Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Övrig verksamhet

Patent

FMV ansvarar för alla försvarsmyndigheters patent. Det gäller frågor om patent, mönster, varumärken och upphovsrätt, förvärv av uppfinningar, licensiering och intrångsfrågor. Vi stödjer också övriga statliga myndigheter inom dessa områden.

FMV ansvarar för alla försvarsmyndigheters patent. Det gäller frågor om patent, mönster, varumärken och upphovsrätt, förvärv av uppfinningar, licensiering och intrångsfrågor. Vi stödjer också övriga statliga myndigheter inom dessa områden.

FMV:s patentenhet är gemensam patentavdelning för alla myndigheter under Försvarsdepartementet. Övriga statliga verk och bolag är möjliga kunder. Patentenheten arbetar i huvudsak inom tre områden:

 • immaterialrätt
 • arbetsgivar- och arbetstagarfrågor, AG/AT-frågor, inom immaterialrätt
 • försvarssekretessfrågor

Patentenheten utreder uppfinningar och patent samt utarbetar och fullföljer patentansökningar i Sverige och utomlands. Patentenheten bevakar andras patentansökningar på viktiga områden och informerar om nya patent inom försvarsområdet.

Vid behov lämnar patentenheten in invändningar mot andras patent som försvaret uppfattar som störande och där nyhetshinder kan påträffas.

Patentenheten utreder påstådda intrång i andras patent vid försvarets upphandling eller användning av teknik. Mönster- och varumärkesansökningar hanteras på likartat sätt, om än i mindre omfattning.

Patentenheten tar emot anställdas uppfinningsanmälningar.

Upphovsrättsfrågor för bilder, böcker, musik, datorprogram med mera, hanteras också vid patentenheten. Det gäller både vilka rättigheter försvaret har och olika intrångsfrågor,

När det gäller AG/AT-frågor om anställdas uppfinningar gäller Lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar, LAU. För övriga immaterialrättigheter saknas en motsvarande lag, men frågan hanteras i enlighet med praxis inom respektive område.

Patentenheten är vidare enligt Lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar, FUL, sammanhållande för att ge försvarets uppfattning i frågan om hemlighållande av försvarsuppfinningar. Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar är då beslutande. Dessa ärenden omprövas en gång om året.

För vissa frågor är patentenheten direkt beslutande. Det gäller bland annat försvarsuppfinningar som kommer från länder med vilka Sverige har överenskommelser om att sekretessbelägga patentansökningar som är hemliga i ursprungslandet. På senare tid har även en överenskommelse med likartat innehåll gjorts med flera länder.

Enligt lagen om försvarsuppfinningar finns möjligheten att vända sig direkt till FMV för att få försvarssekretessfrågan prövad, även om en uppfinning inte patentsökts.

Om en uppfinning eller patentansökan sekretessbelagts enligt Lag 1971:1078 om försvarsuppfinningar kan den efter tillstånd från regeringen patentsökas i de länder med vilka Sverige har bilaterala avtal om ömsesidigt skydd av patentsökta uppfinningar. Dessa länder är:

 • USA
 • Storbritannien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Italien
 • Spanien

Gällande ramavtal för försvarsindustrin, LOI, SÖ 2001-13 och dess tillämpningsbestämmelser, SÖ 2017:45 samt avtalen med respektive land hittar du i nerladdningslistan.

FMV har ett avtal som bland annat ger rätt att kopiera och ladda ner upphovsrättsskyddat material för intern information.

FMV Patent har, som företrädare för samtliga försvarsmyndigheter samt Fortifikationsverket, FORTV, slutit en för samtliga myndigheter gemensam avtalslicens med upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access.

Avtalet ger rätt att kopiera, ladda ner och i övrigt framställa exemplar av upphovsrättsskyddat material för intern information och internutbildning i den utsträckning som anges av licensvillkoren. Den stora förändringen jämfört med tidigare avtal är att den nya licensen, utöver fotokopiering, även omfattar digital hantering. Detta har länge varit ett önskemål och behov.

 • Ärenden enligt försvarsuppfinningslagen, FUL
 • Avtal enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar, LAU-avtal, och övriga avtal
 • Patentsökning
 • Invändning mot patent
 • Ärenden avseende patentintrång
 • Mönsterärenden
 • Varumärkesärenden
 • Upphovsrättsärenden
 • Omvärldsbevakning

E-post: patent@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05