Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Upphandling

NSPA/NCIA

Här hittar du information om hur du lämnar anbud i Natoupphandlingar.

NATO Support and Procurement Agency, NSPA, är en av upphandlingsfunktionerna i Natostrukturen. De har sitt huvudkontor i Luxemburg och sina huvudsakliga verksamhetscentra i Frankrike, Ungern och Italien. NSPA är det verkställande organet för Natos stöd – och upphandlingsorganisation, NSPO, där alla Nato-allierade är medlemmar. NSPA ansvarar för anskaffning av materiel inom flertalet områden såsom logistik, operativt och systemstöd, tjänster och vapen till allierade, Natos militära organisation och partnerländer. 

NSPA | Home (nato.int)

NATO Communications and Information Agency, NCIA, är en av upphandlingsfunktionerna i Natostrukturen. De har sitt huvudkontor i Bryssel och kontor på mer än 20 platser runt om i alliansen. NCIA tillhandhåller IT-tjänster, upphandling och stöd inom områden som lednings- och kontrollsystem, cyberförsvar, gemensam underrättelseverksamhet, övervakning och spaning, samt strategisk och taktisk kommunikation – främst till Natos militära organisation, men även till allierade och partnerländer. NCIA är den verkställande grenen av Natos kommunikations- och informationsorganisation, NCIO, som syftar till att leverera kapacitet och tillhandahålla tjänster till minimal kostnad för allierade, individuellt och kollektivt.

NCI Agency | Home (nato.int)

 

Då svenska bolag är aktuella för tilldelning av ett kontrakt eller ramavtal inom NSPA/NCIA krävs det i de flesta fall ett certifikat som visar att anbudsgivare uppfyller specifika krav. Certifikatet är en verifikation på att nationen ser bolaget som kvalificerat, vilket kan vara att bolaget har den nödvändiga ekonomiska, tekniska och professionella kompetensen för att komma in med anbud.

I de flesta fall kontaktar NSPA/NCIA FMV när det blir aktuellt för en begäran om Declaration of Eligibility. FMV kommer då att kontakta ert företag för att be er komma in med följande bevisning:

  • sanningsförsäkran LOU och LUFS,
  • registreringsbevis Bolagsverket (inte äldre än sex månader)
  • intyg sanktioner Ryssland

Samtliga intyg, förutom registreringsbeviset, kommer att skickas från FMV till er för intygande.

Handläggningstid för FMV är cirka tio arbetsdagar och beroende av korrespondens med ert företag.

NATO Commercial and Government Entity code är en entitets identifiering inom NATO Codification System, NCS, som innefattar bolagets namn, adress, och kontaktuppgifter. NCAGE-code kommer bland annat att efterfrågas i Natos upphandlingsdatabaser vid registrering.

För att registrera ert företag i NCIA:s upphandlingsdatabas, Neo:

NCI Agency | Registration (nato.int)

How to do business with NCIA

 

Affärsmöjligheter via NSPA 2024

 

NSPA anskaffar de varor och tjänster som krävs för att uppfylla sina kunders krav från entreprenörer i någon av NSPO- nationerna Albanien, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Turkiet, Storbritannien, Montenegro, Makedonien, Finland, Sverige och USA.

I vissa fall använder NSPA tjänster som tillhandahålls av militära organisationer inom NSPO:s medlemsländer. I särskilda fall kan NSPA använda leverantörer från en Partnership for Peace, PfP-nation. Varor och tjänster upphandlas i princip genom en internationell konkurrensutsatt anbudsprocess, i enlighet med NSPO:s upphandlingsregler.

Företag som är intresserade av att bli en NSPA-leverantör bör granska NSPA:s lista över Systems & Equipment som stöd för att se om de är i stånd att tillhandahålla lämpliga varor och tjänster. Före anbudsinfordran ska företag vara registrerade i NSPA:s Source File.

NSPA ger potentiella leverantörer förhandsinformation om affärsmöjligheter business opportunities för vilka Requests for Proposal (RFP) kan komma att utfärdas inom en snar framtid.

NSPA publicerar också de flesta av sina förfrågningar Requests for Proposals öppet för att tillåta kvalificerade företag att lämna anbud.

Future Business Opportunities (FBO) och, för Naos infrastrukturprojekt, Notifications of Intent (NOI) tillhandahåller förhandsinformation till leverantörer baserade i en NSPO-nation om affärsmöjligheter för vilka NSPA kan komma att utfärda förfrågningar om förslag inom en snar framtid.

Declarations of Eligibility krävs och utfärdas av Försvarets Materielverk för att intyga att svenska företag är berättigade till Natoprojekt.

Det är ett krav på att ert företag är registrerat i NSPA Source File för att kunna ta emot Requests for Proposals.

NSPA publicerar de flesta av sina Requests for Proposals (RFP) öppet på internet. Se anbudsförslag i den kategorin.

Följande RFPs kommer enbart att visas efter att man loggat in log on:

• eBid (online bidding)
• RFP begränsad till specifika inköpskategorier
• RFP begränsad till specifika leverantörer

Om du inte har ett inloggningskonto, vänligen registera.

NSPA publicerar regelbundet listor över tilldelade kontrakt med ett värde över ett visst tröskelvärde (80 000 EUR). Listorna anger syftet med kontraktet, leverantörens namn och hemland samt kontraktsvärdet.

NSPA:s upphandlingsavdelning använder informationen om företaget som framgår i Source file för att begära in anbud från företag som levererar varor och tjänster.

Företag som har sitt säte i ett NSPO-nation och anser att deras varor och/eller tjänster kan vara av intresse för NSPA-kunder har möjligheten att ansöka om att registrera sig i NSPA:s Source file utan kostnad.

Efter att ha mottagit ansökan kommer NSPA att vidta nödvändiga åtgärder för att, om så krävs, från lämplig myndighet i Sverige, erhålla ett intyg om att ditt företag är berättigat att delta i upphandling såsom om upphandlingen hade initierats av den nationella militära myndigheten i Sverige.
Först efter att denna certifiering har mottagits kan ditt företag registreras i Source file.

Försvarets Materielverk och NSPA organiserar så kallade NSPA Industry Days, där företag kan välja att registrera sig för deltagande. Informationen kring event kommer i sådana fall att framgå på fmv.se.

För mer information – Kontakta Försvarets Materielverk,
NSPA Declaration of Eligibility: Funktionsbrevlada_certifikat@fmv.se
Frågor i övrigt om NSPA: NSPA.SWE@fmv.se
 
Source file NSPA: source-file@nspa.nato.int
Frågor i övrigt: industry.info@nspa.nato.int