Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Budgetunderlag

FMV har lämnat sitt budgetunderlag för 2024-2026 till regeringen

Med styrelsens beslut vid sammanträdet 28 februari har FMV den 29 februari lämnat myndighetens förslag till finansiering för åren 2025-2027. Budgetunderlaget utgör ett steg i planeringen för 2025, som är ytterligare ett viktigt år för att stärka försvarsförmågan.

Som grund för budgetunderlaget utgår FMV från regeringens totalförsvarsproposition för perioden 2021–2025, samt myndighetens roll och uppgift enligt instruktion. FMV lämnar förslag till finansiering utifrån beslutad ekonomisk ram, Försvarsmaktens investeringsplan för 2025 samt utifrån regeringens planeringsram från den 1 juni 2023.

FMV:s förslag till finansiering för kommande budgetperiod innefattar en väsentligt utökad finansiering för verksamhet under kommande år, både vad gäller anslag, krediter och beställningsbemyndigande.

Materielförsörjningen till Försvarsmakten är en grundläggande och väsentlig komponent för att nå en ökad operativ förmåga och här spelar FMV en central roll. FMV planerar för en materiell tillväxt i enlighet med förslagen i Försvarsmaktens budgetunderlag för 2025–2027. Konkret innebär det behov av snabbare och ökad materiell tillväxt, utvecklad beredskap, väl fungerande försörjningstrygghet, en mer tillväxtbaserad styrning samt ökad intensitet i det internationella samarbetet. FMV ska fortsatt ge stöd till Ukraina och har förberett verksamheten för deltagande i Nato.

För att vi ska lyckas med den materiella förmågetillväxten framhåller FMV bland annat behovet av tydliga planeringsförutsättningar och långsiktiga planeringsramar, gynnsamma finansiella villkor och flexibilitet, samt ett mer utvecklat samarbete med Försvarsmakten. FMV lyfter också att det behövs ytterligare personalökningar, parallellt med en fortsatt utveckling av myndighetens interna processer och arbetssätt.