Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Försvarets telenät – säkerställer möjlighet att leda militära förband

I Sverige finns ett separat telenät som skapats för att tillgodose Försvarsmaktens behov. Försvarets telenät, FTN, är uppbyggt som ett komplement till de publika, allmänt tillgängliga och kommersiella, telenäten.

Hela vårt moderna samhälle är beroende av att telekommunikationerna fungerar bra. Information måste snabbt, säkert och oförvanskad kunna nå fram till rätt mottagare. Detta gäller i särskilt hög grad försvarets olika delar. Såväl i fred, kris och krig kan störningar i teletrafiken få ödesdigra konsekvenser.

Mats Brindevi
FMV verksamhetsområde Ledningssystem

Tangentbord

FTN har tillkommit av flera skäl. Det viktigaste är att de militära kraven i vissa avseenden är så höga att de publika telenäten inte uppfyller dem. Ett annat viktigt skäl är att de publika telenäten finns främst i tätbefolkade områden, där den kommersiella efterfrågan är störst. Försvarsmakten, å andra sidan, måste kunna verka i hela landet.

– En drivande faktor i utvecklingen av FTN har varit att Sveriges publika telenät inte ensamt bedöms kunna tillmötesgå de militära krav som finns, främst avseende tillgänglighet, säger Mats.

FTN är ett modernt, landsomfattande telenät som används för att överföra tal, text, bild och data. Det är utformat utgående ifrån de speciella krav som försvaret ställer på ett skadetåligt nät för telekommunikationer.

– Det säkerställer bland annat möjligheten att leda de militära förbanden i Sverige även om nätet utsätts för olika slags angrepp.

Abonnenterna i FTN är främst förband inom mark-, sjö- och luftstridskrafterna, ledningsförband samt bemannade och obemannade anläggningar tillhörande dessa stridskrafter. FTN har även abonnenter inom de civila delarna av totalförsvaret och antalet civila abonnenter har ökat med tiden.

Möta nuvarande och kommande behov

Försvarsmakten har gett FMV i uppdrag att vidmakthålla och utveckla FTN för att möta deras nuvarande och kommande kommunikationsbehov. För FMV:s del innebär det bland annat att skapa informationsövertag för Försvarsmakten genom att leverera robusta ledningssystem för dagens och morgondagens behov.

Kommande utmaningar för FTN handlar bland annat om militära samarbeten med andra länder och de krav det ställer på möjligheter till gemensamma kommunikationssystem.

– Det djupaste samarbetet i nuläget sker med Finland i det så kallade FISE-samarbetet. I detta samarbete krävs kommunikation i gemensamma kommunikationssystem, där FTN kan behöva göra vissa anpassningar.

I spåren av Sveriges NATO-ansökan ökar också behovet av anslutning till FTN för andra nationer.

– Exakt hur detta ska realiseras är i nuläget inte beslutat, men vår nationella infrastruktur, FTN, kommer att behöva anpassas för att bättre tillgodose utländska nationers kommunikationsbehov, säger Mats.

Publicerad: 2023-06-13