Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV:s yttrande om Försvarsmaktens reviderade underlag inför kommande försvarsbeslut

Försvarsmakten överlämnar idag ett reviderat underlag inför kommande försvarsbeslut. Revideringen är gjord utifrån det underlag som lämnades förra hösten på regeringens uppdrag.

FMV har i sin tur lämnat ett yttrande över Försvarsmaktens underlag. FMV bedömer att det krävs ett fortsatt arbete där underlaget utvecklas för att vi ska kunna bedöma underlaget som genomförbart.

I regeringens uppdrag till Försvarsmakten anges att myndigheten särskilt ska beakta utvecklingen av krigsorganisationen mot bakgrund av omvärldsläget och medlemskapet i Nato. Utöver detta ska förslag som innebär en utökad eller förändrad ambition, i förhållande till nuvarande försvarspolitiska inriktning, framgå av redovisningen.

Påverkan på FMV:s verksamhet

FMV:s verksamhet består i huvudsak av att upphandla, utveckla och leverera materiel och tjänster till det svenska försvaret. I Försvarsmaktens reviderade underlag har ett medlemskap i Nato fått en tydlig påverkan genom en högre grad av modernisering och digitalisering, en bättre interoperabilitet, förmåga att verka inom ramen för Natos ledningsstruktur, en högre uthållighet och en bättre tillgänglighet.

Vilken påverkan detta får för FMV:s verksamhet kommer att klarna genom ordinarie processer, som exempelvis budgetunderlag och arbetet med Försvarsmaktens investeringsplan.

För att möjliggöra tidiga och prioriterade anskaffningar krävs tidiga och successiva beslut av såväl uppdragsgivaren som Försvarsmakten. För att möjliggöra utfall från och med 2025 behöver FMV beredas möjlighet att lägga leverantörsbeställningar under 2024. Tidiga beslut möjliggör också uppbyggnad av kapacitet inom industrin för att möta den ökade efterfrågan.

Systemarbete inom ledningsområdet

Satsning på nya förmågor, främst inom luftförsvarsområdet, IAMD, men även C-UAS kommer ställa särskilda krav på systemarbete för att möjliggöra en effektiv och ändamålsriktig anskaffning av systemkomponenter och integration på bredden i Försvarsmakten. Detta är särskilt utmanande då det berör samtliga försvarsgrenar och därmed en stor variation av plattformar.

Personell tillväxt och Nato-medlemskap

För att FMV ska klara av den ökade materielanskaffningen behöver myndigheten fortsätta att växa enligt beslutad tillväxtplan. Samtidigt råder stor konkurrens på arbetsmarknaden, i synnerhet inom försvarsområdet. Det innebär att FMV har ett växande behov av att attrahera, rekrytera, utbilda och behålla personal, samtidigt som det sker en fortsatt kontinuerlig effektivisering av verksamheten.

FMV har också getts möjlighet att yttra sig om eventuella konsekvenser av ett Natomedlemskap. Här ser FMV ett behov av nya eller förändrade uppgifter, exempelvis inom standardisering, design och systems engineering, samt exportkontroll med Goverment Quality Assurance.

Tjänstebeställningar

FMV konstaterar ett ökat fokus i Försvarsmaktens underlag mot åtgärder som bidrar till förmåga idag och den nära framtiden. Härvid uppstår ökade krav på vidmakthållande av befintlig materiel, dels beroende på högre driftsuttag och dels behovet av ökad tillgänglighet.

En förutsättning för att FMV ska kunna stödja Försvarsmakten inom vidmakthållande på ett effektivt och ändamålsenligt sätt är en god planeringshorisont med tidiga och tydliga beställningar till FMV. På detta sätt ges FMV förutsättningar till resursallokering och ett kostnadseffektivt nyttjande av egna resurser.

Här kan du läsa hela yttrandet FMV:s yttrande

Publicerad: 2023-11-07