Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Övrig verksamhet

Myndighetssamarbete inom cybersäkerhet

FMV deltar i ett fördjupat samarbete mellan sju myndigheter som syftar till uppbyggnaden av ett cybersäkerhetscenter. Arbetet befinner sig i början av en process för att ytterligare fördjupa och konkretisera samarbetet.

Regeringen gav den 26 september 2019 Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020.

Den 16 december 2019 redovisade myndigheterna sitt svar på hur en fördjupad samverkan mellan de ingående myndigheterna kan konkretiseras med hänsyn till de olika uppdragen, mandaten och förmågorna.

Inom ramen för det fördjupade samarbetet har myndigheterna under 2020 fortsatt att förbereda bildandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter. De ingående myndigheterna har stegvis utökats med Polismyndigheten, Försvarets materielverk (FMV) och Post- och Telestyrelsen (PTS).

Fördjupat samarbete och cybersäkerhetscenter

Vi har sedan tidigare en etablerad och god samverkan inom cybersäkerhetsområdet mellan de ingående myndigheterna, och den bygger vi nu vidare på.

Syftet med det fördjupade samarbetet och ett center är att ytterligare samordna och förstärka myndigheternas förmågor. Genom samordnat agerande, informationsdelning och kunskapsöverföring ska vi stärka den nationella förmågan.

Vi befinner oss i början av en process i att ytterligare fördjupa och konkretisera vårt samarbete, och uppbyggnaden av ett cybersäkerhetscenter kommer att ske stegvis och där det är viktiga att alla ingående myndigheter på bästa sätt kan bidra med sina styrkor och kompetenser.

Kunskap för skydd mot cyberhot

I juni 2020 publicerar myndigheterna en gemensam bild av hot och sårbarheter inom cybersäkerhetsområdet, och rekommenderade säkerhetsåtgärder (två rapporter). Bakom rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2020 – hot, metoder, brister och beroenden står fem av myndigheterna som avsändare (inte PTS och FMV) och bakom Cybersäkerhet i Sverige 2020 – rekommenderade säkerhetsåtgärder står samtliga sju myndigheter.

  • Rapporterna är en del i ett långsiktigt arbete med att stärka samhällets motståndskraft mot cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.
  • Det är de första gemensamma rapporterna som tagits fram inom ramen för ett fördjupat myndighetssamarbete som syftar till att förbereda bildandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter (enligt ett förlag som lämnades till regeringen i december 2019).
  • Rapporten om hot, metoder, brister och beroende är en gemensam bild över cyberhotet mot Sverige 2020 beskrivet på ett enkelt och tillgängligt sätt.

Rapporten med rekommendationerna är en vägledning om vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att öka cybersäkerheten och utveckla en säkrare it-miljö.  

Publicerad: 2020-06-03