Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Verksamhet

Flygmateriel

FMV:s verksamhetsområde Flygmateriel ansvarar för anskaffning och avveckling av materielsystem till Försvarsmaktens verksamhet inom flygområdet. Det vi levererar ska göra det möjligt för krigsförbanden att lösa sin uppgift i fred, kris och krig – nu och i framtiden.

 

Flygplan, helikoptrar och gemensamma system

FMV:s verksamhetsområde Flygmateriel ansvarar för anskaffning och avveckling av materielsystem till Försvarsmaktens verksamhet inom flygområdet.

De materielsystem som Flygmateriel ansvarar för är bland annat flygsystem, helikoptersystem och flyggemensam utrustning.

Efter att utrustningen har levererats och börjat användas ute på förbanden stödjer verksamhetsområdet Försvarsmakten med tjänster under drift och vidmakthållande. Det betyder att FMV ser till att materielen fungerar här och nu och att det finns en långsiktig plan som bidrar till att funktionen säkras även i framtiden.

De projekt som Flygmateriel driver omfattar även forskning och teknikutveckling inom flygområdet. Flygmateriel samordnar flygmaterielverkssamheten inom FMV och ansvarar för designledning och samordning mellan tekniska system inom flygarenan, samt med andra samverkande system.

Flygmateriel har många internationella materielsamarbeten och aktiviteter kring forsknings- och teknikutveckling och hanterar också försvarsindustrins behov av exportstöd gentemot Försvarsmakten.

Flygmateriel och GRIPEN har en gemensam stabsfunktion för produktions- och ekonomiledning, internationell verksamhet och verksamhetsstöd för flygområdet.

 

TP84 Hercules

Publicerad: 2020-03-05