Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

För leverantörer och kunder

Spektral miljö

FMV:s grupp spektral miljö ger expertstöd till dig som arbetar med ett projekt, materielsystem eller en systemkomponent där det ingår elektrisk eller elektronisk utrustning.

 

Spektral miljö är i huvudsak en generell basfunktion för stöd till andra projekt, materielsystem och verksamheter vad gäller elektrisk och elektronisk utrustning.

Kraven på mer omfattande samordning mellan civila och militära frekvensanvändare eskalerar, såväl nationellt som internationellt. Försvarsmaktens ökande användning av civil teknik, COTS etc och civila system innebär en ökad efterfrågan på resurser, tjänster och stöd.

Uppdragen inom spektral miljö syftar till att:

 • Stödja utvecklingen inom områden där Försvarsmakten har speciella krav, till exempel EMC, RÖS/TEMPEST, frekvensförvaltning, telekonflikter, koncessionsärenden och EMB (numeriska beräkningsverktyg).
 • Vidmakthålla kompetens för stöd till Försvarsmakten, samt utgöra ett kompetent stöd inom/till dokumentations- och programvarusystem DETVAG, GENESIS, WRAP och EMMA.
 • Inom områdena EMC, RÖS/TEMPEST, telekonflikter och EMB stödja FoT-verksamheten samt att ha en kontinuitet och upprätthålla kompetens.
 • Att utgöra tillsynsmyndighet för tillämpningen av SFS 2016:363, Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet, för materiel och materielsystem som används av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Försvarets materielverk.

Om du arbetar med ett projekt, materielsystem eller en systemkomponent där det ingår elektrisk eller elektronisk utrustning, finns FMV:s grupp spektral miljö.

Till oss kan du vända dig för expertstöd till olika projekt för att få hjälp och stöd inom EMC, RÖS/TEMPEST och frekvensfrågor.

Det är av största vikt att spektral miljö kommer med i processen i ett mycket tidigt stadium.

Här finner du mallen för begäran om stöd inom området Elmiljö att fylla i och skicka in till funktionsbrevlådan vilken du finner under fliken kontakter.

Vid anskaffning och projektering av alla typer av materielsystem är EMC, RÖS/TEMPEST och tillgängligt frekvensutrymme betydelsefulla faktorer. Dessa ska utan undantag ska beaktas i ett så tidigt skede som möjligt.

Området spektral miljö är ständigt utsatt för förändringar, bland annat med hänsyn till civila behov och krav, den tekniska utvecklingen och internationella överenskommelser.

Tendensen är att detta förhållande kommer att eskalera. Det är därför viktigt att materiel som anskaffas har en så flexibel utformning som möjligt. Detta för att kunna anpassas till förändringar och ändrade villkor för samexistens, utan att förmågan försämras.

För dig som vill läsa mer om de olika områdena inom spektral miljö finns bland annat:

 • Försvarsmaktens handbok för frekvensplanering. FM2015-20238:01
 • Elektromagnetisk miljö användarhandbok, mobila tekniska system, EMMA MOB TEKN. M7773-039891
 • Elektromagnetisk miljö användarhandbok, EMMA. Utgåva 2. M7773-000750

Publikationerna finns att beställa vid:

Försvarets bok och blankettförråd
Telefon: 0589 100 62
E-post: fmlog-forsl-fmcl-fbf@mil.se

Elmiljö

Hit vänder du dig om du exempelvis:

 • Skall köpa något, oaktat vad, där det ingår elektrisk eller elektronisk utrustning. Detta i syfte att få stöd med kravställning redan från projektstart.
 • Har några frågor, tankar eller funderingar avseende elmiljö och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
 • Behöver elmiljösupport i alla typer av projekt.

E-post: elmiljo@fmv.se

Frekvens

Hit vänder du dig om du exempelvis:

 • Har för avsikt att köpa ett materielsystem som skall nyttja en frekvens – kontrollera innan anskaffning att det finns tillgängliga frekvenser för materielsystemet.
 • Har frågor avseende frekvensband och frekvensnyttjande.
 • Undrar om en specifik frekvens är upplåten för Försvarsmakten.
 • Vill meddela att en tidigare tilldelad frekvens ej längre avses nyttjas.

Frekvensförvaltning

E-post: frekvens@fmv.se

Rös- och tempest

Hit vänder du dig om du exempelvis:

 • Har frågor eller funderingar kring svenskt nationellt regelverk för RÖS (röjande signaler).
 • Har frågor eller funderingar kring det internationella (EU) regelverket TEMPEST.
 • Skall köpa in materiel som kan omfattas av krav på röjande signaler. Detta i syfte att få stöd med kravställning redan från projektstart.
 • Behöver stöd i RÖS- eller TEMPEST-frågor i ditt materielprojekt.

E-post: ros.tempest@fmv.se