Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Internationellt

Europeiska försvarsfonden

Den Europeiska försvarsfonden, EDF, riktar sig till utförare – företag, lärosäten, myndigheter och institut – som jobbar med forskning och utveckling av produkter och lösningar som kan bidra till att stärka EU:s försvarsförmåga.

Vad är du intresserad av?

Om EDF

Den europeiska försvarsfonden, EDF, vars syfte är att främja utvecklandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ europeisk försvarsindustri, utgör en viktig del av EUs globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik.

Fonden är bra för utförare, det vill säga företag, lärosäten, myndigheter och institut, som jobbar med forskning och utveckling av produkter och lösningar som kan bidra till att stärka EU:s försvarsförmåga. Det kan vara lösningar som idag har en civil tillämpning, men som kan anpassas för försvarsbehov.

EDF ger möjlighet för svenska utförare att delta i av fonden finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt, tillsammans med partners i Europa. EDF är ett industriprogram och du som vill delta behöver finna andra motsvarigheter att samverka med, för att kunna söka medel från EDF. En grundregel är att det krävs minst tre utförare från tre medlemsstater för att få finansiering.

För utvecklingsprojekten, som inte fullt ut finansieras via EDF, krävs medfinansiering. Den kan komma från utförare eller medlemsstater.

På FMV finns ett nationellt EDF-kontor som informerar om aktuella och kommande program till svenska utförare. Det koordinerar och framför svenska förmågebehov, som ingångsvärden till kommande program inom EDF, samt bereder och sammanställer det statliga stöd till medfinansiering som deltagare i utvecklingsprojekt kan ansöka om.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-229060

The European Defence Fund (EDF) (europa.eu)

Fakta

EDF

Mer information

En myndighetsgemensam styrgrupp mellan Försvarsmakten, FMV och FOI beslutades av GD FMV den 29 november 2019. Inom ramen för styrgruppens arbete har en myndighetsgemensam EDF-målbild skrivits i samverkan med syfte att uttrycka målbild och genomförande av EDF-verksamhet, utefter befintlig styrning och inriktning från statsmakterna. Se bilagor för berörd målbild. Ett fortsatt arbete ska ske för att precisera särskilda EDF-områden som är av intresse för myndigheterna. Samverkan med utförare planeras ske.

Myndighetsgemensam målbild för arbetet med den Europeiska försvarsfonden

Bilaga 1 – myndighetsgemensam målbild för den Europeiska försvarsfonden

För att lämna in EDF-projektansökningar till KOM krävs ingen anbudsunderrättelse till ISP. Svenska projektutförare uppmanas dock att kontakta ISP så tidigt som möjligt för att informera om projektansökan så att ev. oklarheter kan adresseras.

För ett projekt som beviljats av KOM är utgångspunkten att Consortium Agreement (CA) för projektet i princip är tillståndspliktigt. Detsamma gäller Grant Agreement (GA), oavsett om en svensk utförare ingår i konsortiet som koordinator eller partner. Ansökan om tillstånd att ingå CA och GA ska skickas till ISP när avtalen bedöms vara färdigförhandlade i de delar som ISP har att beakta. Både CA och GA förhandlas ofta in i det sista och kräver därefter en snabb signeringsprocess. ISP tillåter att förhandling av avtalen fortsätter efter att tillstånd beviljats, så länge inte några bestämmelser som ISP har intresse av ändras i avtalen. Om det senare inträffar, krävs att en ny tillståndsansökan skickas till ISP.

För mer information Inspektionen för strategiska produkter – ISP

E-post: edf@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05

Aktuellt