Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen. Redigera kakor

Nyhet

Materielförsörjningen under lupp

Regeringen har tillsatt en utredning som ska redovisa en strategi för den militära materielförsörjningen. Utredningen tar sin utgångspunkt i Försvarsberedningens rapport Värnkraft och leds av Gunnar Holmgren, tidigare generaldirektör vid FMV. I sekretariatet finns Peter Elmlund från FMV och som en av 13 sakkunniga och experter finns FMV:s affärsdirektör Anja Clausin med som expert.

FMV:s affärsdirektör Anja Clausin är en av 13 sakkunniga och expert i materielförsörjningsutredningen.

FMV:s affärsdirektör Anja Clausin är en av 13 sakkunniga och expert i materielförsörjningsutredningen.

Hallå Anja Clausin, vilket är huvuduppgiften för utredningen?

– Utredaren ska klarlägga förutsättningarna för materielförsörjningen, analysera försvarsmarknaden och utveckla statens relation till försvarsföretagen.

– Syftet med strategin är att understödja politiskt beslutsfattande och strategiska beslut av relevanta statliga myndigheter.

– Målsättningen är att strategin på ett uthålligt och kostnadseffektivt sätt ska bidra till att det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster tillgodoses i fred, kris och krig.

De vägledande principerna för materielförsörjningen idag innebär bland annat att materielförsörjningen bör fokusera på minskade kostnader och kortare leveranstider genom vidmakthållandet av befintlig materiel och begränsningen av särkrav vid nyanskaffning. Kan vi vänta oss en förändring av den inriktningen med tanke på tillväxten i sektorn?

– Det är för tidigt att svara på i detta i skede av arbetet som vi befinner oss i. Under våren arbetar sekretariatet för utredningen med informationsinsamling med stöd av de experter som är knutna till utredningen. Analysfasen kommer att påbörjas längre fram i vår och det är först efter sommaren som utredningen planerar att påbörja arbetet med att formulera slutsatser och en strategi.

Vilka frågor i en ny materielförsörjningsstrategi är extra viktiga ur FMV:s perspektiv?

– FMV:s förväntningar på en materielförsörjningsstrategi är stor eftersom FMV har en central roll i materielförsörjningen.

– FMV ser det som att strategin bör utgå från tydliga mål för materielförsörjningen till det militära försvaret, hantera hela bredden av materiel, beakta frågan om försörjningstrygghet i fred, kris och krig, tydliggöra förhållningssätten till industrin och samtidigt bidra till att skapa en flexibilitet och handlingsfrihet i materielförsörjningen.

– Även frågor kring kompetensbehovet inom försvarssektorn och utmaningen med överprövningar inom försvarsupphandlingar ser FMV som viktiga frågor att omhänderta.

Hur är möjligheterna att få en uppslutning kring strategin i riksdagen?

– Det finns en parlamentarisk referensgrupp till förfogande för utredningen som kommer att ha stor betydelse för den politiska förankringen. Det är förstås oerhört viktigt att det blir en bred uppslutning för strategin i riksdagen då många viktiga frågor ska tas om hand i denna.

När ska strategin börja tillämpas?

– Målsättningen är att den nya materielförsörjningsstrategin ska kunna implementeras av tillträdande regering efter valet 2022.

Publicerad: 2021-02-17