Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Upphandling

Våra miljökrav

FMV arbetar för att Sverige ska bli ett ledande land inom miljöfrågor. Vi arbetar med att miljöanpassa materielförsörjningen, provverksamheten och vår interna verksamhet.

Vad är du intresserad av?

Vi värnar om vår miljö

Vi arbetar för att bidra till regeringens nationella miljökvalitetsmål. Detta innebär att vi gör mer än att uppfylla aktuell lagstiftning inom området. Vår primära kund, Försvarsmakten, ställer också krav på vårt miljöarbete.

Den miljöpåverkan som uppstår på grund av försvarets verksamhet kommer främst från utrustning som FMV levererar. Därför är vårt arbete i materielprocessen viktigt för hela försvarets miljöprestanda. Vi fokuserar på att ställa miljökrav i systemens hela livscykel.

FMV:s miljöledningssystem baseras på förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) samt miljöledningsstandarden ISO 14001. Det utgör en del av FMV:s integrerade verksamhetsledningssystem där olika externa krav, till exempel kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och flygsäkerhetskrav, omsätts till intern styrning av verksamheten. Därmed bildas ett integrerat system för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av FMV:s verksamhet.

FMVs Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy 1.0