Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Europeiska försvarsfonden

FMV har på uppdrag av regeringen inrättat ett nationellt koordineringskontor för den europeiska försvarsfonden, EDF. Kontoret är operativt sedan 1 januari 2020.

Verksamhet

Stödjer konkurrenskraft

Den 13 juni 2018 presenterade EU-kommissionen ett förordningsförslag om att etablera en europeisk försvarsfond, European Defence Fund, EDF, för perioden 2021 – 2027. Det allmänna syftet med fonden är att stödja konkurrenskraft, effektivitet och innovationskapacitet hos europeisk försvarsteknologisk och industriell bas inom EU som bidrar till Unionens strategiska autonomi och dess handlingsfrihet. 

I förordningsförslaget COM/2018/476 final föreslår EU-kommissionen en budget för fonden om totalt 13 miljarder euro, varav 4,1 miljarder euro avsätts för forskningsaktiviteter och 8,9 miljarder euro för utvecklingsaktiviteter. Förordningen är ännu inte slutförhandlad, då frågor om budget och tredjeland kvarstår. Sannolikt blir budgeten lägre än ovan föreslagen.

Ett regeringsbeslut gav FMV i uppdrag att förbereda etableringen av ett nationellt koordineringskontor för EDF, i samråd med Försvarsmakten och FOI. EDF-kontoret är operativt sedan den 1 januari 2020.

Sannolikt kommer EDF-förordningen och dess arbetsprogram att beslutas i slutet av 2020. En första omgång med projektutlysningar, calls, för EDF kommer sannolikt att presenteras för projektutförare under våren 2021.

EDF föregås av två pilotprogram. Det ena rör det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet (EDIDP). EDIDP omfattar materielutveckling, med en budget om 500 miljoner euro för åren 2019 – 2020. Det andra rör den förebyggande åtgärden för försvarsforskning, PADR, som omfattar 90 miljoner euro för åren 2017 – 2019. PADR har haft sina sista projektutlysningar under våren 2020.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

Den 7 juni 2017 presenterade EU-kommissionen förordningsförslaget om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, EDIDP. Det syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för EU:s försvarsindustri samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga. Regelverket för EDIDP beslutades den 18 juli 2018 genom EU-förordning 2018/1092.

Arbetsprogram och projektutlysningar

Med utgångspunkt från EDIDP-förordningen fastställdes under våren 2019 EDIDP:s arbetsprogram. Det beskriver de projektområden som berörs och hur mycket medel respektive område förväntas få. I arbetsprogrammet framgår också de calls, projektutlysningar, som genomförs för åren 2019 – 2020.

Utlysningarna för EDIDP 2020 finns publicerade på EU-kommissionens hemsida. Ansökningstiden är i år satt till 15 april – 1 december 2020. För EDIDP-projektförslag där EU ställer krav på exempelvis avsiktsförklaringar, garantier eller andra verifikationer från svensk sida behöver svenska projektdeltagare lämna underlag (se mall nedan) kring projektansökningar till FMV senast den 1 september. Svenska potentiella projektdeltagare har uppmanats att indikera intresse till FMV kring deltagande i EDIDP 2020 senast den 1 juni, bland annat för att på ett tidigt stadium kunna identifiera behov av statliga verifikationer.

Modellkontrakt och guide till sökande

EU-kommissionen har, i samråd med medlemsländerna, skrivit ett modellkontrakt som ska utgöra utgångspunkten för förhandling av de kontrakt som ska tecknas mellan EU-kommissionen och koordinatorer för de konsortier som tilldelats kontrakten. Enligt förordningen ska endast en koordinator anges för respektive kontrakt, och således koordinera övriga deltagare inom ramen för berört projekt. Vidare har EU-kommissionen skrivit en praktisk guide till sökande entiteter för hur dessa ska gå till väga rörande ansökningar för projekt inom ramen för EDIDP.

FMV:s godkännande av garantier för tredjelandskontrollerade företag

Genom undantag från punkt 3 i artikel 7 i EDIDP-förordningen och med förbehåll för artikel 15.2 ska ett företag som kontrolleras av ett tredjeland eller av en enhet i ett tredjeland kunna utgöra en stödmottagare eller underleverantör som deltar i åtgärden endast om de garantier som godkänts av den medlemsstat i vilken det är etablerat, i enlighet med dess nationella förfaranden, görs tillgängliga för kommissionen. Dessa garantier kan hänvisa till företagets verkställande ledning som är etablerad i unionen. Om den medlemsstat i vilken företaget är etablerat anser att det är lämpligt kan dessa garantier även hänvisa till särskilda statliga rättigheter vad gäller kontrollen över företaget.

Eftersom godkännandet av dessa garantier behöver godkännas av FMV samt beredas med andra myndigheter och Regeringskansliet, bör framställan för FMV:s godkännande av garantier från berörda företag vara FMV tillhanda åtminstone tre månader innan projektansökan av företaget ska skickas in till EU-kommissionen. Mallar för garantier och avtal där FMV och berört företag är parter, håller på att utarbetas. Mallarna kommer att läggas upp på denna hemsida när de är fastställda.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

E-post: edf@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05