Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Miljöarbete

Högt säkerhetstänkande bra för miljö och hälsa

Planering och kunskapsöverföring bidrar starkt till att FMV:s provplats i Linköping ger få störningar på omgivningen.

Lisbeth Almén blickar ut över flygfältet vid Malmen i Linköping. Ett JAS 39 Gripen förbereds för start inför ett provflygningspass. Lisbeth samordnar frågor inom miljö, hälsa och säkerhet vid FMV:s provplats i Linköping.

Lisbeth Almén

Lisbeth Almén är Miljösamordnare vid FMV:s provplats i Linköping. Hon är med och planerar all verksamhet utifrån miljötillståndet så att det bland annat blir så lite störningar som möjligt på omgivningen.

Runt flygfältet finns flera verksamheter, Helikopterflottiljen, Flygskolan, Specialflygenheten samt provplatsen. Helikopterflottiljen ansvarar för miljötillståndet, där FMV:s verksamhet inryms. Miljötillståndet reglerar det som rör miljöfarlig verksamhet, till exempel vilka tider och flygvägar som får användas, hur stor del av flygtiden som får vara mörkerflygning och hur många flygrörelser som totalt får göras. Här har man tagit hänsyn till bostäder och olika verksamheter runt omkring fältet.

-Vi följer noggrant upp antalet genomförda flygrörelser och ser till att vi håller oss inom tillåtna antal. Det kommer att bli några fler rörelser nu när målflyget förläggs hit till Malmen. Vi planerar all verksamhet utifrån miljötillståndet och anpassar oss så att det ska bli så lite störningar som möjligt på omgivningen, säger Lisbeth.

Gripenflygplanet har taxat ut till startbanan och väntar på klartecken från flygledarna. Flygplan som startar och landar kopplar många till buller, och visst låter det när Gripenplanet lyfter från banan men det ryms inom miljötillståndets bullerkurvor för ut- och inflygning vid flygfältet.

JAS lyfter

Miljötillståndet som FMV har reglerar det som rör miljöfarlig verksamhet, till exempel vilka tider och flygvägar som får användas vid provplatsen.

-Vi får väldigt få klagomål, faktum är att vi de sista fem åren inte fått ett enda som rör FMV:s verksamhet här i Linköping. Våra provledare gör riskbedömningar när de planerar ett prov och vi använder godkända områden över land och vatten, bland annat det stora provområdet vid vår provplats i Vidsel för flygproven.

Inom miljöarbetet på provplatsen är det inte bara flygrörelser som ska följas upp. Lisbeth tar oss med in i hangarer och verkstäder och visar oss kemikalieskåpen.

- Vi hanterar en del kemikalier, men oftast i mycket små mängder. Våra lokaler är anpassade till verksamheten med bra ventilation och vi har tydliga instruktioner för hanteringen och den utrustning som behövs för skydd.

Regelverket runt kemikalier är rigoröst från olika myndigheter. Här finns regler för hur ämnen får användas och hur de ska förvaras. Det kontrolleras regelbundet av bland annat Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

 -Vi gör även egenkontroller. Vi har checklistor som gör det enkelt att följa och göra rätt. Det spill som uppstår hanterar vi enligt rutiner för farligt avfall och skickar till destruktion.

Det krävs ett högt säkerhetstänkande när man bedriver verksamhet som hanterar brandfarliga och explosiva ämnen. Från ordning och reda i kemikalieskåpen till kontroller av nödutgångar, och genomförda utrymnings- och brandövningar till hjärtstartare runt om i lokalerna.

-Det är ett ständigt pågående arbete att hålla säkerhetstänkandet högt. Det är viktigt både när det gäller omtanken om medarbetarnas säkerhet och när det gäller verksamhetens framtid. Har vi inte koll så kan våra tillstånd förverkas, säger Lisbeth.