Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

För leverantörer och kunder

Frekvensförvaltning

Frekvensplaneringens främsta uppgift är att säkerställa att system och materiel som FMV anskaffar och utvecklar till Försvarsmakten ska fungera som planerat. De ska inte skapa eller drabbas av otillräckligt utrymme i etern med nedsatt prestanda som följd.

God frekvensplanering

Frekvensplaneringens främsta uppgift är att säkerställa att system och materiel som FMV anskaffar och utvecklar till Försvarsmakten ska fungera som planerat. De ska inte skapa eller drabbas av otillräckligt utrymme i etern med nedsatt prestanda som följd.

FMV:s arbete med frekvensplanering syftar till att säkerställa att spektrum kommer att vara tillgänglig för operativ och taktisk användning för materielsystem som är i bruk eller som är tänkt att utvecklas.

En god frekvensplanering är nödvändig för att säkerställa interoperabilitet, det vill säga att förband kan samverka med varandra, både vid nationella och internationella insatser. Men också att utvecklingen av materiel kan ske så ekonomiskt som möjligt samt att förhindra störningar mot militär och icke-militär frekvensanvändning.

Försvarsmaktens frekvenskontor (Spectrum Management Office) kontaktar du på e-post: smo@mil.se

Det tillgängliga frekvensutrymmet är en betydelsefull faktor som utan undantag ska vägas in i ett så tidigt skede som möjligt vid anskaffning av materielsystem som innehåller radioutrustning.

Försvarsmaktens tillgång till frekvensutrymme är starkt beroende av Post- och Telestyrelsens beslut. Området är ständigt utsatt för förändringar, bland annat med hänsyn till civila behov, den tekniska utvecklingen och internationella överenskommelser.

Tendensen är att detta förhållande kommer att intensifieras. Därför är det viktigt att radiomateriel som anskaffas har en så flexibel utformning som möjligt för att kunna anpassas till förändringar av radiomiljön och andra villkor för frekvensutnyttjande och samexistens utan att radioanläggningens förmåga försämras.

Materielanmälan för frekvensplanering

En preliminär materielanmälan ska lämnas så tidigt som möjligt i anskaffningsprocessen för att säkerställa att frekvensutrymme kan upplåtas för systemet. Slutlig materielanmälan ska lämnas före beslut om anskaffning.

Olika blanketter finns för allmänna uppgifter, sändare, mottagare respektive antenn.

Materiel som ska användas utomlands bör genomgå Frequency Supportability Process (Frekvensunderstöd). Blankett för detta är "Materielanmälan FS1-System".

Blanketter materielanmälan

Materielanmälan FS1-System 2011 REF 3 1

Materielanmälan FS1-System 2011 REF 3 2

Materielanmälan FS2-Tx 2011 REF 3 3

Materielanmälan FS2-Tx 2011 REF 3 4

Materielanmälan FS3-Rx 2011 REF 3 5

Materielanmälan FS3-Rx 2011 REF 3 6

Materielanmälan FS4-Ant 2011 REF 3 7

Materielanmälan FS4-Ant 2011 REF 3 8

Frekvensanmälan

Frekvensanmälan utgör en grund för tilldelning av frekvens och tillstånd för användning inom FMV och Försvarsmakten. Frekvensanvändningen registreras i Försvarsmaktens frekvens- och materielregister (FMR).

Blankett frekvensanmälan

Störningsrapport

Om enhet eller funktion anser sig ha blivit utsatt för någon form av oavsiktlig störning, till exempel civil eller militär sändning på den egna tilldelade kanalen, så ska detta rapporteras till Försvarsmaktens frekvenskontor på med hjälp av mallen för störningsrapport. Fyll i blanketten och skicka dem med e-post till smo@mil.se

Blankett störningsrapport

Externa länkar

Electronic Communication Committee

European Defence Agency

Radio Spectrum Policy Group

European Telecommunications Administrations

Post och Telestyrelsen, PTS

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Europeisk och nationell svensk övergripande frekvensplan (pdf)

Handbok H FM Frekvens M7746-784002 finns att beställa.

Försvarets bok- och blankettförråd

Telefon: 0589 100 62

E-post: fmlog-forsl-fmcl-fbf@mil.se

Publicerad: 2020-03-05