Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Europeiska försvarsfonden

FMV arbetar med att förbereda etableringen av ett nationellt koordineringskontor för den europeiska försvarsfonden, EDF. Kontoret är operativt från och med den 1 januari 2020 och ska vara fullt utbyggt den 1 juli 2020.

Verksamhet

Stödjer konkurrenskraft

Den 13 juni 2018 presenterade EU-kommissionen ett förordningsförslag om att etablera en europeisk försvarsfond, European Defence Fund, EDF, för perioden 2021 – 2027. Syftet med fonden är att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för EU:s försvarsindustri samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga.

I förordningsförslaget COM/2018/476 final föreslår EU-kommissionen en budget för fonden om totalt 13 miljarder euro, varav 4,1 miljarder euro avsätts för forskningsaktiviteter och 8,9 miljarder euro för utvecklingsaktiviteter. Förordningen är ännu inte slutförhandlad, då frågor om budget och tredjeland kvarstår.

Ett regeringsbeslut har gett FMV i uppdrag att förbereda etableringen av ett nationellt koordineringskontor för EDF, i samråd med Försvarsmakten och FOI. För närvarande pågår etableringen av EDF-kontoret, som ska vara operativt den 1 januari 2020 och fullt utbyggt den 1 juli 2020.

Sannolikt kommer EDF-förordningen, med inkluderad budget och arbetsprogram, att beslutas i slutet av 2020. En första omgång med projektutlysningar, calls, för EDF kommer sannolikt att presenteras under våren 2021.

EDF föregås av två pilotprogram. Det ena rör det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet. EDIDP omfattar utveckling, med en budget om 500 miljoner euro för åren 2019 – 2020. Det andra rör den förebyggande åtgärden för försvarsforskning, PADR, som omfattar 90 miljoner euro för åren 2017 – 2019.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

Den 7 juni 2017 presenterade EU-kommissionen förordningsförslaget om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, EDIDP. Det syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för EU:s försvarsindustri samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga. Regelverket för EDIDP beslutades den 18 juli 2018 genom EU-förordning 2018/1092.

Arbetsprogram och projektutlysningar

Med utgångspunkt från EDIDP-förordningen fastställdes under våren 2019 EDIDP:s arbetsprogram. Det beskriver de projektområden som berörs och hur mycket medel respektive område förväntas få. I arbetsprogrammet framgår också de calls, projektutlysningar, som genomförs för åren 2019 – 2020.

Utlysningarna för EDIDP 2020 finns nu publicerade på EU-kommissionens hemsida. Ansökningstiden är i år satt till 15 april – 1 december 2020. För EDIDP-projektförslag där EU ställer krav på exempelvis avsiktsförklaringar, garantier eller andra verifikationer från svensk sida behöver svenska projektdeltagare lämna underlag (se mall nedan) kring projektansökningar till FMV senast den 1 september. Svenska potentiella projektdeltagare uppmuntras att indikera intresse till FMV kring deltagande i EDIDP 2020 senast den 1 juni, bland annat för att på ett tidigt stadium kunna identifiera behov av statliga verifikationer.

Modellkontrakt och guide till sökande

EU-kommissionen har, i samråd med medlemsländerna, skrivit ett modellkontrakt som ska utgöra utgångspunkten för förhandling av de kontrakt som ska tecknas mellan EU-kommissionen och koordinatorer för de konsortier som vunnit kontrakten. Enligt förordningen ska endast en koordinator anges för respektive kontrakt, och således koordinera övriga aktörer inom ramen för berört projekt. Vidare har EU-kommissionen skrivit en praktisk guide till sökande entiteter för hur aktörerna ska gå till väga rörande projekt inom ramen för EDIDP.

Försäkringar för bolag med utländska ägare

Förordningen ställer formella krav på respektive medlemsland att utfärda försäkringar för bolag med utländska ägare. Kraven härrör i första hand hantering av hemlig information och försäkringar för olika aktörer. FMV ansvarar för att ge företag med utländska ägare, på deras begäran, en bekräftelse med försäkringar om att de uppfyller relevanta artiklar i EDIDP-förordningen. Eftersom försäkringar behöver beredas inom FMV och med andra myndigheter innan de skickas in till Regeringskansliet, bör framställan av försäkringar från berörda företag vara FMV tillhanda tre månader innan offerter ska skickas in till EU-kommissionen.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

Mall för underlag

E-post: edf@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05