Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Nyhet

Sverige ansöker om att få bli ett av EU:s krisberedskapslager

Tillsammans med MSB, som leder uppdraget, och Socialstyrelsen har FMV ansökt för Sveriges räkning om att få bygga upp ett av EU:s fyra till sex nya krisberedskapslager, inom EU-programmet ”RescEU”. Från FMV:s sida undertecknades ansökan av Göran Mårtensson, generaldirektör.

RescEU är ett initiativ inom EU som syftar till att bygga upp beredskapslager för att möta medlemsstaternas behov av skyddsutrustning, sjukvårdsmateriel som handskar och visir, medicintekniska produkter som respiratorer/ventilatorer och eventuellt även vaccin och läkemedel. Planen är att Socialstyrelsen sätter regelverk och beslutar vad lagret ska innehålla, FMV kravställer och upphandlar och MSB lagerhåller och distribuerar materielen.

– Ansökningsprocessen till den nya civilskyddsmekanismen inom EU och uppbyggnaden av beredskapslager för skyddsutrustning har skyndats på med anledning av Covid-19, säger Anja Clausin, Affärsdirektör och chef Marknad och Inköp vid FMV.

EU:s mål är att lagren, som alla ska vara fullskaliga, ska ha en geografisk spridning inom EU. Rumänien och Tyskland är redan beslutade och har byggt upp lagerverksamhet. Ytterligare två till fyra länder ska utses. I Sveriges närområde har bland annat Finland och Danmark visat intresse för att inhysa EU-lager.

Krisberedskapslagrens innehåll kommer att vara gemensam EU-egendom vilket innebär att distribution ovillkorligen ska ske dit EU beslutar. Inget land kan hänvisa till nationell kris och vägra distribuera till andra länder. EU finansierar uppdraget till 100 procent.

– EU:s krisberedskapslager ska via MSB kunna mobilisera på tolv timmar, berättar Louise Johansson, avdelningschef FMV M&I Logistiksystem. Utgångspunkt är, om Sverige skulle få detta uppdrag, att vi planerar för specifika upphandlingar för EU:s krisberedskapslager. Vi vill inte blanda de ramavtal som vi har för uppdragen till Försvarsmakten. Detta bedömer vi bli mest effektivt.

Om Sverige får detta EU-uppdrag kommer det att utföras under en period på cirka fyra år och i tät samverkan mellan MSB, Socialstyrelsen och FMV. Utgångspunkten är att myndigheterna i så fall bygger upp EU:s krisberedskapslager i Sverige under en period av sex månader för att därefter vara operativa. Fokus kommer att ligga på kvalitet och effektivitet även under pressade förhållanden och på nära samverkan mellan myndigheterna.