Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

För leverantörer och kunder

Systemsäkerhet

Systemsäkerhet innebär att den utrustning som FMV anskaffar, modifierar, renoverar och avvecklar åt Försvarsmakten inte oavsiktligt ska skada användare, egendom eller miljö.

Handböcker, stöddokument och kurser

Den utrustning som FMV anskaffar, modifierar, renoverar och avvecklar åt Försvarsmakten ska inte oavsiktligt skada användare, egendom eller miljö.

När FMV anskaffar, modifierar, renoverar och avvecklar materiel åt Försvarsmakten ingår systemsäkerhetsverksamhet av någon omfattning. Arbetet sker i ett samspel mellan industrin, FMV och Försvarsmakten. I arbetet finns en gemensam strävan att skapa säkra system. Ett säkert system ska inte oavsiktligt skada människa, egendom eller yttre miljö.

Här hittar du aktuella kurser och handböcker inom olika systemsäkerhetsrelaterade områden. Denna sida med stöd och råd vad gäller systemsäkerhet vänder sig till personal inom såväl Försvarsmakten, FMV, som berörd industri.

Vid all anskaffning, modifiering, renovering och avveckling av materiel från och med 1 januari 2011 ska beslut tas om och i vilken omfattning systemsäkerhetsverksamhet ska genomföras. Vägledande beskrivning och riktlinjer för verksamheten framgår av Handbok Systemsäkerhet, H SystSäk 2011.

Svensk utgåva

H SystSäk 2011 del 1 - gemensam

H SystSäk 2011 del 2 - metoder

Engelsk utgåva

H SystSäk E 2011 Part 1 - common

H SystSäk E 2011 Part 2 – methods

Del 1 – Gemensam

definierar grunderna för Försvarsmaktens systemsäkerhetsverksamhet genom att ange principer för grundläggande riskhantering och kravställning, förekommande roller, deras ansvar och uppgifter i ett livslängdsperspektiv samt deras samverkan.

Del 2 – Metoder

redovisar de aktiviteter (systemsäkerhetsverktyg) som ingår i Försvarsmaktens systemsäkerhetsmetodik. De flesta av aktiviteterna som redovisas i handboken beskrivs utförligare i MIL-STD-882C (pdf)

Handbok Vapen- och ammunitionssäkerhet, H VAS 2020, är en sammanställning av erfarenheter inom vapen- och ammunitionssäkerhet, främst i samband med utveckling. Handboken ska ses som ett komplement till Försvarsmaktens Handbok för Systemsäkerhet, H SystSäk, som alltid ska tillämpas. Om materielsystemet innehåller vapen och/eller ammunition ska även H VAS användas.

Handboken talar om vilka krav som ställs vid främst utveckling och anskaffning av vapen och ammunition. Här finns också materielbetingade krav för vapen och ammunition.

Svensk utgåva

H VAS 2020

H VAS 2012 OBS! Endast som referens. Ersätts av H VAS 2020.

H VAS 2000 OBS! Endast som referens. Ersätts av H VAS 2012.

H VAS 2020 Kravlista utgåva 02

H VAS 2020 Kravlista utgåva 02 pdf

Krav och checklistor H VAS  OBS! Endast som referens. Ersätts av H VAS Kravlista samt H VAS Kravlista pdf.

Engelsk utgåva

H VAS-E 2012

Requirements and checklist H VAS

Handbok för programvara i säkerhetskritiska tillämpningar, H ProgSäk 2018, är Försvarsmaktens och FMV:s rekommendationer vid anskaffning av programvara i säkerhetskritiska system.

Handboken ska ses som ett komplement till Försvarsmaktens Handbok för Systemsäkerhet, H SystSäk, som alltid ska tillämpas. Handboken innehåller även allmän information om programvarusäkerhet och programvarans roll för systemsäkerheten.

Svensk utgåva

H ProgSäk 2018

Ifyllnadsmall för kravuppfyllnad FMV H ProgSäk

H ProgSäk 2001 OBS! Endast kvar som referens. Ersätts av H ProgSäk 2018

Engelsk utgåva

H ProgSäk E 2018

Handbok Fordonssäkerhet, H FordonSäk 2015, är en sammanställning av lagrum och erfarenheter inom trafikvärdighet för stridsfordon och övriga typer av fordonssystem. Handboken är en handledning och minneslista för personal vid Försvarsmakten, FMV och industrin för frågor om säkerhet för fordonssystem under systemets hela livslängd.

Handboken ska ses som ett komplement till Försvarsmaktens Handbok för systemsäkerhet, H SystSäk 2011. För vissa delsystem kan det även vara svårt att avgöra om det är en trafikvärdighetsfråga, vapenfråga, eller programvarufråga. I dessa fall ska H FordonSäk tillämpas gemensamt med H VAS och H ProgSäk.

Svensk utgåva

H FordonSäk 2015

H FordonSäk E 2015

Handbok Säkra elektriska produkter och system, H SEPS, innehåller principer för tillämpning och tolkning av lagrum, erfarenhetsbaserade säkerhetsrelaterade designkrav inklusive gränsytor som bör beaktas samt rekommenderad verksamhet i syfte att uppnå tolerabel risknivå för elektriska produkter.

H SEPS baseras på Försvarsmaktens syn på systemsäkerhetsverksamheten och grundas på metodiken i Försvarsmaktens handbok för Systemsäkerhet, H SystSäk.

Svensk utgåva

H SEPS

Referens

FMV Designregel. Försvarsmaktens elektriska anläggningar i fältmiljö

Engelsk utgåva

H SEPS

För att öka förtroendet för tekniska system vid utbildning, övning och insats har FMV sammanställt lagar och förordningar samt erfarenheter av säkra konstruktioner för säkra fältmässiga arbetsplatser i till exempel funktionscontainrar, tält och hyddor, på fordon samt för tillfälliga personalutrymmen. Detta för att om möjligt undvika ohälsa och olycksfall vid utformning av denna typ av arbetsplatser i militär miljö. Denna handbok baseras på Försvarsmaktens syn på systemsäkerhetsverksamhet och grundas på metodiken i Försvarsmaktens handbok för Systemsäkerhet, H SystSäk.

För att uppnå kravställd tolerabel risknivå finns såväl generella konstruktionsinriktade krav som verksamhetskrav i H SystSäk och de mer specifika kraven på fältmässiga arbetsplatser i denna handbok. En balanserad kombination av dessa krav rekommenderas.

Denna handbok riktar sig främst till aktörer som anskaffar, modifierar eller hyr in fältmässiga arbetsplatser åt Försvarsmakten.

Svensk utgåva

Handbok för säkra fältmässiga arbetsplatser

Engelsk utgåva

Handbok för säkra fältmässiga arbetsplatser E

Handboken grundar sig på NATO:s STANAG 2010 utg. 6 och 2021 utg. 5 som är styrande dokument. Handbok för militär lastklassificering, H MLC, redovisar hur svenska försvarsmakten förhåller sig till STANAG 2010 utg. 6 och STANAG 2021 utg. 5 vad gäller MLC-klassning och -märkning.

Svensk utgåva

Handbok för militär lastklassificering

FMV ansvarar, på uppdrag från Försvarsmakten, för säkerheten beträffande förnödenheternas funktion, förvaring och transport. Detta kräver en fortlöpande övervakning av ammunitionens tillstånd. Handbok för ammunitionsövervakning, H AmÖ, beskriver och ger råd om hur man på ett framgångsrikt sätt genomför ammunitionsövervakning för att säkerställa tillgängligheten hos ammunition övertiden.

Handbok ammunitionsövervakning är i sig inte ett styrande dokument vilket betyder att de krav som redovisas i handboken endast utgör riktlinjer för verksamheten. Syftet är också att kunna förhindra att olyckor inträffar i förråd eller i samband med transport och användning samt att kunna upptäcka felfunktioner och ge underlag för revidering eller utgallring.

Handboken är främst avsedd att användas av handläggare vid FMV enheter men berör även tillverkare av ammunition varför aktuell industri får tillgång till publikationen.

Handbok för ammunitionsövervakning

Här finns ett antal exempel, mallar och checklistor. Tillsammans med de övriga dokumenten ska de ge vägledning och stöd i systemsäkerhetsarbetet under projektets olika faser.

Vägledning till stöd för leverantörer inför angivande av offerter

Vägledning till stöd för leverantörer inför avgivande av offerter i upphandlingar som även inkluderar systemsäkerhetsarbete

Guidance to support contractors before issuance of bidding in procurement that also includes system safety

Vägledning Systemsäkerhetsplan som stöd för leverantörer

Vägledning - Systemsäkerhetsplan, SSPP, till stöd för leverantörer

Guidance - System Safety Management Plan SSMP to support the suppliers

Vägledning vid utfärdande av restriktioner i beslutsdokument

Vägledning vid utfärdande av restriktioner i beslutsdokument

Systemsäkerhetsplaner

Systemsäkerhetsplan (SSPP) för leverantör

System Safety Management Plan (SSMP)

Systemsäkerhetskrav

Systemsäkerhetskrav i TTEM

Checklista krav i TTEM

Systemsäkerhetskrav i Anbudsinfordran (RFP)

Checklista krav i Anbudsinfordran (RFP)

Systemsäkerhetsarbete under anskaffningsfasen

Checklista riskkällor och farliga tillstånd, svensk - engelsk

Systemsäkerhetsrapport (SAR)

Risklogg - mall kvantitativ med exempel

Risklogg - mall kvantitativ utan exempel

Risklogg - mall kvalitativ

PM Risklogg kvalitativ

PM Risklogg kvantitativ

Systemsäkerhetsbeslut

FMV Systemsäkerhetsmeddelande

Systemsäkerhetsutlåtande (SCA)

Systemsäkerhetsdeklaration (SSD) för komplexa system temporär ver 1.0

Systemsäkerhetsdeklaration (SSD) för COTS temporär ver 1.0

Säkerhetsintyg

Systemsäkerhetsarbete under vidmakthållandefasen

Systemsäkerhetsplan (SSPP) för arbetsgrupp

Jämförelse av aktiviteter

Jämförelse av aktiviteter i H SystSäk 2011 och MIL-STD-882E

Arbetsmiljööverenskommelse för samordningsansvar

Arbetsmiljööverenskommelse avseende samordningsansvar

FMV genomför kurser i systemsäkerhet samt inom teknikorienterade säkerhetsområdena vapen- och ammunitionssäkerhet, programvarusäkerhet, fordonssäkerhet, säkra fältmässiga arbetsplatser samt säkra elektriska produkter och system.

De kurser FMV erbjuder ger utbildning i metodiken och dess tillämpning för respektive teknikområde. Nedan visas aktuella kurser, var de äger rum samt anmälningsinformation och kontaktpersoner. Kurserna är öppna för elever från Försvarsmakten, FMV, andra svenska myndigheter och industri- och konsultföretag samt representanter från våra grannländer (1-2 per kurs). Kurserna ges på svenska.

Fokus på alla våra kurser är kravställning, utveckling, anskaffning samt anpassning och integration av produkter och system i militära tillämpningar.

På kurserna får du också bekanta dig med FM:s och FMV:s handböcker inom respektive område.

Information om hur Corona/Covid19 situationen kan påverka kurserna

För närvarande säger FMV:s riktlinjer att folksamlingar ska undvikas och resor inte ska genomföras i möjligaste mån.  

Omprövning av ovan nämnda inriktning kommer att ske fortlöpande av FMV:s ledning.

Därmed kan också våra kurserna behöva flyttas fram utifrån FMV:s riktlinjer.
Vi meddelar detta till kurs-anmälda i god tid före varje kurstillfälle.

Vi mottar löpande emot anmälningar till våra kurser.

Systemsäkerhet, SystSäk

Kursen vänder sig till dig som anskaffar, arbetar med eller fattar beslut om systemsäkerhet. Den behandlar regelverk, metodik, beslutssystem, rollspel m.m., och omfattar tre dagar och genomförs cirka fem - sex gånger per år i Rimforsa. Kursen ges i form av föreläsningar och grupparbeten.

Kommande kurser:

Kurs                  Kursdatum                                Anmälan senast
121                   2020-11-24 - - 26                      19 oktober
122                   2021-01-26 - - 28                      17 december
123                   2021-03-09 - - 11                      26 januari
124                   2021-05-06 - - 08                      30 mars
125                   2021-mm-dd - - dd                    dd mm

Kursplats kan erhållas vid senare anmälan om plats då fortfarande finns. Kursavgift: 2.000 kr för FM och FMV, 9 000 kr för övriga. Kostnad för kost och logi tillkommer (cirka 4 800 kr). Övrig information finner du här.

Vapen- och ammunitionssäkerhet, VAS

Kursen vänder sig till dig som anskaffar eller arbetar med vapen och ammunition och är en bred grundkurs i vapen- och ammunitionssäkerhet. Den behandlar regelverk, konstruktions- och funktionsprinciper, klassning av ammunition, metodik, m.m., och omfattar tre dagar och genomförs en till två gånger per år i Rimforsa. Kursen ges i form av föreläsningar och grupparbeten.

Kommande kurser:

Kurs                  Kursdatum                                Anmälan senast
41                     2021-02-16 - - 18                     11 januari
42                     2021-mm-dd – dd                     dd mm

Kursplats kan erhållas vid senare anmälan om kursplats då fortfarande finns. Kursavgift: 2.000 kr för FM och FMV, 9 000 kr för övriga. Kostnad för kost och logi tillkommer (cirka 4 800 kr). Övrig information finner du här

Fordonssäkerhet, FordonSäk

Kursen vänder sig till dig anskaffar eller arbetar med fordonssäkerhet, behandlar regelverk, förvaltningskunskap, klassning av fordon, registreringsbesiktning, CE-märkning, provning, metodik, integrationsproblematik m.m. Kursen ges i form av föreläsningar och grupparbeten. Kursen omfattar tre dagar och genomförs en (två) gånger per år vid FMTS i Halmstad.

Kommande kurs:

Kurs                  Kursdatum                                Anmälan senast
10                     2021-06-29 - - 07-01                24 maj
11                     2022-mm-dd--dd                      dd mm

Kursplats kan erhållas vid senare anmälan om kursplats då fortfarande finns. Kursavgift: 1.500 kr för FM och FMV, 7 000 kr för övriga. Kostnad för kost och logi tillkommer (ca 4 500 kr). Övrig information finner du här

Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar, ProgSäk

Kursen vänder sig till dig som anskaffar eller arbetar med programvarusäkerhet (obs att kursen ej omfattar IT-säkerhet) och behandlar regelverk, standarder, säkerhetsarkitektur, metodik, med mera. Kursen omfattar en dag och genomförs en (två) gånger per år på FMV i Stockholm.

Kommande kurs:

Kurs                  Kursdatum      Anmälan senast
12                     2021-04-20     12 mars
13                     2021-mm-dd    dd mm

Kursplats kan erhållas vid senare anmälan om kursplats då fortfarande finns. Kursavgift: 0 kr för FM och FMV och 900 kr för övriga. Övrig information finner du här

Säkra fältmässiga arbetsplatser, SFAPL

Kursen vänder sig till dig som anskaffar eller arbetar med fältmässiga arbetsplatser (inrymda i containrar, hytter, tält, m.fl.) och funktionscontainrar och behandlar regelverk, standarder, metodik, integration med mera. Kursen omfattar en dag och genomförs en (två) gånger per år på FMV i Stockholm.

Kommande kurs:

Kurs                  Kursdatum      Anmälan senast
5                        2021-04-21    12 mars
6                        2021-mm-dd   dd mm

Kursplats kan erhållas vid senare anmälan om kursplats då fortfarande finns. Kursavgift: 0 kr för FM och FMV och 900 kr för övriga. Övrig information finner du här

Elektriska produkter och system, SEPS

Kursen vänder sig till dig som anskaffar elektriska produkter och system samt personal inom FM som utför arbetsuppgifter där kunskap om regelverk, standarder, metodik, CE-märkning med mera för upphandling av elektriska produkter och system är av betydelse. Kursen omfattar en dag och genomförs cirka två gånger per år på FMV i Stockholm.

Kommande kurs:

Kurs                  Kursdatum      Anmälan senast
24                      2021-04-22    12 mars
24                      2021-mm-dd   dd mm

Kursplats kan erhållas vid senare anmälan om kursplats då fortfarande finns. Kursavgift: 0 kr för FM och FMV och 900 kr för övriga. Övrig information finner du här

Anmälan

Kursanmälan skickas till sakerhetskurser.fmv@fmv.se

Generell information vid anmälan till kurserna

Anmälan görs via e-post till sakerhetskurser.fmv@fmv.se med tydligt angivande av:

− för och efternamn,

− kurs och kursnummer,

− företag / myndighet / FM förband / FMV VO,

− faktureringsadress (anställd vid FMV anger AO-nr),

− relevanta fakturareferenser (inköpsordernummer, kontaktperson/motsv),

− e-postadress,

− mobiltelefonnummer,

− personnummer vid anmälan till Fordon-Säk, Prog-Säk, SFAPL och SEPS kurserna.

Om det görs en kollektiv anmälan, vänligen notera att eleverna ska stå i prioritetsordning och ha samtliga uppgifter korrekt ifyllda. Om exempelvis e-post saknas så kommer eleven inte att få tillgång till de förberedande e-utbildningarna och eventuellt kursmaterial.

Publicerad: 2020-03-05