Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

FMV:s arbete med anledning av rådande omvärldsläge

Den senaste månaden har den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde försämrats. Samtidigt som FMV fortsätter vårt ordinarie arbete med att leverera materiel till Försvarsmakten, har vi aktiverat en krisstab för att kunna planera och vara förberedda vid behov.

Även om en akut kris inte bedöms vara nära förestående behöver FMV ändå anpassa myndighetens verksamhet i syfte att skapa en fördjupad lägesbild över omvärldsläget och produktionen. Målet är att vi ska säkra vår förmåga att stödja Försvarsmakten och vara redo att agera i det fall det skulle ske ytterligare försämringar. Det handlar med andra ord om att myndigheten ska vara förberedd och planera för det som vi aldrig vill ska inträffa.

 

Givet vår viktiga roll att stödja Försvarsmakten är det viktigt att FMV tidigt vidtar åtgärder för att kunna hantera en eventuell framtida händelseutveckling, säger Henrik Hedberg, presschef FMV. 

 

Vi har sedan våren 2020 använt oss av ett liknande arbetssätt för att ta oss an de utmaningar som myndigheten möter under hanteringen av pågående pandemi. Det sker inom ramen för vad som kallas arbetsgrupp Corona. Vi har genom erfarenheterna från denna grupp sett ett betydande mervärde av att från början skapa en grundfunktion, som kan hantera såväl snabba och korta förlopp (timmar/dagar/veckor) och mer utdragna förlopp (månader/år), samtidigt som vi bibehåller ordinarie ledningsstrukturer för beslutsfattande inom myndigheten, säger Henrik Hedberg.

 

Kris- och krigsstabens uppgifter består bland annat av att sammanställa lägesbild som innehåller såväl ett omvärldsperspektiv, ett produktionsperspektiv och ett organisationsperspektiv, föreslå åtgärder och ta fram och bereda beslutsutkast samt samordna kommunikation internt, såväl som externt, kring den aktuella händelsen.

Publicerad: 2022-01-25