Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Om FMV

Behandling av personuppgifter, GDPR

Personuppgifter är all slags information som kan användas för att identifiera en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, fotografi, postadress och e-postadress. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna – till exempel att samla in, registrera, sammanställa, lagra eller lämna ut uppgifterna.

FMV är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för behandling av personuppgifter i vår verksamhet i övrigt.

I EU:s allmänna dataskyddsförordning finns regler hur personuppgifter får behandlas. Som personuppgiftsansvarig ansvarar FMV för att dina och andras personuppgifter är skyddade och behandlas i enlighet med lagstiftningen och FMV:s egna interna riktlinjer och rutiner. FMV har också ett dataskyddsombud som granskar att FMV följer regelverket.

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter framgår av artikel 6 i dataskyddsförordningen. De vanligaste rättsliga grunderna för FMV:s behandling av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för

  • att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (artikel 6.1 b),
  • att fullgöra en rättslig förpliktelse som FMV har (artikel 6.1 c),
  • eller att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i FMV:s myndighetsutövning (artikel 6.1 e).

Med stöd av dessa rättsliga grunder har FMV bland annat rätt att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ett krav i lag eller förordning eller för att utföra de myndighetsuppdrag som Riksdag och regering har gett myndigheten.

FMV är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till FMV blir därför som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Som statlig myndighet ska FMV följa arkivlagstiftningen vad avser bevarande och gallring av allmänna handlingar. Personuppgifter som ingår i allmänna handlingar kommer således att hanteras i enlighet med detta.

FMV är en upphandlande myndighet. Personuppgifter behandlas för att administrera kund- och leverantörsförhållanden och kan lämnas och inhämtas innan och i samband med att avtal ingås och att uppdrag lämnas eller i övrigt samband med en kund- eller leverantörsrelation.

FMV behandlar också personuppgifter när någon exempelvis

  • kontaktar FMV för att få information eller begär ut allmänna handlingar,
  • söker jobb,
  • anmäler sig till utbildningar eller evenemang,
  • begär tillträde till något av FMV:s skyddsobjekt,
  • använder en prenumerationstjänst, eller
  • av annat skäl kontaktar FMV.

FMV använder i vissa fall externa IT-leverantörer och andra personuppgiftsbiträden. Leverantörer och andra som hanterar personuppgifter för FMV:s räkning får alltid teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur uppgifterna får behandlas av biträdet.

I vissa fall finns en skyldighet för FMV att lämna personuppgifter till andra myndigheter. Detta sker bland annat till Säkerhetspolisen vid rekrytering och till nämnd eller domstol vid överprövningar.

Rätt till information
Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få veta vilka personuppgifter FMV behandlar om dig. En begäran om att få denna information skickas till FMV.

Rättelse och radering
Du kan begära att personuppgifter rättas eller raderas om de är felaktiga eller ofullständiga. Det går också att i vissa fall invända mot behandlingen av personuppgifterna eller begära att behandlingen begränsas. FMV:s möjligheter att radera uppgifter är dock begränsade. Det beror på att FMV är skyldig att bevara uppgifter i allmänna handlingar enligt arkivlagen (1990:782).

Återkallande av samtycke
Om behandlingen baseras på samtycke har den som gett samtycke rätt att när som helst återkalla det. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandling som grundat sig på samtycket innan detta återkallas.

Har du frågor med anledning av vår behandling av personuppgifter kan du kontakta:

FMV
115 88 Stockholm

Telefon: 08-782 40 00
E-post: registrator@fmv.se 

eller

FMV:s dataskyddsombud: dataskyddsombud@fmv.se

Om du har synpunkter på FMV:s hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta Integritetsskyddsmyndigheten:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Publicerad: 2020-03-05