Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

TechDay

Artificial Intelligence of Things

Den 28 maj 2024 genomför FMV för Försvarsmaktens räkning, inom projektet Militärt Innovationsprogram, en TechDay på temat Artificial Intelligence of Things (AIoT).

Inbjudan till FMV TechDay: Artificial Intelligence of Things

Militärt Innovationsprogram med förkortningen MIP, är ett program inom FMV som genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. MIP syftar till att identifiera civilt driven teknik med militär potential på mognadsnivå under prototyp. Målet är att lyfta idéer till teknisk innovation till en högre mognadsgrad och att identifiera hur anpassningar kan göras för att få militära tillämpningar, samt möjliggöra att resultaten kommer till nytta för Försvarsmakten.

Nu bjuder vi in till en TechDay med tema Artificial Intelligence of Things (AIoT). Vi söker företag som vill presentera sina idéer till innovativa tekniska lösningar inom området. Det finns plats för maximalt åtta företag till denna TechDay och högst tre kommer att erbjudas en beställning enligt nedan efter genomförd TechDay.

Företag som uppvisar förslag som bedöms innehålla en lovande teknisk idé har möjlighet att få en beställning från FMV för att ytterligare utveckla sin idé, under ett upp till sex månader långt projekt. Högst tre förslag kommer att väljas ut för beställning av fortsatt utveckling och det totala beställningsvärdet kommer att uppgå till maximalt en miljon kronor. FMV kan välja att avstå från att genomföra beställningar om inte de förslag som kommer in bedöms vara tillräckligt intressanta.

Leveransen består av en rapport där genomförande och uppnådda resultat dokumenterats. Genomfört arbete inklusive resultat ska presenteras i ett Techday AIoT slutseminarium.

Fakturering regleras i överenskommet avtal, löpande månadsvis efter att delleverans skett eller i sin helhet efter slutleverans.

FMV söker för Försvarsmaktens räkning nya tekniska innovationer inom området AIoT. Den tekniska mognadsnivån vi söker efter är idéer i ett forsknings- eller utvecklingsstadium, vi söker inte färdiga prototyper, produkter eller en produktifiering.

Scenario

Sakernas Internet (IoT) och Artificiell Intelligens (AI) är två områden som under de senaste åren har haft mycket stort genomslag och genom att kombinera dessa områden skapas området Artificial Intelligence of Things (AIoT). Tillsammans kan de effektivt analysera data, fatta proaktiva och förklarbara beslut eller föreslå handlingsalternativ för en mänsklig användare. Hur kan Försvarsmakten dra nytta av denna typ av system i sin verksamhet?

Målbild

FMV söker innovativa civila lösningar som kan bidra till att stärka Försvarsmaktens verksamhet genom effektivt nyttjande av modern AI-teknik i kombination med sakernas internet.

Hur kan AI förädla värdet av de data som samlas in från distribuerade sensorer? På vilket sätt kan AI effektivisera datalagring och databearbetning lokalt, exempelvis i fordon, på människor och i infrastruktur för att förstärka och snabba upp den militära förmågan?

Specifika utmaningar för den militära verksamheten omfattar en icke ständigt existerande nätverksuppkoppling. Den föreslagna idén till teknisk lösning måste kunna hantera både bortkopplad, intermittent närvarande eller mycket begränsad bandbredd. Idén måste även förhålla sig till att dataintegritet och säkerhet är kritiskt.

Intresserade företag kan ansöka om att delta i TechDay för att presentera sitt förslag. Förslaget ska tydligt och pedagogiskt förklara hur idé och teknik kan bidra till scenario och målbild.

Ett urvalsförfarande tillämpas och enbart de som bedöms ha goda förutsättningar för att få sitt förslag omsatt i en beställning får en inbjudan att presentera sitt förslag. TechDay genomförs under en dag och det finns därför endast plats för maximalt åtta företag.

Under TechDay får de inbjudna företagen 20 minuter på sig för att beskriva sina idéer och innovativa lösningar för en publik, följt av tio minuters frågestund. Deltagarna i publiken kommer från Försvarsmakten, Försvarsdepartementet, FMV, FOI, FHS samt eventuella observatörer från andra myndigheter eller media.

Direkt efter samtliga presentationer sammanträder en jury där de förslag som bedöms som mest relevanta i förhållande till målbilden väljs ut genom en omröstning. Högst tre av de presenterade förslagen kommer att erbjudas en beställning efter genomförd TechDay. Processen för beställning initieras omgående efter avslutad TechDay och inkluderar ett avtal som bland annat innefattar FMV:s allmänna villkor, som återfinns på FMV:s websida för Techday AIoT.

Ansökan

Använd mallen på FMV:s websida för TechDay AIoT för er ansökan.

En idealansökan är ett kortfattat, sakligt och begripligt projektförslag som beskriver vad företaget skulle vilja genomföra och leverera inom området.

Bilder, animeringar, filmer eller andra visuella/audiella hjälpmedel kan bifogas som länkar. Det är dock företagets ansökningstext enligt mallen som ingår i urvalsförfarandet.

Ansökan och eventuella frågor skickas in enligt kontaktuppgifterna längst ner i denna inbjudan.

Max tre ansökningar per företag.

Urvalskriterier

Experter från Försvarsmakten, FMV och FOI går igenom inkomna ansökningar och väljer ut maximalt åtta företag för deltagande på TechDay. För att avgöra vilka företag som ska bjudas in kommer följande urvalskriterier att vägas in:

  • Militär relevans
  • Teknisk innovationsgrad
  • FMV:s marknadsöverväganden
  • Tidsmässiga och verksamhetsmässiga kopplingar till relaterad verksamhet på Försvarsmakten, FMV eller FOI
  • Trovärdighet och begriplighet

Att delta på TechDay som åhörare

Vi får ofta frågor om det är möjligt att som företag eller student kan vara med och lyssna, även om man inte ska presentera. Tyvärr finns inte den möjligheten. Eventuellt kommer senare TechDays vara öppna för åhörare.

Det kan finnas möjlighet för medarbetare på Försvarsmakten, FMV, FOI eller annan myndighet att delta. Om intresse finns för det, skicka i så fall förfrågan via epost till FMV.Militart.Innovationsprogram@fmv.se 

Deadline ansökan om deltagande: 30 april 2024

Information till företagen om beslut om deltagande:  16 maj 2024

Genomförande TechDay: 28 maj 2024

Beställningsförslag klara och överenskomna med företag: enligt överenskommelse med respektive företag

Företagen levererar: i enlighet med beställning

Leverans och fakturering: enligt överenskommelse, slutleverans ska ske senast 15 december 2024

08.30-09:00 Samling

09.00-09.30 Presentation om FMV och MIP samt dagen i detalj

09.30-15.00 Företagspresentationer inkl. lunch (egen bekostnad)

15.00-15:30 Omröstning inom juryn

15:30- 16:00 Presentation av utvald/utvalda idéer och tekniska lösningar

16:00-16:30 Individuella samtal med utvalda företag

Ansökan, samt eventuella frågor, via epost till FMV.Militart.Innovationsprogram@fmv.se