och projektutlysningar för EDF

Med utgångspunkt i EDF-förordningen (2021/697) har nu 2021 års publicering av arbetsprogrammet för Europeiska försvarsfonden genomförts av Europeiska kommissionen. I arbetsprogrammet beskrivs de projektområden som är aktuella för 2021 års projektutlysningar samt hur mycket medel som avsatts för respektive utlysning.

Utlysningarna för EDF finns publicerade på kommissionens portal (länk nedan). Deadline för att skicka in projektansökningar till kommissionen är den 9 december 2021 klockan 17.00. Utlysningarna öppnas officiellt den 9 september 2021 av kommissionen, men då utlysningstexterna redan nu finns tillgängliga, och konsortiebildning och ansökningsarbete är tidskrävande aktiviteter, bör de som är intresserade av att delta i EDF påbörja förberedelser för detta snarast möjligt.

För projektansökningar inom EDF:s utvecklingsområde där EU efterfrågar stöddokument avseende bl.a. statlig medfinansiering, gemensamma tekniska specifikationer och garantier för tredjelandskontrollerade entiteter, behöver svenska projektdeltagare lämna in underlag (se länk rekommendationsunderlagsmall) för sina projektansökningar till EDF-kontoret på FMV senast den 20 september. Svenska potentiella projektdeltagare uppmuntras att anmäla sitt intresse av att delta i de nu publicerade utlysningarna till EDF-kontoret senast den 30 juli, bland annat för att på ett tidigt stadium kunna identifiera behov av statliga stöddokument (som FMV tillhandahåller).

För projektansökningar inom EDF:s forskningsområde krävs inga inlämnade rekommendationsunderlagsmallar till EDF-kontoret. Utförare uppmuntras dock att löpande informera EDF-kontoret under ansökningsprocessen. För de projektansökningar där garantier för tredjelandskontrollerade entiteter krävs, behöver underlag kring detta inkomma till EDF-kontoret senast den 1 september. Såvida ett s.k. Letter of Support behöver utfärdas av FMV för en projektansökan, behöver underlag kring detta inkomma EDF-kontoret senast den 15 oktober.

Viktig uppdatering

KOM har nu (2021-07-05) lagt ut ansökningsmallar (v. 1) samt ytterligare ett dokument, European Defence Fund. 2021 calls for proposals, conditions for the calls and annex avseende utlysningarna 2021.

Funding updates list (europa.eu)

Välj EDF i filter till vänster på sidan. Då framgår under resp. EDF-utlysning en notering från den 5 juli med en länk (klicka på ”here”) som i sin tur leder till en sida som har en länk till en zip-fil innehållande samtliga dokument.

Länkar


Förordning
EUR-Lex - 32021R0697 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Arbetsprogram och utlysningar (se rubrik More information)
The European Defence Fund (EDF) (europa.eu)

Kommissionens Funding & Tenders-portal (utlysning per topic)
Search Funding & Tenders (europa.eu)

Rekommendationsunderlagsmall
Rekommendationsunderlagsmall (Word) 


Europeiska kommissionens digitala lanseringsmöte för EDF 30 juni

Europeiska kommissionen genomför ett officiellt (digitalt) lanseringsevent för EDF-programmet onsdag den 30 juni klockan 14:30-17:00.

EU Defence Fund Launch Event – 30 June 2021

Digitalt lanseringsmöte 18 juni

Den 18 juni bjöd FMV in till ett digitalt informationsmöte kring den europeiska försvarsfonden, EDF. Här fick deltagarna lyssna till svenska myndigheters och EU-kommissionens syn på EDF och hur svensk försvarsförmåga, kompetens och konkurrensförmåga kan stärkas genom att delta i strategiska EU-projekt inom försvarsområdet. Läs mer om programmet och se presentationer från dagen här – https://lanseringedf.se/

Medverkande vid EDF:s lanseringsevent var Göran Mårtensson, generaldirektör FMV , Jan-Olof Lind, statssekreterare Försvarsdepartementet, Micael Johansson, VD Saab, Mikael Granholm, generaldirektör Försvarsmakten, Pia Sandvik, VD Rise, med flera. Moderator: Håkan Jonsson.

EDF på FMV TechDay 30 mars 2021

Den 30 mars 2021 genomförde FMV/Militärt Innovationsprogram för första gången en TechDay. Fokus var teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare. Vid denna TechDay genomförde EDF-kontoret en presentation rörande de finansiella möjligheter som EDF medför, se bildspel.

2017 presenterade KOM förordningsförslaget om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, EDIDP. EDIDP syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för EU:s försvarsindustri samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga. Förordningen beslutades genom EU-förordning 2018/1092. EDIDP är tillsammans med PADR pilotprogram inför EDF.

Arbetsprogram och projektutlysningar

Med utgångspunkt från förordningen fastställdes arbetsprogrammet, vilket beskriver områden och hur mycket medel respektive område förväntas få. Projektutlysningarna, calls, finns publicerade på KOM:s hemsida. För EDIDP är projektutlysningarna dock stängda.

Kontraktstilldelningar

Kontraktstilldelning har skett för båda projektutlysningsomgångarna. Dessa finns att ta del av på KOM:s hemsida, där ett kortare faktablad går att ladda hem för respektive tilldelade projekt. 

Modellkontrakt och guide till sökande

KOM har utfärdat ett modellkontrakt som ska utgöra utgångspunkten för förhandling av de kontrakt som ska tecknas mellan KOM och de konsortier som tilldelats kontrakt. Enligt förordningen ska endast en koordinator anges för respektive kontrakt, och således koordinera övriga deltagarna inom berört projekt. Vidare har KOM skrivit en praktisk guide till sökande för hur dessa ska gå till väga rörande EDIDP-ansökningar.

FMV:s godkännande av garantier för tredjelandskontrollerade entiteter

Genom undantag från punkt 3 i artikel 7 i EDIDP-förordningen och med förbehåll för artikel 15.2 ska en entitet som kontrolleras av ett tredjeland eller av en enhet i ett tredjeland kunna utgöra en stödmottagare eller underleverantör som deltar i projekt endast om de garantier som godkänts av den medlemsstat i vilken det är etablerat, i enlighet med dess nationella förfaranden, görs tillgängliga för KOM. Dessa garantier kan hänvisa till entitetens verkställande ledning som är etablerad i unionen. Om den medlemsstat i vilken entiteten är etablerat anser att det är lämpligt, kan dessa garantier även hänvisa till särskilda statliga rättigheter vad gäller kontrollen över entiteten.

Eftersom garantierna behöver godkännas av FMV samt beredas med andra myndigheter och Regeringskansliet, bör framställan för FMV:s godkännande av garantier från berörda entiteter, vara FMV tillhanda åtminstone tre månader innan projektansökan av företaget ska skickas in till KOM. Det finns utarbetade mallar för garantier och avtal, se mall för underlag nedan.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

E-post: edf@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05