Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Internationellt

Europeiska försvarsfonden

FMV har på uppdrag av regeringen inrättat ett nationellt koordineringskontor för den europeiska försvarsfonden, EDF. Kontoret är operativt sedan 1 januari 2020.

Vad är du intresserad av?

Den Europeiska försvarsfondens, EDF, syfte är att främja utvecklandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ europeisk försvarsindustri.

Fonden är bra för utförare, det vill säga företag, lärosäten, myndigheter och institut, som jobbar med forskning och utveckling av produkter och lösningar som kan bidra till att stärka EU:s försvarsförmåga. Det kan vara lösningar som idag har en civil tillämpning, men som kan anpassas för försvarsbehov.

EDF ger möjlighet för svenska utförare att delta i av fonden finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt, tillsammans med partners i Europa. EDF är ett industriprogram och du som vill delta behöver finna andra motsvarigheter att samverka med, för att kunna söka medel från EDF. En grundregel är att det krävs minst tre utförare från tre medlemsstater för att få finansiering.

För utvecklingsprojekten, som inte fullt ut finansieras via EDF, krävs medfinansiering. Den kan komma från utförare eller medlemsstater.

På FMV finns ett nationellt EDF-kontor som informerar om aktuella och kommande program till svenska utförare. Det koordinerar och framför svenska förmågebehov, som ingångsvärden till kommande program inom EDF, samt bereder och sammanställer det statliga stöd till medfinansiering som deltagare i utvecklingsprojekt kan ansöka om.

EDF 2023 projektutlysningar publiceras på EU-kommissionens generaldirektorat för försvarsindustri och rymdfrågor, DG DEFIS, hemsida den 30 mars.

DG DEFIS har meddelat att EDF 2023 projektutlysning publiceras på F&T portalen den 23 april. Därefter öppnar den för ansökningar den 15 juni. För närmare information se DG DEFIS hemsida. 

Preliminär ansökan om statligt stöd (medfinansiering & stöddokument) skickas till edf@fmv.se senast den 26 juni. Slutlig ansökan ska vara inskickad till EDF-kontoret senast 12 september. Detta gäller endast utvecklingsprojekt.

Deadline för att skicka in projektansökningar för EDF 2023 till EU-kommissionen är den 22 november.

Datum för Europeiska kommissionens digitala lanseringsmöte för EDF 2023 kommer att publiceras på DG DEFIS hemsida.

En myndighetsgemensam styrgrupp mellan Försvarsmakten, FMV och FOI beslutades av GD FMV den 29 november 2019. Inom ramen för styrgruppens arbete har en myndighetsgemensam EDF-målbild skrivits i samverkan med syfte att uttrycka målbild och genomförande av EDF-verksamhet, utefter befintlig styrning och inriktning från statsmakterna. Se bilagor för berörd målbild. Ett fortsatt arbete ska ske för att precisera särskilda EDF-områden som är av intresse för myndigheterna. Samverkan med utförare planeras ske.

Myndighetsgemensam målbild för arbetet med den Europeiska försvarsfonden

Bilaga 1 – myndighetsgemensam målbild för den Europeiska försvarsfonden

För att lämna in EDF-projektansökningar till KOM krävs ingen anbudsunderrättelse till ISP. Svenska projektutförare uppmanas dock att kontakta ISP så tidigt som möjligt för att informera om projektansökan så att ev. oklarheter kan adresseras.

För ett projekt som beviljats av KOM är utgångspunkten att Consortium Agreement (CA) för projektet i princip är tillståndspliktigt. Detsamma gäller Grant Agreement (GA), oavsett om en svensk utförare ingår i konsortiet som koordinator eller partner. Ansökan om tillstånd att ingå CA och GA ska skickas till ISP när avtalen bedöms vara färdigförhandlade i de delar som ISP har att beakta. Både CA och GA förhandlas ofta in i det sista och kräver därefter en snabb signeringsprocess. ISP tillåter att förhandling av avtalen fortsätter efter att tillstånd beviljats, så länge inte några bestämmelser som ISP har intresse av ändras i avtalen. Om det senare inträffar, krävs att en ny tillståndsansökan skickas till ISP.

För mer information Inspektionen för strategiska produkter – ISP

Europeiska kommissionen (KOM) söker oberoende experter som stöd till utvärderingar av EDF-ansökningar fram till och med projektutlysningar för 2027. Vänligen se här för mer information. För att godkännas som expert krävs en Personnel Security Clearance, PSC, utfärdat av nationell säkerhetsmyndighet. Om utvald expert saknar PSC, initieras en process för utfärdande av detta mellan KOM och berörd (svensk) nationell säkerhetsmyndighet.

Såvida KOM i sin bekräftelse av er ansökan som utvärderare skickar nedan meddelande (1), bör nedan standardsvar (2) skickas av utvärderaren i retur till KOM.

 

  1. As indicated in the call for experts published on our website, “In order to be selected, experts need to be in the possession of a valid personal security clearance (PSC)issued by the relevant Member State(s) authorities before the submission of the expression of interest.” The call specifies that “Expressions of interest without indication of the possession of the PSC, will be rejected”.

 

  1. According to our national legislation, the Swedish Protective and Security Act (2018:585) 14§ a security clearance cannot be issued in beforehand. It is only possible once the candidate has been selected for the position. In order to make sure that the application of the candidate gets equal and fair consideration and not get miss credited during the process, the Swedish National Security Authority assures that, upon selection the candidate will be put into our vetting scheme in order to obtain relevant security clearance. If you select the candidate to become an expert we need to know this as soon as possible so we can start the vetting process that takes four to eight weeks after SWE NSA has received all necessary documentations.

Europeiska försvarsindustriutvecklingsprogrammet EDIDP

2017 presenterade KOM förordningsförslaget om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, EDIDP. EDIDP syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för EU:s försvarsindustri samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga. Förordningen beslutades genom EU-förordning 2018/1092. EDIDP är tillsammans med PADR pilotprogram inför EDF.

EDIDP-programmet är nu avslutat, varför det inte går att ansöka om medel från detta program.

Arbetsprogram och projektutlysningar

Med utgångspunkt från förordningen fastställdes arbetsprogrammet, vilket beskriver områden och hur mycket medel respektive område förväntades få. Projektutlysningarna, calls, finns publicerade på KOM:s hemsida. För EDIDP är projektutlysningarna dock stängda.

Kontraktstilldelningar

Kontraktstilldelning har skett för båda projektutlysningsomgångarna. Dessa finns att ta del av på KOM:s hemsida, där ett kortare faktablad går att ladda hem för respektive tilldelade projekt. 

Modellkontrakt och guide till sökande

KOM utfärdade ett modellkontrakt som skulle utgöra utgångspunkten för förhandling av de kontrakt som tecknades mellan KOM och de konsortier som tilldelades kontrakt. Enligt förordningen skulle endast en koordinator anges för respektive kontrakt, och således koordinera övriga deltagarna inom berört projekt. Vidare skrev KOM en praktisk guide till sökande för hur dessa skulle gå tillväga rörande EDIDP-ansökningar.

FMV:s godkännande av garantier för tredjelandskontrollerade entiteter

Garantierna behövde godkännas av FMV samt beredas med andra myndigheter och Regeringskansliet. FMV utarbetade mallar för dessa garantier och avtal.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

Arbetsprogram och projektutlysningar för EDF 2022

Arbetsprogram, projektutlysningar, ansökningsmallar, modellavtal, nya mallar för stöddokument rörande medfinansiering med mera för EDF 2022, återfinns på EU-kommissionens portal för Funding & tender opportunities Reference Documents (europa.eu). Vissa dokument saknas men kommer att publiceras av KOM i närtid.

Vidare har KOM publicerat ett dokument rörande ett indikativt flerårigt perspektiv (MAP) med planerade resultat för perioden 2021 – 2027. The European Defence Fund (EDF) (europa.eu)

Deadline för att skicka in projektansökningar för 2022 till KOM är den 24 november.

 

Arbetsprogram och projektutlysningar för EDF 2021

Projektutlysningen för 2021 är avslutad, varför det inte går att ansöka om medel från denna. KOM genomför för närvarande utvärdering av projekten. Sannolik kontraktstilldelning sker sommaren 2022.

Med utgångspunkt i EDF-förordningen publicerade KOM 2021 års publicering av EDF:s arbetsprogram. I denna beskrevs de projektområden som var aktuella för 2021 års projektutlysningar samt hur mycket medel som avsatts för respektive utlysning. KOM lade ut ansökningsmallar, utlysningar och EDF guide for applicants på följande länk European Defence Fund – EDF 2021 calls documentation, submission forms and guidance (europa.eu)

Deadline för att skicka in projektansökningar till KOM var den 9 december 2021 klockan 17.00. 

Länkar

Arbetsprogram och utlysningar (se rubrik More information)
The European Defence Fund (EDF) (europa.eu)

Kommissionens Funding & Tenders-portal (utlysning per topic)
Search Funding & Tenders (europa.eu)

Nationell process för EDF 2021

För projektansökningar inom EDF:s utvecklingsområde där EU efterfrågar stöddokument avseende bland annat statlig medfinansiering, gemensamma tekniska specifikationer och garantier för tredjelandskontrollerade entiteter, skulle svenska projektdeltagare lämna in rekommendationsunderlag för sina projektansökningar till EDF-kontoret på FMV senast den 20 september. Svenska potentiella projektdeltagare uppmuntrades att anmäla sitt intresse av att delta i utlysningarna till EDF-kontoret senast den 30 juli.

För projektansökningar inom EDF:s forskningsområde krävdes inga inlämnade rekommendationsunderlagsmallar till EDF-kontoret. Svenska projektdeltagare uppmuntrades dock löpande att informera EDF-kontoret under ansökningsprocessen. För de projektansökningar där garantier för tredjelandskontrollerade entiteter krävdes, skulle underlag kring detta inkomma till EDF-kontoret senast den 1 september. Såvida ett så kallat Letter of Support för en projektansökan behöver utfärdas av FMV, skulle underlag kring detta inkomma till EDF-kontoret senast den 15 oktober.

Vad avser garantimallar för tredjelandskontrollerade entiteter se nedan. 

För mer information kontakta: edf@fmv.se

EDF-tidplaner för forskning och utveckling 2021

Europeiska unionens digitala lanseringsmöte för EDF 30 juni 2021

Europeiska kommissionen genomförde ett officiellt digitalt lanseringsevent för EDF den 30 juni. Eventet och bildspelet kan ses i efterhand via länken EU Defence Fund Launch Event – 30 June 2021

Nationellt digitalt EDF-lanseringsmöte 18 juni 2021

Den 18 juni bjöd FMV in till ett digitalt informationsmöte kring den europeiska försvarsfonden, EDF. Här fick deltagarna lyssna till svenska myndigheters och EU-kommissionens syn på EDF och hur svensk försvarsförmåga, kompetens och konkurrensförmåga kan stärkas genom att delta i strategiska EU-projekt inom försvarsområdet. 

Se längst ned på sidan för en kortare sammanfattande film från informationsmötet och följande länk för filmen från mötet i sin helhet EDF-lansering FMV 18 juni - YouTube.

EDF på FMV Techday 30 mars 2021

Den 30 mars 2021 genomförde FMV/Militärt Innovationsprogram för första gången en TechDay. Fokus var teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare. Vid denna TechDay genomförde EDF-kontoret en presentation rörande de finansiella möjligheter som EDF medför, se bildspel

 

Fakta

EDF

E-post: edf@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05