Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Leverans av det första serieproducerade JAS 39E-planet till FMV

Fredagen den 6 oktober blev en milstolpe för JAS 39 E-systemet och för FMV. Då skedde leverans av det första serieproducerade JAS E-planet, som ska flygas i FMV:s regi. Tidigare har två JAS 39E levererats till FMV för användande i flygprovverksamheten, men då inom ramen för Saabs verksamhetstillstånd.

Lars Heimrich, chef för FMV:s verksamhetsområde Flyg- och rymdmateriel.

Lars Heimrich, chef för FMV:s verksamhetsområde Flyg- och rymdmateriel.

Lars Helmrich har följt Gripensystemets utveckling under närmare 30 år, först som stridspilot och sedan som flottiljchef för Skaraborgs flygflottilj F 7. Som nuvarande chef för FMV:s verksamhetsområde Flyg- och rymdmateriel är han imponerad av de flygplan som nu levereras.

Har du själv flugit JAS 39 E ännu?
– Jag har flugit stridsflygplan i 29 år, med början på Viggen och därefter Gripen version A, B, C och D. JAS 39A/B blev operativ 1997 och var unik i flera avseenden. Till exempel är flygplanet instabilt med ett avancerat styrsystem och kan därmed manövrera snabbt och med lågt luftmotstånd. Versionen var optimerad för det svenska nationella försvaret, med svenska språket i systemet, meter och kilometer per timme som mått och svensk datalänk. JAS 39C/D blev operativ 2006 och var helt anpassad för det då rådande omvärldsläget, där interoperabilitet och deltagande i internationella operationer var styrande. 2011 deltog Flygvapnet med JAS 39C/D i Operation Unified Protector över Libyen. Med försvarsbeslutet 2015 prioriterades återigen det nationella försvaret och Gripen anpassades igen för det, men nu också med full interoperabilitet.

– JAS 39E är ett ensitsigt plan, så jag kommer nog inte få flyga det, men jag har provat den taktiska utvecklingssimulator som finns på Saab. Det var en fantastisk upplevelse, där det är uppenbart att JAS 39E verkligen tar gripensystemet ett steg till i alla avseenden.

För den oinvigde kan JAS 39 C/D och E se väldigt lika ut. Vad skiljer de båda flygplanstyperna åt?
– JAS 39E är något längre och bredare än sin föregångare, samt har en ny och mer kraftfull motor. Den kan ta betydligt mer drivmedel, vilket ökar uthålligheten, och även mer vapenlast. Men den viktigaste skillnaden ligger i det taktiska systemet med radar, IRST, Infra Red Search and Track, elektroniskt motmedelssystem, länkar och vapen. Här tas verkligen stora steg i funktion och prestanda men också genom en stark utveckling av pilotens beslutsstöd, med bland annat en mycket större display i cockpit där allt knyts samman och skapar förutsättningar för att uppnå en snabbare så kallad OODA-loop, eller beslutscykel, än fienden.

Vad skulle du säga utmärker JAS 39 E jämfört med andra likvärdiga, moderna, stridsflygsystem?
– En viktig aspekt för både JAS 39A/B och C/D var redan från början låga livscykelkostnader. När efterföljaren till Viggen började diskuteras i slutet av 1970-talet hade kostnaderna för att utveckla och operera stridsflygplan ökat kraftigt under en längre period. En tydlig styrning till industrin var att Gripen måste bryta den trenden. Stridsflygplan är fortsatt förknippade med höga kostnader att utveckla, anskaffa och vidmakthålla, men jag vågar påstå att Gripen är unik genom att faktiskt ha lyckats bryta trenden och har alltjämt, relativt andra moderna stridsflygplan, låga livscykelkostnader.

– Att Gripen är enmotorigt bidrar också till låga kostnader i flera avseenden. Planen har låg vikt och ett väl genomtänkt och vågar jag påstå unikt underhållskoncept som håller nere driftskostnaderna. Genom decennierna har också FMV i samverkan med Saab och GKN, ansvarigt för motorunderhåll, utvecklat ett kostnadssänkande arbetssätt med flera exempel på innovativa åtgärder som sänker livscykelkostnaderna.

När den nya versionen nu levereras, kommer den att fungera även i en Nato-kontext när vi blir medlemmar?
– Tack vare gripensystemets anpassningsbarhet har det gradvis anpassats från nationellt försvar för en neutral stat till ett fullt ut Nato-interoperabelt stridsflygplan och därefter åter till att fokusera på nationellt försvar, men med bibehållen interoperabilitet. Utan denna anpassningsbarhet hade vi varit tvungna att byta flygsystem helt.

Beslutet att satsa på nästa generations JAS 39 system fattades för ungefär 10 år sedan. Hur ser FMV till att flygsystemet, som nu levereras, möter dagens krav?
– Jag var själv involverad från Försvarsmaktens sida när JAS 39E beställdes 2012. Då definierade vi en operativ kravbild, gjorde spel/simuleringar och ett omfattande analysarbete där alternativa utvecklingar och ombyggnationer av JAS 39C/D jämfördes med varandra och mot att köpa något annat flygsystem ”of the shelf”. Eftersom utvecklingstiden är lång för nya stridsflygplan finns också ett behov av att anpassa kraven till förändrade förutsättningar, vilket också sker fortlöpande.

Förutom Sverige och Brasilien, som redan lagt beställningar på JAS 39 E/F, visar flera länder intresse för systemet. Vad talar för Gripen?
– Att anskaffa stridsflygplan handlar om mer än bara produkten, det blir ett långsiktigt partnerskap. Där vägs även industripolitiska- och säkerhetspolitiska perspektiv in. Idag opereras Gripen av Ungern, Tjeckien och Thailand genom avtal med svenska staten och FMV. Brasilien och Sydafrika har sina affärer direkt mot Saab. Det som talar för Gripen är att man får en hög förmåga till en relativt andra alternativ låg livscykelkostnad. Flygplanet är utvecklat för att möta en högteknologisk motståndare i högintensiv krigföring, men som visat på en stor anpassningsbarhet även för internationella operationer.

I september skrevs FMV på ett omfattande kontrakt med Saab, vad innebär kontraktet?
– Försvarsbeslut 2020 innebar förlängd drift av JAS 39C/D långt in på 2030-talet, parallellt med JAS 39E. Därtill har de senaste årens ytterligare försämrade säkerhetspolitiska läge, som kulminerade med Rysslands anfall av Ukraina, tydliggjort behovet av en stark stridsflygförmåga över tid. Därför påbörjades ett gemensamt analys- och planeringsarbete mellan FMV, Försvarsmakten och Saab för att säkerställa stridsflygförmågan kommande 10 – 15 år. Avtalet med Saab innebär att JAS 39E ges ökad förmåga, bland annat genom förändringar i systemen för telekrig, radio och radar. Avtalet ger också förutsättningar för att fortsätta operera och anpassa JAS 39C/D i takt med omvärldsutvecklingen, samtidigt som utvecklingen och driftsättningen av JAS 39E fortgår.

Vad händer nu, när planeras de första planen levereras till Försvarsmakten?
– Hittills har tre flygplan levererats till staten, de används i utprovningsverksamheten. Från 2025 och framåt är planen att FMV ska leverera JAS 39E till Flygvapnet. Personal från Flygvapnet är dock redan nu, och har varit ända sedan 2012, involverade i utvecklingsverksamheten både med piloter och annan personal. Det är en viktig del i den svenska modellen för att säkerställa att det användaren får faktiskt är det som behövs!

Gripen E. Foto: Linus Svensson/Saab

Gripen E. Foto: Linus Svensson/Saab

Publicerad: 2023-10-19