Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

2022 i siffror

2022 var ett exceptionellt år för FMV. Sveriges militära stöd till Ukraina, de politiska ambitionerna att öka försvarsanslagen till två procent av BNP för att stärka Sveriges försvarsförmåga och beslutet att ansöka om medlemskap i Nato, har sammantaget präglat FMV:s verksamhet under året.

Med utgångspunkt i tidigare försvarspolitiska inriktningar har FMV gått från åtstramning till tillväxt och ställt om verksamheten för att möta de nya förutsättningarna i en ny och utmanande tid. Till den redan planerade ökningen av verksamheten för 2022 har lagts ytterligare beställningar till följd av kriget i Ukraina, för att stärka Försvarsmaktens förmåga och säkerställa tillgången till viss materiel.

– Omvärldsläget har påverkat allt vi gjort på FMV det gångna året. Det gäller såväl beställningar av materiel till industrin, stöd med underlag för regeringens beslut om militärt stöd till Ukraina och för planering av Försvarsmaktens tillväxt. Viljan att stärka Sveriges försvar och samtidigt hjälpa Ukraina går som ett raster genom hela myndigheten och det märks på det medarbetarna har åstadkommit och levererat under året, säger FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson.

FMV har under året lagt beställningar till industrin för ett värde av 36,4 miljarder kronor, en ökning med 95 procent från året innan. Därutöver har FMV bistått Försvarsmakten med beställningar för vidmakthållande av befintlig materiel. Det handlar dels om planerade beställningar enligt Försvarsbeslut 2020. Dels beställningar som gjorts av ammunition och annan mängdmateriel efter beslut om utökade medel för materielanskaffning under 2022 till följd av kriget.

Betydande leveranser

Betydande leveranser till Försvarsmakten har också skett som bidrar till att höja Försvarsmaktens förmåga. Leveransindex har ökat från 79 för 2021 till 97 för 2022. Indexet mäter hur stor andel av planerade materielleveranser som har levererats till Försvarsmakten under året. Ökningen kan bland annat härledas till tidigarelagda leveranser i enlighet med regeringens beslut. Belastningen av materielanslag, 1:3.1, uppgår till 18,1 miljarder jämfört med 14,7 miljarder för 2021.

Leveranser av Luftvärnssystem 103, Patriot, har tidigarelagts och är i princip färdiglevererat. Renoverade stridsvagnar och stridsfordon har fortsatt levereras liksom ett stort antal lastbilar och terrängbilar. Korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall har levererats till marinen efter halvtidsmodifiering liksom Torpedsystem 47 som avsevärt stärker förmågan till ubåtsjakt. Flygvapnet har fått leverans av bland annat funktionsuppgradering av JAS 39 Gripen C/D.

Flera anskaffningar har prioriterats

Regeringen lämnade den 25 mars en ändringsbudget till riksdagen med ytterligare 0,5 miljarder kronor för materielanskaffning under 2022, samt utökat beställningsbemyndigande. Regeringens beslut med anledning av kriget i Ukraina har medfört att flera anskaffningar har prioriterats avseende tid och volym. För att möta kraven på ökad försvarsförmåga har FMV också ökat takten i uppdragen för att säkerställa att vi kan leverera i den tillväxtfas vi har framför oss. Den ökade takten har medfört att vi behövt nyttja 708 miljoner av krediten på anslag 1:3.1 för 2022.

– Det är ett exceptionellt år vi nu lägger bakom oss. FMV dubblerade beställningarna till industrin och nyttjar anslagskrediten för att möjliggöra tidigare leveranser av materiel vilket är väl motiverat med nu rådande läge. Betydande leveranser har gjorts som stärker Försvarsmaktens förmåga, men för att möta försvarssatsningarna kommande år måste vi höja tempot ytterligare, avslutar Göran Mårtensson.

fmv-arsredovisning-2022.pdf

Publicerad: 2023-02-22