Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Projekt

FMV får uppdrag att hitta PFAS-fri släckvätska

Flygvapnet har fattat beslut om att gå över till en släckvätska som inte innehåller högfluorerande ämnen, PFAS. Den nya släckvätskan är beslutad att främst nyttjas i Räddningsbil typ två, som nu är under anskaffning och beräknas levereras med start 2022.

– Vad gäller det beslut som Flygvapnet fattat, så håller uppdraget för närvarande på att formuleras och formaliseras mellan FMV och Försvarsmakten, säger enhetschef Henrik Troedsson, FMV.

PFAS används i dag i ett stort antal produkter runt om i världen, till exempel vissa smörjmedel, elektronisk utrustning och textila material med krav på oljeavvisande förmåga. Det finns också i släckvätska vid civila och militära flygplatser, inom kommunal räddningstjänst och i fasta släckanläggningar i industrin. PFAS bryts i princip inte ned i naturen och kan påverka människors och djurs hälsa negativt. Inom EU pågår ett omfattande arbete med regelutveckling för att på sikt begränsa användningen inom unionen av kemiska produkter och varor där PFAS ingår. Det är därför av flera skäl angeläget att söka tekniska lösningar för att begränsa och minimera hanteringen av dessa ämnen.

Undersöker förutsättningar

FMV har under en längre tid undersökt förutsättningarna att byta till PFAS-fri släckvätska, kopplat till Försvarsmaktens krav på släckeffekt. Ett exempel på det är det gemensamma forskningsprojektet Testbed PFAS, där FMV tillsammans med Försvarsmakten, Fortifikationsverket och forskningsinstitutet RISE bland annat testar och utvärderar alternativa släckmedel och släckmetoder för en framtida PFAS-fri brandsläckning. FMV har också en omfattande samverkan med andra länders försvarsmyndigheter för att följa utvecklingen på området, då problembilden är snarlik världen över.

– Utmaningen är att hitta en ersättningsprodukt som både är PFAS-fri och som klarar Försvarsmaktens krav på verksamheten, säger systemingenjör Dennis Norin, FMV.

– Det är komplexa frågor som vi behöver titta närmare på inför uppstarten av det här arbetet. Det är viktigt att ha med sig att även en PFAS-fri släckvätska är att betrakta som en kemisk produkt. Det ställer givetvis krav på att innan användning förstå vilka risker för människors hälsa och miljön som kan uppkomma, säger miljösamordnare Tina Branting, FMV.

Testbed PFAS

Publicerad: 2021-06-01