Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Samordning av försörjningsberedskapen

Ett förändrat omvärldsläge har gjort att regeringen tillsatt en särskild utredare för att analysera och föreslå en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen. Här ingår även att utreda principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap. Från FMV deltar Andreas Kinnander som expert.

Container lyfts i containerhamn

Runt millennieskiftet upphörde i stor utsträckning planeringen för höjd beredskap och ytterst krig. Bedömningar som gjordes bland annat i försvarsinriktningsbeslut var att det inte fanns något behov av en omfattande försörjningsberedskap.

Idag, drygt tjugo år senare, konstaterar regeringen i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i Sveriges närområde.

Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver därför stärkas på bred front. En viktig del i det arbetet är att stärka det civila försvaret. I målet för det civila försvaret ingår att ha förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning.

Från FMV deltar Andreas Kinnander som expert i utredningen. Han är till vardags chef för en avdelning inom FMV Marknad & inköp som upphandlar materielsystem inom arméområdet.

Hallå Andreas Kinnander, vad är det utredningen ska göra?

- Det handlar bland annat om att föreslå vilka uppgifter en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen ska ha samt hur funktionen ska förhålla sig till andra aktörer inom försörjningsberedskapen.

- Uppdraget innehåller även att se hur funktionen kan organiseras och finansieras, hur fördelning av ansvar mellan det allmänna och näringslivet kan vara och analysera för- och nackdelar med andra former av finansiering samt föreslå principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap.

Sverige är inte självförsörjande utan tvärtom importberoende i stor utsträckning, är det här något utredningen kommer att analysera?

- De globala handelsflödena är viktiga för Sveriges import och export. Det är centralt för Sverige. En allvarlig kris eller i värsta fall krig riskerar att delvis eller helt sätta dess ur spel. Utredningen kommer att studera olika scenarion och olika sätt att möta detta. Så att vi inte hamnar i lägen som exempelvis med förbrukningsmateriel inom sjukvård under pandemin.

Vilka erfarenheter tar du med dig från FMV:s verksamhet?

- Den militära försörjningsberedskapen som vi jobbar med bygger på kompetens inom olika områden och handlar om att se till att det finns sånt som ammunition, drivmedel, reservdelar och medicinteknisk utrustning. Den kompetensen kan vi dela med oss av. Men här finns också erfarenheter från arbetet nu under pandemin där FMV stöttade Socialstyrelsen medupphandling av ventilatorer, frysar för vaccin, sprutor och skyddsutrustning.

- En erfarenhet vi drog av det arbetet var att kommuner och regioner upphandlade i egna spår och de svårigheter de mötte på en mycket het marknad visar på vikten av att centralisera arbetet för att bli en starkare aktör på marknaden.

Finns det annat som FMV kan bidra med?   

- Vi har upparbetade kanaler med industrin och kan bidra med hur man för diskussioner med leverantörer, upphandlar och hur man skriver avtal för att få så bra villkor som möjligt.
På FMV pågår också ett löpande arbete kring försörjningstrygghet för försvaret. Dels när vi tecknar nya kontrakt och dels i stabsarbete.

- Det är viktigt att påpeka att optioner, klausuler om förkortad leveranstid, längre avtal och en sammanhållen upphandling av systemens hela livscykel är detaljer som bidrar till en ökad försörjningstrygghet för Försvarsmakten. Även enkla åtgärder bidrar.

- Vi ska fortsätta arbeta in klausuler om försörjningstrygghet i våra avtal och föra en dialog med våra leverantörer om deras åtgärder för att möta våra och Försvarsmaktens krav.

När ska utredningen vara klar?

- Utredningen är under uppstart just nu och ska redovisas senast den 31 maj 2023.