Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Upphandling

Etik och social hänsyn

FMV upphandlar materiel och tjänster för stora belopp. Därför har vi riktlinjer som hjälper oss när det gäller jäv, bisysslor, mutor och bestickning. Vi tar även social hänsyn vid upphandling när det gäller vissa grundläggande rättigheter för arbetstagare.

Att ta ansvar

Både inom näringsliv och inom förvaltning finns anledning att föra en diskussion kring begrepp som etik, affärsmoral, kund-leverantörsrelationer med mera.  Detta gäller särskilt för FMV, vars medarbetare företräder en myndighet som i stor omfattning sysslar med upphandling av materiel och tjänster till betydande värden.

FMV tar hänsyn till vissa grundläggande rättigheter för arbetstagare vid upphandling. Leverantören ska vid fullgörande av arbete för leverans följa sin nationella lagstiftning ifråga om arbets- och anställningsvillkor för sina arbetstagare. Sådana arbetsvillkor ska som ett minimum vara förenliga med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner.

Kontakta oss