Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Att beställa något som inte finns

För Magnus Lind, som leder utvecklingen av Sveriges nya ubåtsjakttorped vid FMV, är det viktigt att hitta balansen mellan kraven, riskerna och de ramar som finns för projektet. Och så gäller det att skapa samsyn mellan intressenterna, det är grunden för att hålla tid, kostnad och nivån på leveransen.

Det började med ett vitt papper och kommer att avslutas med leverans av Sveriges nya ubåtsjakttorped. FMV:s projektledare Magnus Lind berättar om viktiga pusselbitar i hur man tar ett utvecklingsprojekt från start till mål i videoklippet. 

Vad är det som gör ett projekt kommer i mål på utsatt tid, inom budget och till rätt kvalitet?

Vi har träffat Magnus Lind som är projektledare för ”ny lätt torped”, NLT, ett projekt som pågått sedan 2013 och nu är inne i slutfasen i utvecklingsarbetet och på väg in i fasen produktion och sedan integration.

– Ett utvecklingsprojekt handlar om att kunna bryta ned en kravställd förmåga, som är beskriven funktionellt, till tekniska krav som sedan förankras med industrin så att det kan leda fram till ett avtal med industrin om att bygga en faktisk produkt.

Det låter som en linjär process som är lätt att följa och genomföra, men hur är det i verkligheten?

– Många gånger måste man hantera en målsättning som inte alltid är helt tydlig. Då gäller det att ta bort otydligheterna som gör att vi får förväntningar som inte stämmer med verkligheten.

Hantering av förväntningar

Att utveckla betyder att ta fram nytt, där ligger utmaningen, att köpa något som inte finns. Det gäller att hantera förväntningar och risker och eventuella tillkommande önskemål under hela resans gång. Just krav på kompletterande funktioner är inte ovanligt i utvecklingsprojekt. När man ändå är i utvecklingsfas kan man tycka att det bara är att lägga till nya komponenter eller funktioner och få en bättre produkt.

– Här gäller det att ha linjen klar för sig och ställa frågan: hur ska Försvarsmakten nyttja systemet, vilken uppgift har systemet i det större perspektivet i försvaret av Sverige?

För Magnus Lind är en så kallad ”no blame culture” viktigt. Det vill säga att man utan uppmaning vågar lyfta saker som är mindre bra. På det sättet lyfter man saker tidigt och får samma syn på problemet och kan hjälpas åt att lösa det.

För Magnus Lind är en så kallad ”no blame culture” viktigt. Det vill säga att man utan uppmaning vågar lyfta saker som är mindre bra. På det sättet lyfter man saker tidigt och får samma syn på problemet och kan hjälpas åt att lösa det.

Projekt NLT har skapat en kravdatabas som kopplar Försvarsmaktens målsättning med FMV:s krav och industrins kravnedbrytning för att kunna se att detta matchar med ramarna.

– Genom att återvända till kravställningen hur materielen ska nyttjas kan man enklare föra en dialog med industrin och exempelvis påvisa att förändringar skapar leveranssvårigheter enligt målsättningen.  

Balans mellan krav, risker och resurser

Magnus menar att man som projektledare hela tiden behöver riskhantera, för risker finns alltid, speciellt i utvecklingsprojekt. Men att alltid välja riskminimering fungerar inte då det kan leda till för låg utvecklingsnivå och att projektet inte når upp till den förmåga Försvarsmakten efterfrågar.

– Det är en kontinuerlig balansgång mellan kraven, riskerna och de ramar du har för projektet. Det gäller att skapa samsyn mellan Försvarsmakten, FMV och industrin så att man är överens, det är grunden för att hålla tid, kostnad och nivå på leveransen.

Torpeden lämnar Visbykorvetten i samband med ett test där man studerade hur torpeden lämnar fartyget och tar sig ner i vattnet och hur kommunikationen med torpeden och styrningen mot mål fungerar.

Torpeden lämnar Visbykorvetten i samband med ett test där man studerade hur torpeden lämnar fartyget och tar sig ner i vattnet och hur kommunikationen med torpeden och styrningen mot mål fungerar.

Organiseringen av projektet är en viktig pusselbit, att se till att få resurser som matchar uppdraget. Det finns många professionella människor på FMV, men resurserna är inte oändliga.  

Laget före jaget

Projektledning kan man läsa sig till på ett teoretiskt plan. Det praktiska måste man lära på annat sätt. Utifrån sina erfarenheter inom idrotten och sin tid inom Försvarsmakten har Magnus format sin filosofi.

– Det handlar om att fördela uppgifterna i projektet utifrån vilka vi är, och lära känna varandra så att laget fungerar plus att ta fram en arbetsmetodik som alla förstår och kan relatera till.

Magnus pratar mycket om att skapa en positiv känsla i gruppen och en projektorganisation med tydliga roller.

– Det underlättar om det uppstår utmaningar under resans gång och skapar en trygghet. Genom delegerat ansvar så blir arbetet effektivt och får mina medarbetare att växa. Att vi inom projektet har överlappande kompetenser gör att vi kan täcka upp för varandra utan att projektet tappar fart.

No blame culture

Den positiva känslan, hur får man till den? För Magnus handlar det mycket om kommunikation mellan intressenterna i projektet. Att klargöra till vem och hur man kommunicerar är första steget för att få samsyn. Här är transparens viktigt.

Den tekniska plattformen som FMV tar fram är mer än bara hårdvara. Det är också logistiken runt om, mjukvara, kunskaper och förmåga att hantera systemet.

Den tekniska plattformen som FMV tar fram är mer än bara hårdvara. Det är också logistiken runt om, mjukvara, kunskaper och förmåga att hantera systemet.

– Man kan säga och skriva det hur många gånger som helst, men för att transparens ska uppstå måste man visa det i praktiken. Om jag exempelvis gör en miss, då är det viktigt att jag tar upp det, det är ett steg på vägen att skapa en ”no blame culture”, det vill säga att man utan uppmaning vågar lyfta saker som är mindre bra. Det gäller alla parter i ett projekt.

– På det sättet lyfter man saker tidigt och får samma syn på problemet och kan hjälpas åt att lösa det. Min del i detta är en konstant loop där jag driver på och försöker lösa upp hinder och återigen uppmanar till att vara öppna med om det finns problem. Upp med dem på bordet så kan vi hjälpas åt att lösa dem.

Läs mer om projekt torped 47 

Nyhet om separationsprovet torped 47 

Publicerad: 2020-12-04