Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

TechDay

Tech Day - navigera autonomt oberoende av GNSS

Den 31 mars 2023 genomför FMV för Försvarsmaktens räkning, inom projektet Militärt Innovationsprogram, en TechDay med fokus på autonom navigering oberoende av Global Navigation Satellite Systems, GNSS.

Inbjudan till FMV TechDay - hjälp oss att navigera autonomt oberoende av GNSS

Militärt Innovationsprogram med förkortningen MIP, är ett program inom FMV som genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. MIP syftar till att identifiera civilt driven teknik med militär potential på mognadsnivå under prototyp. Målet är att lyfta identifierade tekniker till en högre mognadsgrad, att se hur anpassningar kan göras för att få militära tillämpningar och se till att resultaten nyttiggörs för Försvarsmakten.

Nu bjuder vi in till en TechDay med fokus på autonom navigering oberoende av GNSS. Vi söker företag som vill presentera sina idéer till innovativa tekniska lösningar inom området. Det finns plats för åtta företag till denna TechDay och högst tre kommer att erbjudas en satsning efter genomförd TechDay.

TechDay kommer att vara indelad i tre delar:

 1. Presentation om FMV och MIP, samt dagen i detalj
 2. Presentation av företagens tekniska idéer och lösningar
 3. Delgivning av vilken(a) företag vi väljer att satsa på

Nedan beskrivs förutsättningarna i form av:

 • Affärsmöjlighet
 • Teknik som eftersöks
 • Deltagande och urval
 • Preliminär agenda
 • Viktiga datum

De som uppvisar ett förslag till en lovande teknisk idé har möjlighet att få en satsning i form av en direkt beställning från FMV till ett värde mellan 350 000 och 500 000 kronor, för att ytterligare utveckla tekniken under ett upp till sex månader långt projekt. Taket för totalt beställningsvärde är en miljon kronor och högst tre satsningar kommer att göras.

Företagets leverabler förväntas vara någon form av analys, test eller liknande. För samtliga företag ingår leverans av en rapport som beskriver vad som genomförts och framför allt vilka resultat som uppnåtts. Genomförande av beställda projekt ska ske under 2023 med leverans senast den 15 oktober. Fakturering regleras i förhandlat avtal, löpande månadsvis efter att delleverans skett eller i sin helhet efter slutleverans.

Om inte tillräckligt intressanta förslag kommer in, så läggs inga beställningar. Det finns inga garantier på fortsättning eller ytterligare beställningar.

FMV söker för Försvarsmaktens räkning teknisk innovation inom området autonom navigering oberoende av GNSS. Den tekniska mognadsnivån vi söker efter är i ett forsknings- eller utvecklingsstadie, vi söker inte färdiga prototyper, produkter eller en produktifiering.

Scenario

Små autonoma drönare, till exempel Small Unmanned Aerial Systems, SUAS, som navigerar till intressepunkter utan att förlita sig på operatörskontroll, alternativt GNSS, såsom GPS och Galileo.

Målbild

Det framtida systemet fungerar i dagsljus, men klarar även av navigering i svårare förhållanden så som mörker eller snöfall. Systemet använder inte GNSS-system för navigering. För navigering används flera olika underlag, exempelvis, men inte begränsat, till georeferenser, magnetfält, gravitationsfält, bildigenkänning eller förladdade kartor. Däremot används inte RF-signaler från till exempel rymd- eller markbaserade sändare ej heller aktiva sensorer (radar, laser) för navigering.

Uppgift

Tydligt och pedagogiskt förklara hur idé och teknik kan lösa ovan scenario och målbild. För det kan bilder, animeringar, filmer eller andra visuella/audiella hjälpmedel användas för att förmedla hur idén kan omsattas från förslag till lösning.  

Intresserade får ansöka om att delta, varefter ett urvalsförfarande tillämpas. Enbart de som har goda förutsättningar att få sitt förslag omsatt till beställning av ett uppdrag blir inbjudna att presentera.

På TechDay får de inbjudna en tidsslot på 20 minuter per företag där de presenterar sina idéer och innovativa förslag till lösningar, följt av frågor från åhörarna. Därefter sammanträder en jury bestående av Försvarsmakten, FMV och FOI. Det/de bästa förslagen väljs ut av juryn i omröstning, varefter beställningsförfarande påbörjas omgående.

Ansökan

Ansökan skall innehålla följande information:

 • Namn på företag, personer, grupp eller organisation och kontaktinformation 
 • Titel på förslaget
 • Sammanfattning av förslagets innehåll, max 40 ord, bilder är ej tillåtet
 • Beskrivning av förslaget, max 500 ord, max 5 A4-sidor inklusive bilder

Idealansökan är ett kortfattat, sakligt och begripligt projektförslag som beskriver vad företaget skulle vilja genomföra och leverera inom området, om företaget får beställning på cirka 350 000 kronor.

Ansökan och eventuella frågor skickas in enligt kontaktuppgifterna längst ner i denna inbjudan.

Urvalskriterier

Urvalskriterier som kommer vägas in är:

 • Militär relevans
 • Teknisk innovativitet
 • FMV:s marknadsöverväganden
 • Tidsmässiga och verksamhetsmässiga kopplingar till relaterad verksamhet på Försvarsmakten, FMV eller FOI
 • Trovärdighet och begriplighet

Experter från Försvarsmakten, FMV och FOI går igenom inkomna ansökningar och väljer ut maximalt åtta företag för deltagande på TechDay.

Att delta på TechDay som åhörare

Vi får ofta frågor om man som företag eller student vara med och lyssna även om man inte ska presentera. Tyvärr finns inte den möjligheten. Eventuellt kommer senare TechDays vara öppna.

Det kan finnas möjlighet för medarbetare på Försvarsmakten, FMV, FOI eller annan myndighet att delta, det beror främst på tillgängliga platser. Om intresse finns skicka i så fall förfrågan via mail till ledstab.syst.fou@fmv.se med ämnesrad: TechDay Fråga Autonom Nav.

Deadline ansökan om deltagande: fredag 3 mars 2023

Information till företagen om beslut om deltagande: fredag 24 mars 2023

Genomförande TechDay (närmare information om agenda med mera kommer med inbjudan): fredag 31 mars 2023

Beställningsförslag klara och överenskomna med företag: enligt förhandling med respektive företag

Företagen levererar: i enlighet med beställning

Leverans och fakturering: enligt förhandling, men slutleverans ska ske senast måndag 16 oktober 2023

08.30-09:00 Samling

09.00-10.00 Presentation om FMV och MIP samt dagen i detalj

10.00-11.30 Presentation av företagens idéer och tekniska lösningar

11.30-12:30 Lunch

12.30-15.30 Företagspresentationer fortsättning

15.30-16:00 Omröstning inom juryn

16:00- 16:15 Presentation av utvald/utvalda idéer och tekniska lösningar

16:15-16:30 Boka tid för att initiera satsning/satsningar

Kontakt via epost till ledstab.syst.fou@fmv.se med ämnesrad: TechDay fråga AutoNav

Ansökan via epost till ledstab.syst.fou@fmv.se med ämnesrad: TechDay ansökan AutoNav