Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Jobb och karriär

Vad gör en ILS-ingenjör?

ILS-ingenjörens roll är att bidra till förutsättningar så att materiel kan användas, underhållas och förvaras över tid samt avvecklas. Enkelt uttryckt ansvarar ILS-ingenjören för att det finns rätt förutsättningar för effektiv drift och underhåll av materiel.

Det kan handla om allt från att utarbeta materielvårdsscheman och instruktionsböcker till att göra driftsäkerhets-, underhålls- och kostnadsanalyser samt att upprätta underhållsplaner. Därför är det viktigt att ha ett långsiktigt systemperspektiv som gäller hela vägen från konceptfas till avveckling.

Det här är ILS

Akronymen ILS står för integrerat logistikstöd, eller Integrated Logistics Support, och är en process som används främst inom försvarssektorn. I korthet går den ut på att underhåll och drift tas i beaktande längs med systemets hela livscykel. Syftet är att skapa system som håller länge och kräver minimalt underhåll och som vid behov är enkla att underhålla, vilket också minskar kostnaderna över hela livscykeln.

Arbetsuppgifter och inriktning

Våra ILS-ingenjörer arbetar ofta tätt ihop med såväl projektledare som andra ingenjörer och ansvarar, som en del i framtagningen av det tekniska systemet, för att ta fram en underhållslösning och ett tillhörande underhållssystem. Här ingår bland annat att genomföra kravarbete, ta fram specifikationer, granska leverantörers arbete och leveranser, genomföra underhållsanalyser och skapa informationsprodukter specifika för Försvarsmakten.

Arbetsuppgifterna kan variera stort och beror ofta på vilken inriktning ILS-ingenjören har. Hos oss på FMV går det att vara en ILS-generalist eller så kan man fördjupa sig i vart och ett av 14 ILS-element. Vilka de är kan du läsa om längst ned på sidan.

Krävs tidigare erfarenhet av ILS för att få en tjänst som ILS-ingenjör?

Det enkla svaret är nej. Det är givetvis en stor fördel om du redan är bekant med ILS-processen, men det finns flera vägar in i rollen hos oss på FMV. Har du exempelvis tidigare erfarenhet av produktsupport, drift eller underhåll inom industrin eller Försvarsmakten, eller jobbar som systemingenjör med ett stort intresse för drift- och underhållsfrågor så är det en utmärkt start. Vårt behov av ILS-ingenjörer är stort och vi erbjuder utbildningar inom området. Ett mentorskaps- och traineeprogram inom ILS är dessutom under utveckling.

 • Ledning av ILS-verksamhet, exempelvis delprojektledning av ILS-verksamhet.
 • Driftsäkerhetsanalyser, exempelvis att göra beräkningar och optimeringar för reservdelsanskaffning samt kravdefiniering och granskningar av analyser.
 • Underhållsanalyser, exempelvis göra analyser för var i underhållsorganisationen en viss åtgärd ska utföras för en viss typ av materiel samt kravdefiniering och granskningar av analyser.
 • Livscykelkostnadsanalyser, exempelvis analysera kostnader för ett visst förslag på underhållslösning samt kravdefiniering och granskningar av analyser.
 • Teknisk information, kan exempelvis handla om att kravställa, handlägga och granska ritningsunderlag och annan teknisk information.
 • Reservmaterielförsörjning, exempelvis initialanskaffning av reservmateriel och andra förnödenheter för drift- och underhåll.
 • Underhålls- och testutrustning, exempelvis specificera en testutrustning för en viss typ av materielsystem inför anskaffningen.
 • Utbildning och utbildningsutrustning, exempelvis analys av utbildningar, kravställning och uppföljning av initialutbildningar genom att bland annat göra en behovsanalys för utbildning av den personal som ska handha det materielsystem som anskaffas.
 • Emballage, hantering, lagring och transport, innebär att exempelvis planera för hur materiel ska lagras. Behöver materielen någon elförsörjning vid lagring, eller finns det batterier som behöver demonteras innan förrådshållning sker? Ska materielen kontrolleras under lagerhållningen?
 • Underhållsanläggningar, exempelvis att utreda, med hjälp av FM, vilka underhållsanläggningar som finns och om det finns behov av ändringar i anläggningarna för att underhålla ett visst materielsystem.
 • Programvaruunderhåll, exempelvis att planera för hur programvara i en viss dator i ett system ska uppdateras för att kunna ta fram stöd i underhållslösning.
 • Hantering av föråldrad materiel, handlar om att planera för hantering av exempelvis obsolet materiel. När komponenter inte kommer att tillverkas mer behöver det finnas en plan som anger till exempel att komponenten ska köpas in och lagerhållas.
 • Drift- och materieluppföljning, exempelvis att drifttid för ett system registreras i ett IT-system så att erfarenheter av utrustningen kan användas i framtida anskaffningar av liknande system.
 • Avveckling, innebär att redan i designfasen ta hänsyn och planera för hur avveckling ska gå till och vem som ska ansvara för avvecklingen (Försvarsmakten, FMV eller industrin).