Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Nationellt center för cybersäkerhet bildas

Regeringen har fattat beslut om att inrätta ett nationellt center för cybersäkerhet. Målet är att göra Sverige säkrare och mer robust på cyberområdet.

Cyberangrepp från statliga aktörer mot svenska intressen sker hela tiden och blir allt mer avancerade. Underrättelsehotet ligger på en hög nivå och informationsinhämtning genom it- och nätverksoperationer är ett allvarligt och konkret hot mot Sverige.  Även angrepp med rent kriminella motiv pågår ständigt, mot såväl samhälleliga verksamheter och företag som mot privatpersoner. Samhällets direkta och indirekta kostnader för cyberangrepp beräknas i dag till miljardbelopp.

Det rådande omvärldsläget och den breddade och alltmer komplexa hotbilden gör att regeringen nu fattar beslut om inrättande av ett nationellt center för cybersäkerhet. Det arbete som nu kan inledas kommer, i takt med att centrets verksamhet och förmåga successivt ökar, att göra Sverige säkrare och mer robust på cyberområdet.

Myndigheter i samverkan

Inrättandet av ett nationellt center för cybersäkerhet innebär att de unika kompetenser och förmågor som finns vid sju svenska myndigheter än mer effektivt samordnas. Tillsammans med insatser från övriga samhället kommer detta att påtagligt öka Sveriges cybersäkerhet.  

Syftet med det nationella centret för cybersäkerhet är att samla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige. Vidare ska centret ge ett utvecklat och samordnat stöd om hur olika verksamheter i privat och offentlig sektor kan skydda sig mot cyberattacker.

En central del i skyddet kommer att vara ett samordnat agerande med gemensamma analyser och lägesbilder om hot, sårbarheter, risker och skyddsförmågor. Centret ska också kunna stödja Regeringskansliet i strategiska frågor rörande cybersäkerhet.

Inledningsvis kommer centret att kunna leverera stöd i en begränsad omfattning för att stegvis byggas upp allteftersom resurser kommer på plats. Utveckling av och samverkan inom centret ska ske stegvis 2021-2023 för att sedan utvärderas av regeringen som då tar ställning till hur centrets verksamhet bör inriktas och bedrivas efter 2023.

Läs mer om cybersäkerhet

Fakta Nationellt center för cybersäkerhet

  • Den 10 december 2020 fattar regeringen beslut om inrättande av ett nationellt center för cybersäkerhet
  • Centret kommer att inrättas av fyra samverkande myndigheter – Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  • Centret ska ha en nära samverkan med Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten samt Försvarets materielverk (FMV) som ska ges möjlighet att medverka i centrets verksamhet.
  • Det övergripande målet för Nationellt center för cybersäkerhet kommer att vara stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige och minska cybersårbarheterna.
  • Samverkan med privata och offentliga aktörer ska utgöra en central del av uppdraget.
  • Samverkan inom centret ska utvecklas stegvis mellan 2021-2023.

Publicerad: 2020-12-10