Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV:s yttrande om Försvarsmaktens underlag för framtida politiska ställningstaganden

Försvarsmakten överlämnar idag ett underlag med överbefälhavarens råd till regeringen kopplat till målsättningen att öka försvarsanslagen till två procent av BNP. FMV har i sin tur lämnat ett yttrande över underlaget. FMV konstaterar att underlaget innefattar en betydande ökning avseende anskaffning av materiel och bedömer att underlaget med den materiella förmågetillväxten är genomförbart.

Bakgrunden till Försvarsmaktens underlag och FMV:s yttrande i frågan är att regeringen den 19 maj 2022 gav Försvarsmakten i uppdrag att planera för att anslagen till det militära försvaret når två procent av BNP senast 2028. Uppdraget skulle genomföras bland annat i samverkan med FMV och redovisas senast den 1 november.

Påverkan på FMV:s verksamhet

FMV:s verksamhet består i huvudsak av att upphandla, utveckla och leverera materiel och tjänster till det svenska försvaret. Enligt Försvarsmaktens bedömning kommer anslaget för anskaffning av materiel mer än fördubblas fram till 2026, från dagens cirka 20 miljarder kronor per år till cirka 43 miljarder. För att klara en sådan ökning måste tempot i upphandlingar och leveranser höjas. FMV framhåller ett antal förutsättningar och åtgärder som är nödvändiga för att klara en sådan ökning. Det handlar såväl om styrning av försvarsmyndigheter som om processer och arbetssätt, både inom FMV och gentemot Försvarsmakten.

Ökade mandat och effektivare processer

Inom styrningen efterfrågas bland annat större långsiktighet i anslagstilldelningen genom tioåriga ekonomiska planeringsramar, kompensation för prisutveckling, en ökad möjlighet till anslagssparande och nyttjande av anslagskredit inom materielanskaffningen, samt fler delegerade beslutsmandat till försvarsmyndigheterna.

De processer och arbetssätt som nämns handlar exempelvis om att ställa färre nationella särkrav vid anskaffningen av materiel, ökad internationell samverkan vid beställningar, att göra en översyn av arbetsmetoder inom vidmakthållandet av materiel samt att beloppsgränsen för bemyndigande höjs från 200 miljoner kronor till 1 miljard kronor.

Därtill efterfrågar FMV successiva beslut, så som beställningar från Försvarsmakten tidigt 2023 och förberedande arbete tidigt i materielanskaffningsprocessen.

Personell tillväxt och Nato-medlemskap

För att FMV ska klara av att den ökade materielanskaffningen behöver myndigheten växa med cirka 700 personer från dagens drygt 2 000 till 2 700 anställda. Samtidigt råder stor konkurrens på arbetsmarknaden, i synnerhet inom försvarsområdet. Det innebär att FMV har ett växande behov av att attrahera, rekrytera, utbilda och behålla personal, samtidigt som det sker en fortsatt kontinuerlig effektivisering av verksamheten.

FMV har också getts möjlighet att yttra sig om eventuella konsekvenser av ett Nato-medlemskap. Här ser FMV ett behov av nya eller förändrade uppgifter, exempelvis inom standardisering, design och systems engineering, samt exportkontroll med Goverment Quality Assurance.

 

Här kan du läsa hela yttrandet (öppnas i ny flik): FMV:s yttrande

Publicerad: 2022-11-01