Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Internationellt

Försvarsexport

Försvarsmaktens behov av materiel är inte tillräckligt för att bibehålla en konkurrenskraftig svensk försvarsindustri. Det krävs export och samarbeten för att skapa förutsättningar för försvarsindustriell kompetens i Sverige. FMV:s uppdrag är att stödja försvarsexport som är till nytta för det svenska försvaret.

Behålla spetskompetens

Ökar vi försvarsexporten är det positivt för Sverige eftersom det innebär att Försvarsmakten kan dela kostnaderna med andra länder. Det betyder också att vi kan behålla spetskompetens i Sverige samt en konkurrenskraftig försvarsindustri som bidrar till Försvarsmaktens förmågor och svensk försvars- och säkerhetspolitik.

En förutsättning för FMV:s arbete med försvarsexport är ett förhandbesked från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som kontrollerar all export av krigsmateriel.

FMV arbetar med stöd till svensk försvarsexport på två sätt, genom att vara statens representant i mellanstatlig försvarsexport samt genom hantering av exportstödssansökningar från svensk försvarsindustri i vilka industrin kan begära hjälp av staten i olika exportrelaterade frågor.

Exportstöd

FMV tar emot exportstödsförfrågningar från företag. Om det finns en nytta för det svenska försvaret i att exportstödsaktiviteten genomförs kan FMV genomföra den eller ge andra myndigheter i uppdrag att göra det.

Alla förfrågningar om statligt stöd ska gå genom FMV för att staten ska kunna prioritera, ha helhetssyn och försäkra oss om att det finns en försvarsnytta.

Så här går det till:

  1. Sök förhandsbesked hos ISP som fungerar som ett preliminärt godkännande av export till ett visst land av en viss produkt.

  2. Skicka en förfrågan till FMV. För att ansöka om exportstöd, fyll i ansökan, skriv ut och skicka in ansökan med eventuella bilagor till Registrator, FMV, 115 88 Stockholm. Öppna ansökningar och bilagor kan skickas direkt via registrator@fmv.se. Bedömer ni att informationen är skyddsvärd skickas ansökan via andra kanaler. Notera att vi tar ut en avgift på 15 000 kronor (priset gäller från och med 1 mars 2022) för varje ansökan.

  3. Förfrågan prövas av FMV mot ett antal kriterier. Ett krav är att aktiviteten ska bidra till det svenska försvarets långsiktiga materielförsörjning eller på annat sätt vara till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

  4. FMV kontaktar andra försvarsmyndigheter för att utreda om den önskade exportaktiviteten går att genomföra, i den mån vi inte genomför aktiviteten själva.

Mellanstatlig försvarsexport

FMV representerar staten i de fall som staten är engagerad i mellanstatlig försvarsexport.

FMV ansvarar idag för den svenska statens exportkontrakt med Tjeckien, Thailand och Ungern gällande Gripen. Samtidigt pågår det förhandlingar med andra länder som uttryckt intresse för en mellanstatlig affär gällande Gripen.

En viktig del av FMV:s uppdrag är att göra de mellanstatliga försvarsexportaffärerna överblickbara, spårbara och transparenta.

Ansökan exportstöd

Bilaga 1 Ansökan exportstöd

Publicerad: 2020-03-05