Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Fördjupat materielsamarbete med Finland

I dag fattade regeringen beslut om att bemyndiga Försvarets materielverk att med behörig myndighet i Finland få förhandla och ingå internationella överenskommelser inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet (Nordefco) och det svensk-finska försvarssamarbetet (FISE) avseende gemensam anskaffning av materiel och förnödenheter samt tjänster relaterade till denna materiel.

För FMV, som framställt om detta till regeringen, innebär regeringens bemyndigande ett viktigt steg i att skapa förutsättningar för ett fördjupat bilateralt samarbete med Finland inom försvarsmaterielområdet och ett viktigt verktyg för att effektivisera den svenska materielförsörjningen inom vissa områden.

– Sveriges försvarssamarbete med Finland är redan i dag det mest långtgående. Därför är det glädjande att regeringen har bemyndigat Försvarets materielverk att tillsammans med Finland få förhandla och ingå internationella överenskommelser avseende gemensam anskaffning av materiel, förnödenheter och tjänster, säger generaldirektör Göran Mårtensson.

FMV upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. För att myndigheten ska kunna möta det svenska försvarets behov i fred, kris och krig bedömer FMV att internationella materielsamarbeten är viktiga för att myndigheten ska kunna genomföra sitt uppdrag i syfte att bidra till att försvara Sverige.

En konkret effekt av bemyndigandet är att redan på  fredag genomför chef för armémateriel vid FMV, brigadgeneral Mikael Frisell, tillsammans med Arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson, ett möte i Finland vid den finska arméstaben, för att bland annat diskutera möjliga samarbetsområden inom materielområdet.

– Bemyndigandet är ett viktigt steg i att skapa förutsättningar för ett fördjupat bilateralt samarbete med Finland inom försvarsmaterielområdet och ett viktigt verktyg för att effektivisera den svenska materielförsörjningen inom vissa områden, säger Mikael Frisell, chef för armémateriel vid FMV.

Sverige och Finland har de senaste åren intensifierat sitt samarbete inom försvarsområdet. Det operativa samarbetet mellan länderna, som inkluderar gemensam operationsplaneringen syftande till att möjliggöra gemensamt operativt agerande i fred, kris och krig, är en central målsättning för samarbetet. Det omfattande operativa samarbetet genererar i sin tur behovet av omfattande försvarsmaterielsamarbete. Inom ramen för Nordefco och FISE har staterna diskuterat bland annat anskaffningsplaner, informationsutbyten och andra möjligheter till försvarsmaterielsamarbete. Genomförande av gemensamma anskaffningar mellan staterna avseende materiel och förnödenheter samt tjänster relaterade till denna materiel har identifierats som ett centralt område för att fördjupa samarbetet på försvarsområdet.

– Fördelarna med gemensamma anskaffningar mellan staterna är flera. Ekonomiska fördelar kan uppnås genom en större volym vid anskaffning men även i samband med exempelvis underhåll eller senare vidareutveckling. Operativa vinster kan erhållas genom att staterna kan använda varandras materiel, även kallad ”X-use”, exempelvis i samband med gemensamma övningar, vilket höjer försvarets förmåga och interoperabilitet, säger Göran Mårtensson.

Publicerad: 2020-12-03