Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Budgetunderlag

FMV har lämnat sitt kompletterande budgetunderlag för 2023 till regeringen

FMV:s komplettering av budgetunderlaget för 2023 utgår från regeringens uppdrag till myndigheten den 19 maj, där såväl den gällande försvarspolitiska inriktningen som den inriktning och de tillskott av framtida anslagsmedel från och med 2023 som framgår av propositionen om extra ändringsbudget för det militära försvaret 2022 utgör grund.

Beslut om budgetunderlag 2023-2025 fattades av FMV:s styrelse vid sammanträde den 8 juni 2022.

FMV har lämnat budgetunderlag för 2023-2025 till regeringen

Budgetunderlaget omfattar förslag till finansiering av myndighetens anslag inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, avgiftsinkomster och investeringar samt behov av beställningsbemyndigande, låneram och krediter.

Beslut om budgetunderlag 2023-2025 fattades av FMV:s styrelse vid sammanträde den 25 februari 2022. Den övergripande målsättningen för FMV är att fortsätta arbetet att uppfylla den beslutade inriktningen för totalförsvaret 2021-2025 samt bidra till att förstärka och öka det svenska försvarets operativa förmåga.