Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Miljöarbete

Ständigt pågående arbete för miljö, säkerhet och hälsa

Regelverk och tillsyn är viktigt, men det egna arbetet inom miljö, hälsa och säkerhet med utbildning, instruktioner och uppföljning av incidenter lägger grunden för en verksamhet med minimal miljöpåverkan och hög säkerhet.

Vid tio olika platser i Sverige provar FMV försvarsmateriel för det svenska försvaret. Starter och landningar vid flygplatser, test av olika fordon samt provskjutningar som bland annat ger upphov till buller gör att FMV behöver ta hänsyn till omgivningen. Drygt hundratalet lagar och förordningar reglerar verksamheten inom området.

-Vi har tydliga krav på hur vi får bete oss, krav kring utsläpp till vatten, mark och luft. Det är hårt reglerat i de miljötillstånd vi har, säger Patrik Carlén, central samordnare för miljö, hälsa och säkerhet (MHS) vid FMV Test & Evaluering.

Patrik Carlén

Patrik Carlén är central samordnare för miljö, hälsa och säkerhet vid FMV Test & Evaluering.

Den senaste tiden har Patrik tillsammans med provplatsernas samordnare inom miljö, hälsa och säkerhet i Vidsel, Linköping och Karlsborg jobbat hårt med att se över ett antal kemikaliefrågor, där man synat detta ur både arbetsmiljö- och utsläppshänseende.

FMV har ett internt regelverk med instruktioner för verksamheten och myndigheten gör egna revisioner för att se till att detta följs. Även Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FHIM), som ansvarar för tillsynen inom miljö, hälsa och säkerhet, gör regelbundna revisioner

Patrik Carlén
Central samordnare för miljö, hälsa och säkerhet

Just nu förbereder man en ansökan om ett nytt miljötillstånd för provplatsen i Vidsel i norra Sverige.  Det är ett omfattande arbete som kommer att löpa över flera år. Målsättningen är ett miljötillstånd som är väl anpassat för FMV:s nuvarande och framtida verksamhet. Ambitionen är att få en större flexibilitet utifrån hur verksamheten påverkar miljö och omgivning under och efter våra prov baserat på de åtgärder och anpassningar som FMV gör.

-Vi har ett internt regelverk med instruktioner för verksamheten och vi gör egna revisioner för att se till att vi följer detta. Även Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FHIM), som ansvarar för tillsynen inom miljö, hälsa och säkerhet, gör regelbundna revisioner, säger Patrik Carlén.

Han understryker att den periodiska tillsynen är väldigt viktig, bland annat för att ständigt påminna och hålla de här frågorna i färskt minne.

-Internt inom T&E  har vi MHS-möten varannan vecka där vi går igenom nya regler, produkter och vi sprider kunskapen om detta till de som jobbar direkt i verksamheten. Och vi uppmanar alla att anmäla incidenter i det rapporteringssystem vi har. Det är när vi vet om det har hänt något som vi kan lära oss och göra något åt problemet, säger Patrik Carlén. Detta ligger till grund för att vi har ett så väl fungerande miljö- och arbetsmiljöarbete som vi idag har inom vår verksamhet.

Just nu förbereder FMV en ansökan om ett nytt miljötillstånd för provplatsen i Vidsel i norra Sverige.