Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Europeiska försvarsfonden

FMV har på uppdrag av regeringen inrättat ett nationellt koordineringskontor för den europeiska försvarsfonden, EDF. Kontoret är operativt sedan 1 januari 2020.

Verksamhet

EDF - verktyg för internationellt samarbete

Medverkande vid EDF:s lanseringsevent var Göran Mårtensson, generaldirektör FMV , Jan-Olof Lind, statssekreterare Försvarsdepartementet, Micael Johansson, VD Saab, Mikael Granholm, generaldirektör Försvarsmakten, Pia Sandvik, VD Rise, med flera. Moderator: Håkan Jonsson.

Förordningen för den Europeiska försvarsfonden, EDF, regulation (EU) 2021/697, trädde i kraft den 12 maj 2021. Syftet med EDF är att stödja konkurrenskraft, effektivitet och innovationskapacitet hos europeisk försvarsteknologisk och industriell bas inom EU, som bidrar till unionens strategiska autonomi och handlingsfrihet. EDF medför att svenska utförare (företag, lärosäten, myndigheter och institut), tillsammans med sina partners i Europa, har möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt inom EDF, och därmed skapa möjligheter att erhålla EDF-medel för detta. För översiktlig information, se bildspel nedan.

EDF föregicks av två pilotprogram. Det ena rör det Europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, EDIDP, vilket omfattar materielutveckling, det andra rör den förberedande åtgärden för försvarsforskning PADR.

FMV har enligt regeringsbeslut uppdrag att bland annat stödja utförare genom det nationella koordineringskontoret för EDF på FMV. EDF-kontoret är operativt sedan 2020 och stödjer svenska aktörer enligt uppdraget i nämnt beslut.

Vad är EDF?

 

 

Nationell EDF-information den 27 juni 2022

FMV bjuder in till informationsmöte den 27 juni (08.30-12.00) och efterföljande nationellt koordineringsmöte (13.00-15.30) kring EDF utlysningstopics för 2022. Mötet sker i hybridform med möjlighet att delta på Garnisonen (Stora hörsalen) eller via skype. Sluttidpunkt för anmälan om deltagande är 22 juni till edf@fmv.se 

Information gällande anmälan

Europeiska kommissionens digitala lanseringsmöte för EDF 2022 

Europeiska kommissionen genomför ett officiellt lanseringsevent för EDF utlysningsomgång 2022. Informationsdagen äger rum den 30 juni med efterföljande matchmaking-dag den 1 juli

För mer information om EDF, se KOMs hemsida för EDF

Förannonsering om de kommande specialistconcourerna, uttagningar, för Generaldirektoratet för försvar och rymd, DG DEFIS, ligger på EPSO:s hemsida.

Utlysningen kommer att ligga öppen mellan 16/6 och 19/7. Denna concour är den chans som finns att få in svenska försvarsspecialister i DG DEFIS på KOM:s tjänster, det vill säga inte som sekonderade nationella experter, SNE. Vid framgång på concouren, medges inte jobb med detsamma, men det berättigas att söka framtida tjänster.

Nu finns rekommendationsunderlag för EDF:s utvecklingsprojekt upplagd. För mer information se nedan rubrik Nationell process för EDF 2022.

Resultat projektansökning inom EDF 2021

Information kring EU-kommissionens bidrag till EU:s säkerhet och försvar

EU:s strategiska kompass

Defence Investment Gaps Analysis and Way Forward

EU steps up action to strengthen EU defence capabilities

Q&A

Arbetsprogram och projektutlysningar för EDF 2022 samt ett indikativ flerårigt perspektiv (MAP) med planerade resultat för perioden 2021 – 2027, har publicerats av EU-kommissionen, KOM. KOM avser att lägga ut ovan information, ansökningsmallar och EDF guide for applicants, eller motsvarande information, på sin hemsida så fort som möjligt.

OBS! KOM håller tillsammans med EU:s medlemsstater, MS, på att se över mallar för stöddokument. Detta får konsekvenser för bland annat FMV-mallar för garantier och berörda stöddokument för medfinansiering. EDF-kontoret kommer att skicka ut relevant information till svenska utförare och lägga upp denna på FMV:s hemsida så fort som möjligt.

Deadline för att skicka in projektansökningar till KOM är den 24 november. Tidpunkterna ovan och andra hållpunkter framgår av tidplanerna i bilderna 19-20 i presentationen ”Information om EDF” angiven nedan.

 

Nationell process för EDF 2022

För projektansökningar inom EDF:s utvecklingsområde där KOM efterfrågar stöddokument avseende bland annat statlig medfinansiering, gemensamma kravdokument, indirekta kostnader enligt artikel 15.2 och garantier för tredjelandskontrollerade entiteter, ska svenska utförare lämna in slutliga underlag för sina projektansökningar till EDF-kontoret på FMV senast den 27 september. Denna information samlas i FMV:s rekommendationsunderlagsmall, vilken bygger på tidigare utlysningsomgångar från EDF 2021 och EDIDP. Nedan återfinns också en PM och bilaga 1 (för artikel 15.2-ansökningar) rörande finansiering av EDF-projekt, vilken utgör stöd till utförare i dessa frågor. Svenska projektutförare uppmuntras att initiera tidig dialog med EDF-kontoret, för vidare samverkan med FMV och Försvarsmakten. Vi ser gärna att utförare delger oss utkast till rekommendationsunderlag senast den 15 augusti. Slutlig version av underlaget ska vara EDF-kontoret tillhanda senast 27 september.

För projektansökningar inom EDF:s forskningsområde krävs inga inlämnade rekommendationsunderlag till EDF-kontoret. Svenska utförare uppmuntras dock löpande att informera EDF-kontoret under ansökningsprocessen och därefter. För de projektansökningar där Letter of Support, indirekta kostnader enligt artikel 15.2 eller garantier för tredjelandskontrollerade entiteter behövs, ska underlag kring dessa behov inkomma till EDF-kontoret senast den 27 september.

För övriga hålltider se bilderna 19-20 i presentationen ”Information om EDF” nedan.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

Finansiering av EDF-projekt

Bilaga 1 till finansiering av EDF-projekt

Arbetsprogram och projektutlysningar för EDF 2021

Projektutlysningen för 2021 är avslutad, varför det inte går att ansöka om medel från denna. KOM genomför för närvarande utvärdering av projekten. Sannolik kontraktstilldelning sker sommaren 2022.

Med utgångspunkt i EDF-förordningen publicerade KOM 2021 års publicering av EDF:s arbetsprogram. I denna beskrevs de projektområden som var aktuella för 2021 års projektutlysningar samt hur mycket medel som avsatts för respektive utlysning. KOM lade ut ansökningsmallar, utlysningar och EDF guide for applicants på följande länk European Defence Fund – EDF 2021 calls documentation, submission forms and guidance (europa.eu)

Deadline för att skicka in projektansökningar till KOM var den 9 december 2021 klockan 17.00. 

Länkar

Arbetsprogram och utlysningar (se rubrik More information)
The European Defence Fund (EDF) (europa.eu)

Kommissionens Funding & Tenders-portal (utlysning per topic)
Search Funding & Tenders (europa.eu)

Nationell process för EDF 2021

För projektansökningar inom EDF:s utvecklingsområde där EU efterfrågar stöddokument avseende bland annat statlig medfinansiering, gemensamma tekniska specifikationer och garantier för tredjelandskontrollerade entiteter, skulle svenska projektdeltagare lämna in rekommendationsunderlag för sina projektansökningar till EDF-kontoret på FMV senast den 20 september. Svenska potentiella projektdeltagare uppmuntrades att anmäla sitt intresse av att delta i utlysningarna till EDF-kontoret senast den 30 juli.

För projektansökningar inom EDF:s forskningsområde krävdes inga inlämnade rekommendationsunderlagsmallar till EDF-kontoret. Svenska projektdeltagare uppmuntrades dock löpande att informera EDF-kontoret under ansökningsprocessen. För de projektansökningar där garantier för tredjelandskontrollerade entiteter krävdes, skulle underlag kring detta inkomma till EDF-kontoret senast den 1 september. Såvida ett så kallat Letter of Support för en projektansökan behöver utfärdas av FMV, skulle underlag kring detta inkomma till EDF-kontoret senast den 15 oktober.

Vad avser garantimallar för tredjelandskontrollerade entiteter se nedan. 

För mer information kontakta: edf@fmv.se

EDF-tidplaner för forskning och utveckling 2021

Europeiska unionens digitala lanseringsmöte för EDF 30 juni 2021

Europeiska kommissionen genomförde ett officiellt digitalt lanseringsevent för EDF den 30 juni. Eventet och bildspelet kan ses i efterhand via länken EU Defence Fund Launch Event – 30 June 2021

Nationellt digitalt EDF-lanseringsmöte 18 juni 2021

Den 18 juni bjöd FMV in till ett digitalt informationsmöte kring den europeiska försvarsfonden, EDF. Här fick deltagarna lyssna till svenska myndigheters och EU-kommissionens syn på EDF och hur svensk försvarsförmåga, kompetens och konkurrensförmåga kan stärkas genom att delta i strategiska EU-projekt inom försvarsområdet. 

Se längst ned på sidan för en kortare sammanfattande film från informationsmötet och följande länk för filmen från mötet i sin helhet EDF-lansering FMV 18 juni - YouTube.

EDF på FMV Techday 30 mars 2021

Den 30 mars 2021 genomförde FMV/Militärt Innovationsprogram för första gången en TechDay. Fokus var teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare. Vid denna TechDay genomförde EDF-kontoret en presentation rörande de finansiella möjligheter som EDF medför, se bildspel

2017 presenterade KOM förordningsförslaget om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, EDIDP. EDIDP syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för EU:s försvarsindustri samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga. Förordningen beslutades genom EU-förordning 2018/1092. EDIDP är tillsammans med PADR pilotprogram inför EDF.

EDIDP-programmet är nu avslutat, varför det inte går att ansöka om medel från detta program.

Arbetsprogram och projektutlysningar

Med utgångspunkt från förordningen fastställdes arbetsprogrammet, vilket beskriver områden och hur mycket medel respektive område förväntades få. Projektutlysningarna, calls, finns publicerade på KOM:s hemsida. För EDIDP är projektutlysningarna dock stängda.

Kontraktstilldelningar

Kontraktstilldelning har skett för båda projektutlysningsomgångarna. Dessa finns att ta del av på KOM:s hemsida, där ett kortare faktablad går att ladda hem för respektive tilldelade projekt. 

Modellkontrakt och guide till sökande

KOM utfärdade ett modellkontrakt som skulle utgöra utgångspunkten för förhandling av de kontrakt som tecknades mellan KOM och de konsortier som tilldelades kontrakt. Enligt förordningen skulle endast en koordinator anges för respektive kontrakt, och således koordinera övriga deltagarna inom berört projekt. Vidare skrev KOM en praktisk guide till sökande för hur dessa skulle gå tillväga rörande EDIDP-ansökningar.

FMV:s godkännande av garantier för tredjelandskontrollerade entiteter

Garantierna behövde godkännas av FMV samt beredas med andra myndigheter och Regeringskansliet. FMV utarbetade mallar för dessa garantier och avtal.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

För att lämna in EDF-projektansökningar till KOM krävs ingen anbudsunderrättelse till ISP. Svenska projektutförare uppmanas dock att kontakta ISP så tidigt som möjligt för att informera om projektansökan så att ev. oklarheter kan adresseras.

För ett projekt som beviljats av KOM är utgångspunkten att Consortium Agreement (CA) för projektet i princip är tillståndspliktigt. Detsamma gäller Grant Agreement (GA), oavsett om en svensk utförare ingår i konsortiet som koordinator eller partner. Ansökan om tillstånd att ingå CA och GA ska skickas till ISP när avtalen bedöms vara färdigförhandlade i de delar som ISP har att beakta. Både CA och GA förhandlas ofta in i det sista och kräver därefter en snabb signeringsprocess. ISP tillåter att förhandling av avtalen fortsätter efter att tillstånd beviljats, så länge inte några bestämmelser som ISP har intresse av ändras i avtalen. Om det senare inträffar, krävs att en ny tillståndsansökan skickas till ISP.

För mer information Inspektionen för strategiska produkter – ISP

Europeiska kommissionen (KOM) söker oberoende experter som stöd till utvärderingar av EDF-ansökningar fram till och med projektutlysningar för 2027. Vänligen se här för mer information. För att godkännas som expert krävs en Personnel Security Clearance, PSC, utfärdat av nationell säkerhetsmyndighet. Om utvald expert saknar PSC, initieras en process för utfärdande av detta mellan KOM och berörd (svensk) nationell säkerhetsmyndighet.

Såvida KOM i sin bekräftelse av er ansökan som utvärderare skickar nedan meddelande (1), bör nedan standardsvar (2) skickas av utvärderaren i retur till KOM.

 

  1. As indicated in the call for experts published on our website, “In order to be selected, experts need to be in the possession of a valid personal security clearance (PSC)issued by the relevant Member State(s) authorities before the submission of the expression of interest.” The call specifies that “Expressions of interest without indication of the possession of the PSC, will be rejected”.

 

  1. According to our national legislation, the Swedish Protective and Security Act (2018:585) 14§ a security clearance cannot be issued in beforehand. It is only possible once the candidate has been selected for the position. In order to make sure that the application of the candidate gets equal and fair consideration and not get miss credited during the process, the Swedish National Security Authority assures that, upon selection the candidate will be put into our vetting scheme in order to obtain relevant security clearance. If you select the candidate to become an expert we need to know this as soon as possible so we can start the vetting process that takes four to eight weeks after SWE NSA has received all necessary documentations.

Fakta

EDF

EDF-kontorets Peter Hennel förbereder EDF-eventet tillsammans med moderatorn Håkan Jonsson och producenten Philip Morberg.

E-post: edf@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05