Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Övrig verksamhet

Myndighetssamarbete inom cybersäkerhet

FMV deltar i ett fördjupat samarbete mellan sju myndigheter som syftar till uppbyggnaden av ett cybersäkerhetscenter för Sverige. Centret inrättades i december 2020 och befinner sig nu i ett uppbyggnadsskede.

Vägen mot ett cybersäkerhetscenter

FMV är en av sju myndigheter som deltar i ett fördjupat samarbete som ledde fram till att regeringen i december 2020 officiellt inrättade ett nationellt cybersäkerhetscenter. 

Regeringen gav den 26 september 2019 Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020.

Den 16 december 2019 redovisade myndigheterna sitt svar på hur en fördjupad samverkan mellan de ingående myndigheterna kan konkretiseras med hänsyn till de olika uppdragen, mandaten och förmågorna. De ingående myndigheterna har stegvis utökats med Polismyndigheten, Försvarets materielverk (FMV) och Post- och Telestyrelsen (PTS).

Inom ramen för det fördjupade samarbetet har myndigheterna under 2020 fortsatt arbetet så att i regeringen i december 2020 officiellt inrättade cybersäkerhetscentret. 

Uppbyggnaden av centrets verksamhet kommer att ske stegvis. Arbete med en samlokalisering pågår och 2023 uppskattas att ett hundratal personer arbetar i centret. År 2023 avser regeringen att ta ställning till hur centrets verksamhet fortsatt bör inriktas och bedrivas.

Fördjupat samarbete

Vi har sedan tidigare en etablerad och god samverkan inom cybersäkerhetsområdet mellan de ingående myndigheterna, och den bygger vi nu vidare på.

Syftet med det fördjupade samarbetet och ett center är att ytterligare samordna och förstärka myndigheternas förmågor. Genom samordnat agerande, informationsdelning och kunskapsöverföring ska vi stärka den nationella förmågan.

Kunskap för skydd mot cyberhot

I juni 2020 publicerar myndigheterna en gemensam bild av hot och sårbarheter inom cybersäkerhetsområdet, och rekommenderade säkerhetsåtgärder (två rapporter). Bakom rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2020 – hot, metoder, brister och beroenden står fem av myndigheterna som avsändare (inte PTS och FMV) och bakom Cybersäkerhet i Sverige 2020 – rekommenderade säkerhetsåtgärder står samtliga sju myndigheter.

  • Rapporterna är en del i ett långsiktigt arbete med att stärka samhällets motståndskraft mot cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.
  • Det är de första gemensamma rapporterna som tagits fram inom ramen för ett fördjupat myndighetssamarbete som syftar till att förbereda bildandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter (enligt ett förlag som lämnades till regeringen i december 2019).
  • Rapporten om hot, metoder, brister och beroende är en gemensam bild över cyberhotet mot Sverige 2020 beskrivet på ett enkelt och tillgängligt sätt.

Rapporten med rekommendationerna är en vägledning om vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att öka cybersäkerheten och utveckla en säkrare it-miljö.  

Publicerad: 2020-06-03

Vad är du intresserad av?