Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC)

ICC är en del av Nationella myndigheten för cybersäkerhetscertifiering, NCCA

ICC är en del av Nationella myndigheten för cybersäkerhetscertifiering, NCCA

År 2019 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik med mera (cybersäkerhetsakten).

Cybersäkerhetsakten (Cyber Security Act, CSA) definierar ett ramverk som syftar till att genom en harmoniserad strategi på unionsnivå skapa en väl fungerande digital inre marknad för IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer, liksom en ökad cybersäkerhet.

Regeringen har utsett FVM till nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering enligt EU:s cybersäkerhetsakt. I detta uppdrag ansvarar Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC) för frågor som rör cybersäkerhetscertifiering, tillsyn, samverkan och omvärldsbevakning.

Tillsyn

FMV utövar tillsyn över att bestämmelserna i det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering och kompletterande nationell lagstiftning efterlevs. ICC ska bland annat övervaka och kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i europeiska ordningar för cybersäkerhetscertifiering samt övervaka att IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer överensstämmer med kraven i de europeiska cybersäkerhetscertifikat som utfärdas.

FMV bistår och stödjer Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) med övervakning och kontroll av verksamhet som bedrivs av organen för bedömning av överensstämmelse.

FMV får i vissa fall besluta om sanktionsavgift för den som överträder bestämmelserna (se lag (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt).

Samverkan

Det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering ställer krav på nära samarbete och samverkan mellan berörda myndigheter och organ på såväl nationell som europeisk nivå. På den europeiska nivån bedrivs samverkan främst med Europeiska kommissionen och EU:s cybersäkerhetsbyrå Enisa.

FMV är Sveriges representant och deltar aktivt i Europeiska gruppen för cybersäkerhetscertifiering (ECCG). Gruppen, som består av  representanter från EU-medlemsstaterna, är ett viktigt instrument för att säkerställa att det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering får en ändamålsenlig och effektiv tillämpning.

FMV samverkar även med nationella och utländska aktörer inom näringslivet i frågor som rör cybersäkerhet och certifiering av IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer.

Omvärldsbevakning

Som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering ansvarar FMV för att bedriva omvärldsbevakning av frågor som rör cybersäkerhet och cybersäkerhetscertifiering av IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer. FMV bevakar och analyserar också utvecklingen av EU-lagstiftning och övrig lagstiftning inom områden som kopplar an till cybersäkerhet och certifiering.