Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV har nytt tillsynsuppdrag inom cybersäkerhetscertifiering

EU har beslutat om ett nytt ramverk för cybersäkerhetscertifiering och håller på att utveckla certifieringsordningar avseende cybersäkerheten i kommersiella IT-produkter och IT-tjänster. Sådana produkter och tjänster kan därefter certifieras mot dessa krav.

– EU:s ramverk syftar till att höja den allmänna cybersäkerhetsnivån på den inre marknaden och nu utarbetas krav för certifiering av IT-produkter, molntjänster och 5G-system, säger John Billow, chef för Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering, FMV.

I Sverige är det FMV som är nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering och Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering, ICC, har etablerats vid myndigheten för att fullgöra tillsynsuppgifterna som följer av det uppdraget. Vid FMV finns även CSEC, som i egenskap av certifieringsorgan utgör den andra delen av den nationella myndigheten.

När regelverken, som kallas certifieringsordningar, är beslutade i EU kommer FMV att utöva tillsyn på kontrollorgan, samt företag som producerar produkter och levererar tjänster som ska certifieras.

– Om man jämför det med bilprovningen, då är vi den som ska göra tillsyn över dem som besiktigar bilarna. Detta är en utökning av FMV:s uppgift och roll i samhället. Hittills har FMV framförallt haft som uppgift och ansvar att upphandla materiel och tjänster till Försvarsmakten. Till detta tillkommer nu en ny roll, eftersom vi nu får en tillsynsuppgift av IT-produkter och IT-tjänster som används i det civila samhället, säger Dag Ströman, rådgivare för ICC, FMV.

När utformningen av certifieringsordningen är klar, kommer kontrollorgan som vill ha behörighet att kunna certifiera på den högsta nivån att behöva vänta sig till FMV och ICC för att få ett bemyndigande för det.

– Även om det i dagsläget är frivilligt att använda sig av certifiering kommer det att vara en fördel för företag att göra det. Det finns även annan EU-lagstiftning som nu utformas och där certifiering kan komma att krävas för vissa produkter och tjänster i vissa verksamheter, till exempel viss samhällskritisk verksamhet. På sikt kommer den här marknaden att växa alltefter som fler certifieringar ges ut. Och då är det bra för företag att känna till hur det fungerar när certifieringar ska utfärdas, säger John Billow.

Representera Sverige

Förutom tillsynsuppgifterna representerar FMV, genom ICC, också Sverige i EU-organet European Cybersecurity Certification Group, ECCG. FMV har även omvärldsbevakning inom frågor som rör cybersäkerhet och cybersäkerhetscertifiering, samt samverkar med nationella och internationella aktörer på området.

Arbetet med att bygga upp ICC pågår nu för fullt på FMV.

– För att klara vår uppgift behöver vi ha den senaste kunskapen inom cybersäkerhet. Vi behöver känna till hur angrepp sker mot moderna IT-system, hur man undviker dem och hur man ser om brister finns i systemen. Detta ska kombineras med, och kopplas till, lagstiftning, för ytterst ska det hålla för rättslig prövning. Då behöver vi kombinera teknisk och juridisk expertis som arbetar tillsammans. Det kommer att finnas många intressanta, utmanande och sofistikerade frågor att lösa, säger John Billow.

ICC (fmv.se)

Publicerad: 2023-02-10