Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Europeiska försvarsfonden

FMV har på uppdrag av regeringen inrättat ett nationellt koordineringskontor för den europeiska försvarsfonden, EDF. Kontoret är operativt sedan 1 januari 2020.

Verksamhet

Verktyg för internationellt samarbete

EU-kommissionen, KOM, presenterade 2018 ett förordningsförslag, COM/2018/476 final, om att etablera en europeisk försvarsfond, European Defence Fund, EDF, för 2021 – 2027. Förordningen, regulation (EU) 2021/697, trädde i kraft den 12 maj 2021. Syftet med EDF är att stödja konkurrenskraft, effektivitet och innovationskapacitet hos europeisk försvarsteknologisk och industriell bas inom EU, som bidrar till Unionens strategiska autonomi och handlingsfrihet. 

EDF omfattar forsknings- och teknikutvecklingsprojekt finansierade med EU-medel och avser att förbättra innovationskapaciteten hos europeiska företag, lärosäten och institut, stärka försvarsförmåga och europeiskt samarbete. 

Nu finns möjligheter för svenska företag, lärosäten samt institut att vara med och driva forsknings- och teknikutvecklingsprojekt inom försvarsområdet, finansierade med EU-medel.

Bakgrunden är att den europeiska försvarsfonden, EDF, för perioden 2021 – 2027, verkar för att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för bland annat företag inom EU. Programmet innebär bland annat möjligheter för Sverige att få externa finansiella medel för att genomföra europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt och att dela på kostnader. Detta sker i samarbete med andra EU-länder och deras företag, lärosäten och institut.

EDF:s arbetsprogram för 2021 avses att beslutas i slutet av juni. EDF:s projektutlysningar, calls, för 2021, kommer av KOM sannolikt att publiceras i början av juli. Publicering sker på KOM:s portal för Funding & Tenders.

Ett regeringsbeslut gav FMV i uppdrag att förbereda etableringen av ett nationellt koordineringskontor för EDF. EDF-kontoret är operativt sedan den 1 januari 2020 och stödjer svenska aktörer enligt uppdraget i nämnt beslut.

EDF föregås av två pilotprogram. Det ena rör EDIDP, som omfattar materielutveckling, det andra rör den förebyggande åtgärden för försvarsforskning, PADR.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

Digitalt lanseringsmöte 18 juni

FMV bjuder in till ett digitalt informationsmöte den 18 juni kring den europeiska försvarsfonden, EDF. Här får deltagarna lyssna till svenska myndigheters och EU-kommissionens syn på EDF och hur svensk försvarsförmåga, kompetens och konkurrensförmåga kan stärkas genom att delta i strategiska EU-projekt inom försvarsområdet.

Vad? Lanseringsmöte för EDF

När? 18 juni kl. 13.00-16.30

Var? Digital livesändning, https://lanseringedf.se/

Medverkande: Göran Mårtensson, generaldirektör FMV , Jan-Olof Lind, statssekreterare Försvarsdepartementet, Micael Johansson, VD Saab, Mikael Granholm, generaldirektör Försvarsmakten, Sigbritt Karlsson, rektor KTH med flera.

Moderator: Håkan Jonsson

Ingen anmälan krävs, sändningen kommer vara öppen för alla.

EDF på FMV TechDay 30 mars 2021

Den 30 mars 2021 genomförde FMV/Militärt Innovationsprogram för första gången en TechDay. Fokus var teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare. Vid denna TechDay genomförde EDF-kontoret en presentation rörande de finansiella möjligheter som EDF medför, se bildspel.

2017 presenterade KOM förordningsförslaget om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, EDIDP. EDIDP syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för EU:s försvarsindustri samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga. Förordningen beslutades genom EU-förordning 2018/1092. EDIDP är tillsammans med PADR pilotprogram inför EDF.

Arbetsprogram och projektutlysningar

Med utgångspunkt från förordningen fastställdes arbetsprogrammet, vilket beskriver områden och hur mycket medel respektive område förväntas få. Projektutlysningarna, calls, finns publicerade på KOM:s hemsida. För EDIDP är projektutlysningarna dock stängda. 

Modellkontrakt och guide till sökande

KOM har utfärdat ett modellkontrakt  som ska utgöra utgångspunkten för förhandling av de kontrakt som ska tecknas mellan KOM och de konsortier som tilldelats kontrakt. Enligt förordningen ska endast en koordinator anges för respektive kontrakt, och således koordinera övriga deltagarna inom berört projekt. Vidare har KOM skrivit en praktisk guide till sökande för hur dessa ska gå till väga rörande EDIDP-ansökningar.

FMV:s godkännande av garantier för tredjelandskontrollerade företag

Genom undantag från punkt 3 i artikel 7 i EDIDP-förordningen och med förbehåll för artikel 15.2 ska ett företag som kontrolleras av ett tredjeland eller av en enhet i ett tredjeland kunna utgöra en stödmottagare eller underleverantör som deltar i projekt endast om de garantier som godkänts av den medlemsstat i vilken det är etablerat, i enlighet med dess nationella förfaranden, görs tillgängliga för KOM. Dessa garantier kan hänvisa till företagets verkställande ledning som är etablerad i unionen. Om den medlemsstat i vilken företaget är etablerat anser att det är lämpligt, kan dessa garantier även hänvisa till särskilda statliga rättigheter vad gäller kontrollen över företaget.

Eftersom garantierna behöver godkännas av FMV samt beredas med andra myndigheter och Regeringskansliet, bör framställan för FMV:s godkännande av garantier från berörda företag, vara FMV tillhanda åtminstone tre månader innan projektansökan av företaget ska skickas in till KOM. Det finns utarbetade mallar för garantier och avtal, se mall för underlag nedan.

För mer information kontakta: edf@fmv.se

E-post: edf@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05