Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

FMV presenterar åtgärdsförslag för stärkt operativ förmåga under 2022

Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden fick FMV den 10 februari i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder som redan under 2022 kan bidra till att stärka Försvarsmaktens operativa förmåga.

Den senaste månaden har den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde försämrats. Samtidigt som FMV fortsätter det ordinarie arbetet med att leverera materiel till Försvarsmakten, har FMV valt att utnyttja tillämpliga delar i den alternativa produktionsplanen och aktivera FMV kris- och krigsstab (KKS).

Den alternativa produktionsplanen syftar till att på kort tid kunna fokusera produktion och leveranser mot det som bedöms vara prioriterat för stunden. KKS aktiverades för att stödja ordinarie linje- och ansvarsstruktur med lägesbilder kring omvärld och produktion samt samordna kommunikationen.

-Vi har sedan tidigare inlett ett arbete tillsammans med Försvarsmakten och utvalda leverantörer för att identifiera hur vi kan bidra till att stärka den operativa förmågan. Flera av åtgärderna som har identifierats i det arbetet har redan vidtagits, säger Thomas Engevall, chef Ledningsstaben vid FMV.

De förslag som FMV nu presenterar för regeringen omfattar allt från redan lagda och planerade beställningar till helt nya uppdrag. Exempel på insatser som bedöms kunna genomföras snabbt och som ger påverkan redan 2022 är anskaffning av viss ammunition, fordon, CBRN-materiel, generell underhållsutrustning och sjukvårdsmateriel.

För att kunna optimera de anskaffningar som på ett ändamålsenligt sätt kan bidra till tillväxten av Försvarsmaktens operativa förmåga inom beslutade ramar behöver FMV och Försvarsmakten mandat att kunna avvika uppåt eller nedåt i de ekonomiska nivåerna, utifrån nu liggande grundplanering.

FMV föreslår att anslagskrediten höjs till 10 procent och att och anslagssparandet blir obegränsat för myndighetens anslagsposter som är relevanta för materielanskaffningen.

-Utökad anslagskredit och anslagssparande kommer att ge oss en större flexibilitet och kommer leda till minskade berednings- och beslutstider och därmed snabbare leveranser, säger Thomas Engevall.