Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

TechDay

Hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan

Den 8 december 2023 genomför FMV för Försvarsmaktens räkning, inom projektet Militärt Innovationsprogram, en TechDay med tema hållbar utveckling med fokus på minskad klimatpåverkan och energikonsumtion samt cirkulär ekonomi.

Inbjudan till FMV TechDay - hjälp oss att minska växthusgasutsläppen och öka resurseffektiviteten

Militärt Innovationsprogram med förkortningen MIP, är ett program inom FMV som genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. MIP syftar till att identifiera civilt driven teknik med militär potential på mognadsnivå under prototyp. Målet är att lyfta idéer till teknisk innovation till en högre mognadsgrad och att identifiera hur anpassningar kan göras för att få militära tillämpningar, samt möjliggöra att resultaten kommer till nytta för Försvarsmakten.
Nu bjuder vi in till en TechDay med tema hållbar utveckling med fokus på minskad klimatpåverkan och energikonsumtion samt cirkulär ekonomi. Vi söker företag som vill presentera sina idéer till innovativa tekniska lösningar inom området. Det finns plats för maximalt åtta företag till denna TechDay och högst tre kommer att erbjudas en satsning efter genomförd TechDay.

TechDay kommer att vara indelad i tre delar:
1. Presentation om FMV och MIP, samt genomgång av dagens agenda
2. Presentation av företagens tekniska idéer och lösningar
3. Delgivning av vilken(a) företag vi väljer att satsa på

Nedan beskrivs förutsättningarna i form av:
• Affärsmöjlighet
• Teknik som eftersöks
• Deltagande och urval
• Preliminär agenda
• Viktiga datum

De som uppvisar ett förslag till en lovande teknisk idé har möjlighet att få en satsning i form av en direkt beställning från FMV till ett värde mellan 350 000 och 500 000 kronor, för att ytterligare utveckla sin idé under ett upp till sex månader långt projekt. Taket för totalt beställningsvärde är en miljon kronor och högst tre satsningar kommer att göras.

Företagets leverabler förväntas vara någon form av analys, test eller liknande. För samtliga företag ingår leverans av en rapport som beskriver vad som genomförts och framför allt vilka resultat som uppnåtts. Genomförande av beställda projekt ska påbörjas enligt förhandling, men slutleverans ska ske senast 14 juni 2024. Fakturering regleras i förhandlat avtal, löpande månadsvis efter att delleverans skett eller i sin helhet efter slutleverans.

Om inte tillräckligt intressanta förslag kommer in, så läggs inga beställningar. Det finns inga garantier på fortsättning eller ytterligare beställningar.

FMV söker för Försvarsmaktens räkning nya tekniska innovationer inom området hållbar utveckling med fokus på minskad klimatpåverkan och energikonsumtion samt cirkulär ekonomi. Den tekniska mognadsnivån vi söker efter är idéer i ett forsknings- eller utvecklingsstadium, vi söker inte färdiga prototyper, produkter eller en produktifiering.

Scenario

I dagens samhälle ställs allt högre krav på minskad klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet. Det finns ett stort behov av nya innovativa lösningar som kan bidra till att minska växthusgasutsläppen eller bidra till ett mer cirkulärt samhälle där råmaterial och avfall i större utsträckning återvinns medan farliga ämnen successivt fasas ut?

Målbild

Vi söker innovativa civila lösningar som kan bidra till att sänka energikonsumtion och växthusgasutsläpp även inom militär verksamhet. Det kan handla om allt från nya framdrivningstekniker, effektivare energiproduktion och energilagring till ökad elektrifiering, nya köld- och släckmedia och ökad digitalisering. Vi söker även efter innovationer som kan bidra till att farliga ämnen kan fasas ut från militär materiel, exempelvis utfasning av PFAS i olika användningsområden eller utfasning av krom i ytbehandlingar.

Uppgift

Tydligt och pedagogiskt förklara hur idé och teknik kan bidra till scenario och målbild. För det kan bilder, animeringar, filmer eller andra visuella/audiella hjälpmedel användas för att förmedla hur idén kan omsättas från förslag till lösning.  

Intresserade får ansöka om att delta, varefter ett urvalsförfarande tillämpas. Enbart de som har goda förutsättningar att få sitt förslag omsatt till beställning av ett uppdrag blir inbjudna att presentera.

På TechDay får de inbjudna en tidsslot på 20 minuter per företag där de presenterar sina idéer och innovativa förslag till lösningar, följt av frågor från åhörarna. Därefter sammanträder en jury bestående av Försvarsmakten, FMV och FOI. Det/de bästa förslagen väljs ut av juryn i omröstning, varefter beställningsförfarande påbörjas omgående.


Ansökan

Ansökan skall innehålla följande information:
• Namn på företag/organisation och kontaktinformation
• Titel på förslaget
• Sammanfattning av förslagets innehåll, max 40 ord, bilder är ej tillåtet
• Beskrivning av förslaget, max 500 ord, max 5 A4-sidor inklusive bilder

Idealansökan är ett kortfattat, sakligt och begripligt projektförslag som beskriver vad företaget skulle vilja genomföra och leverera inom området, om företaget får beställning på cirka 350 000 kronor.

Ansökan och eventuella frågor skickas in enligt kontaktuppgifterna längst ner i denna inbjudan.

Urvalskriterier

Urvalskriterier som kommer vägas in är:
• Militär relevans
• Teknisk innovativitet
• FMV:s marknadsöverväganden
• Tidsmässiga och verksamhetsmässiga kopplingar till relaterad verksamhet på Försvarsmakten, FMV eller FOI
• Trovärdighet och begriplighet

Experter från Försvarsmakten, FMV och FOI går igenom inkomna ansökningar och väljer ut maximalt åtta företag för deltagande på TechDay.

Att delta på TechDay som åhörare

Vi får ofta frågor om man som företag eller student kan vara med och lyssna även om man inte ska presentera. Tyvärr finns inte den möjligheten. Eventuellt kommer senare TechDays vara öppna.

Det kan finnas möjlighet för medarbetare på Försvarsmakten, FMV, FOI eller annan myndighet att delta. Om intresse finns för det, skicka i så fall förfrågan via epost till FMV.Militart.Innovationsprogram@fmv.se med ämnesrad: TechDay Fråga Hållbarhet.

Deadline ansökan om deltagande: torsdag 9 november 2023

Information till företagen om beslut om deltagande: fredag 24 november 2023

Genomförande TechDay (närmare information om agenda med mera kommer med inbjudan): fredag 8 december 2023

Beställningsförslag klara och överenskomna med företag: enligt förhandling med respektive företag

Företagen levererar: i enlighet med beställning

Leverans och fakturering: enligt förhandling, men slutleverans ska ske senast 14 juni 2024

08.30 – 09:00 Samling

09.00 – 10.00 Presentation om FMV och MIP samt dagen i detalj

10.00 – 11.30 Presentation av företagens idéer och tekniska lösningar

11.30 – 12:30 Lunch

12.30 – 15.30 Företagspresentationer fortsättning

15.30 – 16:00 Omröstning inom juryn

16:00 – 16:15 Presentation av utvald/utvalda idéer och tekniska lösningar

16:15 – 16:30 Boka tid för att initiera satsning/satsningar

Ansökan, samt eventuella frågor, via epost till 

FMV.Militart.Innovationsprogram@fmv.se med ämnesrad:

TechDay Hållbarhet